واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
غلامحسین ایرجی
داخلی : ۴۳۳۵
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / مسئول امور دفتری اداره آموزش
جواد ایزدی
داخلی : ۴۳۵۶
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / کارشناس مرکز آموزش زبان
اعظم بدری
داخلی : ۴۳۳۰
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / مسئول دفتر حوزه ریاست پردیس
علیرضا جفائی
داخلی : ۴۳۳۱
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / کارشناس آموزش
سید علیرضا جوادموسوی
داخلی : ۴۳۳۷
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / کارشناس کامپیوتر
اداره سنجش مرکز آموزش زبان فارسی
داخلی : ۴۳۶۵
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / اداره سنجش مرکز آموزش زبان فارسی
جعفر چهارمحالی
داخلی : ۴۳۵۹
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / کارشناس
محمدجمعه حسامی نژاد
داخلی : ۴۳۲۹
پرديس خودگردان فردوسی مشهد
میترا حسن زاده مبینی
داخلی : ۴۳۵۱
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / مسئول اداره ارزیابی و پذیرش
طیبه حسینی
داخلی : ۴۳۳۴
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / کارشناس خدمات آموزشی
محسن‌ سبزیکاران‌
داخلی : ۴۳۴۴
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / امین اموال و جمعدار پردیس
انتظامات ساختمان شماره 1
داخلی : ۴۳۴۶
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / انتظامات ساختمان شماره 1
منصور سلطانی فر
داخلی : ۴۳۳۸
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / مسئول اداره امور عمومی
اتاق اساتید ساختمان شماره 1
داخلی : ۴۳۵۳
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / اتاق اساتید ساختمان شماره 1
خدمات
داخلی : ۴۳۴۹
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / خدمات
انتظامات ساختمان شماره 2
داخلی : ۴۳۴۷
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / انتظامات ساختمان شماره 2
اتاق اساتید 3
داخلی : ۴۳۵۴
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / اتاق اساتید 3
بهرام صادق پور گیلده
داخلی : ۴۳۲۲
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / ریاست پردیس بین الملل
حیدرعلی‌ صمدی
داخلی : ۴۳۶۲
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / آبدارخانه
ثبت نام فارسی آموزان
داخلی : ۴۳۶۴
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / ثبت نام فارسی آموزان
صدیقه عشقی
داخلی : ۴۳۵۲
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / کارشناس روابط عمومی و تبلیغات
اتاق اساتید مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
داخلی : ۴۳۶۱
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / اتاق اساتید مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
امیرخسرو فیاض
داخلی : ۴۳۴۱
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / مسئول حسابداری
نمابر حسابداری پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
داخلی : ۷۳۲۵
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / نمابر حسابداری پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
احسان قبول
داخلی : ۴۳۶۰
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / ریاست مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
نگهبانی اداره دانشجویان بین‌الملل
داخلی : ۴۳۶۳
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / نگهبانی اداره دانشجویان بین‌الملل
نگهبانی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
داخلی : ۴۶۰۰
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / نگهبانی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
مجید نجف پور
داخلی : ۴۳۳۶
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / تکنیسین سخت افزار
یداله نوری‌
داخلی : ۴۳۴۸
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / خدمات
فرشید نیک بخت
داخلی : ۴۳۴۲
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / حسابدار
اداره آموزش پردیس بین الملل
داخلی : ۴۳۳۹
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / اداره آموزش پردیس بین الملل
تایپ و تکثیر
داخلی : ۴۳۲۳
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / تایپ و تکثیر
مریم هادیزاده بزاز
داخلی : ۴۳۳۳
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / رئیس اداره آموزش
33 مورد پیدا شد.