واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
احمد آقایی زاده ترابی
داخلی : ۲۲۱۱
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / ریس شورای استانی نهاد خراسان رضوی
حسن احمدزاده
داخلی : ۲۲۰۹
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / معاون شورای استانی نهاد
حسین جوادی
داخلی : ۲۱۸۷
دفتر نمایندگی نهاد رهبری
فاطمه ذاکری
داخلی : ۶۴۲۶
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / واحد ازدواج دانشجویی
نوید سروآزاد
داخلی : ۶۴۲۵
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / کارشناس روابط عمومی
علی شریف جمعه
داخلی : ۶۴۲۴
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / کارشناس فرهنگی نهاد
علی صادقی
داخلی : ۶۴۴۵
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / ریاست حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان (حوزه شهید بهشتی)
اتاق شورا
داخلی : ۶۴۳۳
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / اتاق شورا
محمدمهدی صالحی
داخلی : ۶۴۲۰
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / رئیس نهاد رهبری دانشگاه فردوسی
صدیقه صراف نژاد طوسی
داخلی : ۶۴۲۳
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / مسئول واحدخواهران
صالح صفائی
داخلی : ۶۴۴۶
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / مدیر اجرائی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان (حوزه شهید بهشتی)
مسئول واحد خواهران حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان (حوزه شهید بهشتی)
داخلی : ۶۴۴۷
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / مسئول واحد خواهران حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان (حوزه شهید بهشتی)
مسئول دفتر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان (حوزه شهید بهشتی)
داخلی : ۶۴۴۸
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / مسئول دفتر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان (حوزه شهید بهشتی)
محمد طلابیگی
داخلی : ۶۴۲۱
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / معاون نهاد
نمابر حوزه ریاست دفتر نمایندگی نهاد رهبری
داخلی : ۷۱۲۳
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / نمابر حوزه ریاست دفتر نمایندگی نهاد رهبری
سیدصادق علوی
داخلی : ۶۴۳۰
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / مسئول دفتر نهاد
فائزه عمارت ساز
داخلی : ۶۴۲۸
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / دبیرخانه
کارشناسان استان
داخلی : ۲۲۰۸
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / کارشناسان استان
وحید کاشفی
داخلی : ۲۲۰۶
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / مدیر اجرائی شورای استانی نهاد
کارشناسان استان
داخلی : ۲۲۰۷
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / کارشناسان استان
دفتر هم اندیشی اساتید
داخلی : ۶۴۳۴
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / دفتر هم اندیشی اساتید
علی اکبر پویا
داخلی : ۶۴۳۹
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / علی اکبر پویا
ایمان محمدیان
داخلی : ۶۴۲۲
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / مدیر اجرائی نهاد
مسئول اقامه نماز نهاد
داخلی : ۶۴۲۷
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / مسئول اقامه نماز نهاد
واحد فعالیت های قرآنی
داخلی : ۶۴۳۸
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / واحد فعالیت های قرآنی
آبدارخانه نهاد
داخلی : ۶۴۳۵
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / آبدارخانه نهاد
مشاوره دینی نهاد
داخلی : ۶۴۲۹
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / مشاوره دینی نهاد
کارشناس فرهنگی
داخلی : ۶۴۳۶
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / کارشناس فرهنگی
اتاق شورا
داخلی : ۶۴۴۰
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / اتاق شورا
کارشناس فرهنگی
داخلی : ۶۴۳۷
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / کارشناس فرهنگی
برات اله مهدی نژاد خضربیکی
داخلی : ۲۲۱۰
دفتر نمایندگی نهاد رهبری / بایگان نهاد رهبری
31 مورد پیدا شد.