واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
آیناز توانا کفاش
داخلی : ۴۳۳۲
کالج دانشگاه / مسئول دفتر
زهره ناصحی
داخلی : ۴۳۲۱
کالج دانشگاه / مدیر مرکز زبان فرانسه کالج دانشگاه
2 مورد پیدا شد.