واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
سعید ابریشمی
داخلی : ۳۲۱۰
مرکز آموزشهای الکترونیکی / رئیس مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه
سعید ابریشمی
داخلی : ۴۹۴۸
مرکز آموزشهای الکترونیکی / رئیس مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه
معصومه اکرامی
داخلی : ۳۲۳۷
مرکز آموزشهای الکترونیکی / مسئول آموزش
نمابر مرکز آموزش های الکترونیکی
داخلی : ۷۰۷۵
مرکز آموزشهای الکترونیکی / نمابر مرکز آموزش های الکترونیکی
مرکز آموزشهای الکترونیکی
داخلی : ۴۹۴۰
مرکز آموزشهای الکترونیکی / مرکز آموزشهای الکترونیکی
کامل حاتمی
داخلی : ۴۹۴۴
مرکز آموزشهای الکترونیکی
راحله رحمتی
داخلی : ۴۹۳۰
مرکز آموزشهای الکترونیکی / کارشناس گروه مهندسی
سعیده زوار
داخلی : ۴۹۲۹
مرکز آموزشهای الکترونیکی / کارشناس گروه آموزش و مترجمی زبان انگلیسی
کیارش مجتهدین یزدی
داخلی : ۴۹۴۷
مرکز آموزشهای الکترونیکی / کارشناس
9 مورد پیدا شد.