واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
غلامحسین ایرجی
داخلی : ۴۳۳۵
پردیس خودگردان / مسئول امور دفتری اداره آموزش
جواد ایزدی
داخلی : ۴۳۵۶
پردیس خودگردان / کارشناس مرکز آموزش زبان
محمدجمعه حسامی نژاد
داخلی : ۴۳۲۹
پردیس خودگردان
انتظامات ساختمان شماره 1
داخلی : ۴۳۴۶
پردیس خودگردان / انتظامات ساختمان شماره 1
اتاق اساتید ساختمان شماره 1
داخلی : ۴۳۵۳
پردیس خودگردان / اتاق اساتید ساختمان شماره 1
خدمات
داخلی : ۴۳۴۹
پردیس خودگردان / خدمات
انتظامات ساختمان شماره 2
داخلی : ۴۳۴۷
پردیس خودگردان / انتظامات ساختمان شماره 2
اتاق اساتید 3
داخلی : ۴۳۵۴
پردیس خودگردان / اتاق اساتید 3
منصور سلطانی فر
داخلی : ۴۳۳۸
پردیس خودگردان / مسئول اداره امور عمومی
حیدرعلی‌ صمدی
داخلی : ۴۳۶۲
پردیس خودگردان / آبدارخانه
نمابر حسابداری پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
داخلی : ۷۳۲۵
پردیس خودگردان / نمابر حسابداری پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
احسان قبول
داخلی : ۴۳۶۰
پردیس خودگردان / ریاست مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
نگهبانی اداره دانشجویان بین‌الملل
داخلی : ۴۳۶۳
پردیس خودگردان / نگهبانی اداره دانشجویان بین‌الملل
محمدهادی مؤید
داخلی : ۴۳۲۲
پردیس خودگردان / ریاست پردیس
نگهبانی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
داخلی : ۴۶۰۰
پردیس خودگردان / نگهبانی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
مجید نجف پور
داخلی : ۴۳۳۶
پردیس خودگردان / تکنیسین سخت افزار
یداله نوری‌
داخلی : ۴۳۴۸
پردیس خودگردان / خدمات
17 مورد پیدا شد.