مجموع ۲۰ مورد.

#عنوانتلفنتلفن داخلی
1مرکز تماس - از خارج دانشگاه۳۸۸۰۲۰۰۰ - ۳۸۸۰۳۰۰۰ - ۳۸۸۰۴۰۰۰ - ۳۸۸۰۵۰۰۰ - ۳۸۸۰۶۰۰۰ - ۳۸۸۰۷۰۰۰
2مركز پيام اداره انتظامات ۰۹۲۰۸۸۰۴۹۵۹۴۹۴۹ - ۴۹۵۹ - ۱۱۱۱
3مرکزفناوری اطلاعات و ارتباطات۳۰۳۰
4صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه۳۸۷۶۳۶۵۰۲۶۶۳
5تعاونی مصرف۳۸۸۰۲۵۰۰۲۵۰۰ - ۲۶۰۴
6مهمانسرا۳۸۷۹۵۶۲۰⟮ده خط⟯۲۶۳۶ - ۲۶۳۵ - ۲۶۳۴
7مرکز رفاهی۳۸۴۰۵۰۱۷۲۶۲۶
8مرکز رفاهی شماره ۲(داخل پردیس)۲۶۲۰ - ۲۶۲۲
9خدمات پردیس۲۶۶۱
10آژانس پردیس۳۸۷۸۸۱۸۸۲۶۶۰
11تاکسی تلفنی شایان۳۸۸۴۸۸۰۰۶۰۴۰
12دفتر بیمه دانشگاه۳۸۸۰۲۲۰۰ - ۳۸۷۶۸۰۲۵ - ۳۸۷۶۸۰۲۶۲۲۰۰ - ۲۶۶۷
13دفتر پست پردیس۳۸۷۹۷۷۱۱
14بنیاد دانشگاهی فردوسی۳۸۷۹۶۷۷۳-۴۴۸۳۰
15درمانگاه تخصصی علوم دامی دانشگاه۳۸۸۰۳۷۷۴ - ۳۸۸۰۳۷۶۵
16بانک ملی شعبه پردیس۳۸۸۲۶۶۵۶
17 اعتبارات بانک ملی شعبه پردیس۳۸۸۳۹۰۹۶
18بانک تجارت شعبه پردیس۳۸۸۲۷۶۷۶-۷
19شرکت هواپیمایی ادیبیان۳۸۸۳۸۶۵۲-۳
20دفتر پیشخوان شماره 1347 خدمات الکترونیک دولت۳۸۷۱۹۳۹۱

مجموع ۲۲ مورد.

#عنواناز شمارهبه شماره
1 نمابر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۸۷۹۴۱۴۴ ۳۸۸۰۷۰۶۰
2 نمابر دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۸۷۹۴۱۴۴ ۳۸۸۰۷۳۶۰
3 نمابر گروه آموزشی مهندسی صنایع ۳۸۷۹۶۷۷۸ ۳۸۸۰۷۱۸۳
4 نمابر قطب علمی ۳۸۷۹۶۸۳۷ ۳۸۸۰۷۳۶۵
5 نمابر گروه ماشینهای کشاورزی ۳۸۷۹۶۸۴۳ ۳۸۸۰۷۱۴۲
6 نمابر آموزش دانشکده کشاورزی ۳۸۷۹۶۸۴۴ ۳۸۸۰۷۳۴۲
7 نمابر دفتر حوزه ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصادی ۳۸۸۱۱۲۴۳ ۳۸۸۰۷۳۹۲
8 نمابر نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی ۳۸۸۲۹۵۷۹ ۳۸۸۰۷۰۳۰
9 نمابر دانشکده علوم اداری و اقتصادی ۳۸۸۲۹۵۸۴ ۳۸۸۰۷۰۹۵
10 نمابر مجله پولی مالی ۳۸۸۲۹۵۸۴ ۳۸۸۰۷۳۹۴
11 نمابر دفتر گروه خاکشناسی ۳۸۷۶۳۶۵۱ ۳۸۸۰۷۱۴۷
12 نمابر مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای ۳۸۸۲۹۵۸۴ ۳۸۸۰۷۳۹۵
13 نمابر انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ۳۸۸۲۹۵۸۴ ۳۸۸۰۷۳۹۶
14 نمابر نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی ۳۸۸۳۴۹۰۹ ۳۸۸۰۷۳۳۰
15 نمابر هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی ۳۸۸۳۶۰۵۸ ۳۸۸۰۷۳۱۰
16 نمابر گروه مهندسی آب ۳۸۷۶۳۶۵۲ ۳۸۸۰۷۱۴۵
17 نمابر دفتر گروه اقتصاد ۳۸۷۶۳۶۵۳ ۳۸۸۰۷۱۴۶
18 نمابر گروه صنایع غذایی ۳۸۷۶۳۸۴۲ ۳۸۸۰۷۱۴۳
19 نمابر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۳۸۷۸۳۰۱۲ ۳۸۸۰۷۰۳۷
20 نمابر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳۸۷۸۸۱۳۱ ۳۸۸۰۷۰۷۰
21 نمابر گروه گیاهپزشکی ۳۸۷۸۸۸۷۵ ۳۸۸۰۷۱۴۴
22 نمابر دفتر حوزه ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۳۸۷۹۰۹۱۶ ۳۸۸۰۷۳۳۵