واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
غلامحسین ایرجی
داخلی : ۴۳۳۵
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / مسئول امور دفتری اداره آموزش
جواد ایزدی
داخلی : ۴۳۵۶
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / کارشناس مرکز آموزش زبان
علیرضا جفائی
داخلی : ۴۳۳۱
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / کارشناس آموزش
اداره سنجش مرکز آموزش زبان فارسی
داخلی : ۴۳۶۵
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / اداره سنجش مرکز آموزش زبان فارسی
جعفر چهارمحالی
داخلی : ۴۳۵۹
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / کارشناس
محمدجمعه حسامی نژاد
داخلی : ۴۳۲۹
پرديس خودگردان فردوسی مشهد
محسن‌ سبزیکاران‌
داخلی : ۴۳۴۴
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / امین اموال و جمعدار پردیس
انتظامات ساختمان شماره 2
داخلی : ۴۳۴۷
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / انتظامات ساختمان شماره 2
اتاق اساتید 3
داخلی : ۴۳۵۴
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / اتاق اساتید 3
پردیس خودگردان فردوسی مشهد
داخلی : ۴۳۲۱
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / پردیس خودگردان فردوسی مشهد
انتظامات ساختمان شماره 1
داخلی : ۴۳۴۶
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / انتظامات ساختمان شماره 1
منصور سلطانی فر
داخلی : ۴۳۳۸
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / مسئول اداره امور عمومی
اتاق اساتید ساختمان شماره 1
داخلی : ۴۳۵۳
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / اتاق اساتید ساختمان شماره 1
خدمات
داخلی : ۴۳۴۹
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / خدمات
بهرام صادق پور گیلده
داخلی : ۴۳۲۲
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / ریاست پردیس بین الملل
حیدرعلی‌ صمدی
داخلی : ۴۳۶۲
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / آبدارخانه
اتاق اساتید مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
داخلی : ۴۳۶۱
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / اتاق اساتید مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
ثبت نام فارسی آموزان
داخلی : ۴۳۶۴
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / ثبت نام فارسی آموزان
صدیقه عشقی
داخلی : ۴۳۵۲
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / کارشناس روابط عمومی و تبلیغات
نمابر حسابداری پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
داخلی : ۷۳۲۵
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / نمابر حسابداری پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
احسان قبول
داخلی : ۴۳۶۰
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / ریاست مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
نگهبانی اداره دانشجویان بین‌الملل
داخلی : ۴۳۶۳
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / نگهبانی اداره دانشجویان بین‌الملل
نگهبانی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
داخلی : ۴۶۰۰
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / نگهبانی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
مجید نجف پور
داخلی : ۴۳۳۶
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / تکنیسین سخت افزار
یداله نوری‌
داخلی : ۴۳۴۸
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / خدمات
تایپ و تکثیر
داخلی : ۴۳۲۳
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / تایپ و تکثیر
اداره آموزش پردیس بین الملل
داخلی : ۴۳۳۹
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / اداره آموزش پردیس بین الملل
مریم هادیزاده بزاز
داخلی : ۴۳۳۳
پرديس خودگردان فردوسی مشهد / رئیس اداره آموزش
28 مورد پیدا شد.