واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
اداره سنجش مرکز آموزش زبان فارسی
داخلی : ۴۳۶۵
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / اداره سنجش مرکز آموزش زبان فارسی
جعفر چهارمحالی
داخلی : ۴۳۵۹
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / کارشناس
صدیقه عشقی
داخلی : ۴۳۵۲
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / کارشناس
اتاق اساتید مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
داخلی : ۴۳۶۱
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / اتاق اساتید مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
ثبت نام فارسی آموزان
داخلی : ۴۳۶۴
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / ثبت نام فارسی آموزان
صفا کاظمیان مقدم
داخلی : ۴۳۵۵
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / کارشناس روابط بین الملل
6 مورد پیدا شد.