عنوانشماره تلفنشماره داخلی
مرکز تماس - از خارج دانشگاه۳۸۸۰۲۰۰۰-۳۸۸۰۳۰۰۰-
۳۸۸۰۴۰۰۰-۳۸۸۰۵۰۰۰-
۳۸۸۰۶۰۰۰-۳۸۸۰۷۰۰۰-
 
مركز پيام اداره انتظامات ۰۹۲۰۸۸۰۴۹۵۹۴۹۴۹-۴۹۵۹-۱۱۱۱
مرکزفناوری اطلاعات و ارتباطات ۳۰۳۰
صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه۳۸۷۶۳۶۵۰۲۶۶۳
تعاونی مصرف ۲۶۰۱
۲۶۰۴
مهمانسرا۳۸۴۰۹۶۴۲۲۶۳۰-۲۶۳۱
مرکز رفاهی۳۸۴۰۵۰۱۷۲۶۲۶
مرکز رفاهی شماره ۲(داخل پردیس) ۲۶۲۰-۲۶۲۱
خدمات پردیس ۲۶۶۱
آژانس پردیس۳۸۷۸۸۱۸۸۲۶۶۰
آژانس شایان - دانشکده مهندسی۳۸۸۴۸۸۰۰۶۰۴۰
بیمه ایران۳۸۷۶۸۰۲۵-۶ 
بنیاد دانشگاهی فردوسی۳۸۷۹۶۷۷۳-۴۴۸۳۰
بانک تجارت شعبه پردیس۳۸۸۲۷۶۷۶-۷ 
بانک ملی شعبه پردیس۳۸۸۲۶۶۵۶ 
بانک ملت شعبه پردیس۳۸۸۳۲۹۶۱ 
شرکت هواپیمایی ادیبیان۳۸۸۳۸۶۵۲-۳ 
آژانس عمادسیر۳۸۷۶۵۰۹۸-۹ 
عنواناز شمارهبه شماره
نمابر کارپردازی مرکز فاوا ۳۸۷۶۳۳۱۶ ۳۸۸۰۷۳۷۰
نمابر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۸۷۹۴۱۴۴ ۳۸۸۰۷۰۶۰
نمابر دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۸۷۹۴۱۴۴ ۳۸۸۰۷۳۶۰
نمابر گروه آموزشی مهندسی صنایع ۳۸۷۹۶۷۷۸ ۳۸۸۰۷۱۸۳
نمابر قطب علمی ۳۸۷۹۶۸۳۷ ۳۸۸۰۷۳۶۵
نمابر گروه ماشینهای کشاورزی ۳۸۷۹۶۸۴۳ ۳۸۸۰۷۱۴۲
نمابر آموزش دانشکده کشاورزی ۳۸۷۹۶۸۴۴ ۳۸۸۰۷۳۴۲
نمابر دفتر حوزه ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصادی ۳۸۸۱۱۲۴۳ ۳۸۸۰۷۳۹۲
نمابر نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی ۳۸۸۲۹۵۷۹ ۳۸۸۰۷۰۳۰
نمابر دانشکده علوم اداری و اقتصادی ۳۸۸۲۹۵۸۴ ۳۸۸۰۷۰۹۵
نمابر مجله پولی مالی ۳۸۸۲۹۵۸۴ ۳۸۸۰۷۳۹۴
نمابر دفتر گروه خاکشناسی ۳۸۷۶۳۶۵۱ ۳۸۸۰۷۱۴۷
نمابر مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای ۳۸۸۲۹۵۸۴ ۳۸۸۰۷۳۹۵
نمابر انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ۳۸۸۲۹۵۸۴ ۳۸۸۰۷۳۹۶
نمابر نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی ۳۸۸۳۴۹۰۹ ۳۸۸۰۷۳۳۰
نمابر هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی ۳۸۸۳۶۰۵۸ ۳۸۸۰۷۳۱۰
نمابر گروه مهندسی آب ۳۸۷۶۳۶۵۲ ۳۸۸۰۷۱۴۵
نمابر دفتر گروه اقتصاد ۳۸۷۶۳۶۵۳ ۳۸۸۰۷۱۴۶
نمابر گروه صنایع غذایی ۳۸۷۶۳۸۴۲ ۳۸۸۰۷۱۴۳
نمابر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۳۸۷۸۳۰۱۲ ۳۸۸۰۷۰۳۷
نمابر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳۸۷۸۸۱۳۱ ۳۸۸۰۷۰۷۰
نمابر گروه گیاهپزشکی ۳۸۷۸۸۸۷۵ ۳۸۸۰۷۱۴۴
نمابر دفتر حوزه ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۳۸۷۹۰۹۱۶ ۳۸۸۰۷۳۳۵