واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
جعفر چهارمحالی
داخلی : ۴۳۵۹
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / کارشناس
اداره سنجش مرکز آموزش زبان فارسی
داخلی : ۴۳۶۵
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / اداره سنجش مرکز آموزش زبان فارسی
صفا کاظمیان مقدم
داخلی : ۴۳۵۵
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / کارشناس روابط بین الملل
3 مورد پیدا شد.