واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
سعیده باقری
داخلی : ۲۳۲۴
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع / دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
سعیده باقری
داخلی : ۲۳۲۳
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع / دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
علیرضا پویا
داخلی : ۲۳۰۲
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع / مدیر منابع انسانی و تحول سازمانی
صادق طیفوری
داخلی : ۲۳۸۳
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع / دفتر توسعه منابع مالی دانشگاه
محسن کاردان مقدم
داخلی : ۲۳۲۹
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع / مسئول امور اداری و عمومی
محمد لگزیان
داخلی : ۲۵۱۴
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع / معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه
یعقوب مهارتی
داخلی : ۲۳۰۰
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع / مدیر برنامه و بودجه و نظارت راهبردی
نمابر معاونت طرح و برنامه
داخلی : ۷۱۰۱
حوزه معاونت / نمابر معاونت طرح و برنامه
آبدارخانه
داخلی : ۲۳۰۳
حوزه معاونت / آبدارخانه
اتاق جلسات معاونت طرح و برنامه
داخلی : ۲۳۰۸
حوزه معاونت / اتاق جلسات معاونت طرح و برنامه
نمابر امور اداری معاونت طرح و برنامه
داخلی : ۷۱۰۲
حوزه معاونت / نمابر امور اداری معاونت طرح و برنامه
سیما آب روشن
داخلی : ۳۲۷۵
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های آموزشی
عیسی آرامجو
داخلی : ۳۲۱۴
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / معاون
حسین افخمی روحانی
داخلی : ۳۲۰۹
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
آزاده امینی
داخلی : ۳۲۸۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس شبکه و ارتباطات
سیده الهه ایمانی
داخلی : ۳۲۵۶
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های پژوهشی
مریم باغیشنی
داخلی : ۳۲۶۸
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / مسئول فنی MIS
امیدرضا باقری
داخلی : ۳۲۲۹
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس مسئول بانک‌های اطلاعاتی
سمیه باوفا
داخلی : ۳۲۶۶
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس
آرزو بزرگ نیا
داخلی : ۳۲۳۸
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس کارشناس سامانه‌های اداری و مالی
کارشناس پشتیبانی اتوماسیون اداری/فیروزه بی مکر
داخلی : ۳۰۴۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس پشتیبانی اتوماسیون اداری/فیروزه بی مکر
مصطفی پارسا
داخلی : ۳۲۴۸
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس پشتیبانی فنی
صمد پایدار
داخلی : ۳۲۴۷
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
سمانه تقی زاده
داخلی : ۳۲۸۶
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه های اداری
شبنم جعفرخانی
داخلی : ۳۲۳۳
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس مسئول سامانه‌های مالی
عالیه حاجی زاده صفار
داخلی : ۳۲۸۳
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه های کاربردی
ریحانه حاجی مهدی زاده زرگر
داخلی : ۳۲۹۱
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های آموزشی
سمانه حاجی مهدیزاده زرگر
داخلی : ۳۲۲۳
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس مسئول سامانه‌های آموزشی
هانیه حبیبی
داخلی : ۳۲۵۱
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های پژوهشی
صادق حجازی
داخلی : ۳۲۷۶
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های کاربردی
رضا حجی زاده
داخلی : ۳۲۷۱
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس شبکه و ارتباطات
کارشناسان پشتیبانی فنی/ خانم بی مکر و خانم حسینی
داخلی : ۳۰۳۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناسان پشتیبانی فنی/ خانم بی مکر و خانم حسینی
سیده صدیقه حسینی
داخلی : ۳۰۵۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
فرشته سادات حسینی
داخلی : ۳۲۶۱
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های اطلاع‌رسانی
سیدامین حسینی سنو
داخلی : ۳۲۱۱
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / ریاست مرکز فاوا
اکرم حکم آبادی
داخلی : ۳۲۲۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
اکرم حکم آبادی
داخلی : ۳۲۷۲
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس آموزش الکترونیک
سیده فرزانه حکم آبادی
داخلی : ۳۲۶۴
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های اطلاع‌رسانی
زینب خادم
داخلی : ۳۲۶۷
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های اطلاع‌رسانی
طاهره خواجه نژاد
داخلی : ۳۲۶۲
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های اطلاع‌رسانی
احمد دادرس جوان
داخلی : ۳۲۱۲
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / متصدی امور دفتری
اتاق شورا
داخلی : ۳۲۴۵
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / اتاق شورا
نمابر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
داخلی : ۷۰۷۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / نمابر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
ایمان دارابی
داخلی : ۳۲۷۷
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس مسئول تحقیق و توسعه
حمیده دلیری
داخلی : ۳۲۲۶
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های اطلاع‌رسانی
مرضیه رئوف نژاد
داخلی : ۳۲۸۸
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس شبکه و ارتباطات
قاسم رئیس جویان
داخلی : ۳۲۶۳
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / تکنیسین مخابرات
ابوالقاسم رضائی
داخلی : ۳۲۰۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارپرداز
نمابر کارپردازی مرکز فاوا
داخلی : ۷۳۷۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / نمابر کارپردازی مرکز فاوا
نمابر حسابداری مرکز فاوا
داخلی : ۷۳۷۱
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / نمابر حسابداری مرکز فاوا
محسن رضائیان
داخلی : ۳۲۱۳
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / مسئول حسابداری
نوید زحمتکش
داخلی : ۳۲۵۷
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس
زینب زینالپور تبریزی
داخلی : ۳۲۷۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس محاسبات سنگین
سید حمید رضا سجادی
داخلی : ۳۲۶۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های کاربردی
سید مصطفی شاهچراغیان
داخلی : ۳۲۵۵
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / تکنیسین پشتیبانی فنی
مسعود شریعتی
داخلی : ۳۲۵۴
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های کاربردی
داود شکری
داخلی : ۳۲۳۹
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / مسئول واحد سامانه‌های کاربردی
مجید صادقی مقدم بیدختی
داخلی : ۳۲۹۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس پشتیبانی فنی
وحید صباغی
داخلی : ۳۲۸۹
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس
سید مهدی ابطحی-سالاری
داخلی : ۳۲۵۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / سید مهدی ابطحی-سالاری
اتاق کارآموزان
داخلی : ۳۲۱۸
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / اتاق کارآموزان
نگهبانی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
داخلی : ۳۲۱۶
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / نگهبانی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
احسان طیرانی راد
داخلی : ۳۲۰۵
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / مسئول دفتر حوزه ریاست
سیدرضا علوی-رضا نوفرستی
داخلی : ۳۲۳۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / سیدرضا علوی-رضا نوفرستی
احسان عربخانی
داخلی : ۳۲۰۷
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس شبکه و ارتباطات
آرزو علی نیا
داخلی : ۳۲۱۹
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
زکیه علیزاده ثانی
داخلی : ۳۲۸۷
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های اطلاع‌رسانی
فرنوش فاطمی پور
داخلی : ۳۲۱۷
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های اداری و مالی
مهرناز فتاحی
داخلی : ۳۲۵۳
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های دانشجویی و فرهنگی
جواد فنودی
داخلی : ۳۲۹۴
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
معصومه قهرمانی
داخلی : ۳۲۴۲
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / مسئول واحد پشتیبانی
مهدیه کشمیری
داخلی : ۳۲۳۵
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / مسئول واحد شبکه و ارتباطات
محمد امین بنی هاشمی
داخلی : ۳۲۶۵
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس شبکه و ارتباطات / محمد امین بنی هاشمی
زهره گیاهی
داخلی : ۳۲۴۴
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
علیرضا گیوان
داخلی : ۳۲۴۰
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های اطلاع‌رسانی
ایمان مجتهدین یزدی
داخلی : ۳۲۸۱
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس واحد ارتباطات
مریم محمدی شاندیز
داخلی : ۳۲۸۲
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های اطلاع‌رسانی
ریحانه مددی یان
داخلی : ۳۲۸۴
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس مسئول سامانه‌های دانشجویی و فرهنگی
شکوفه قالیبافان
داخلی : ۳۲۵۹
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / شکوفه قالیبافان
شهره مرجانی بجستانی
داخلی : ۳۲۳۶
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / مسئول واحد سامانه‌های اطلاع‌رسانی
محمد ابراهیم امینی
داخلی : ۳۲۷۳
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / محمد ابراهیم امینی
صبح منظری
داخلی : ۳۲۵۲
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه‌های دانشجویی و فرهنگی
بهاره مهدی پور
داخلی : ۳۲۲۷
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس مسئول سامانه‌های اداری
امید میلانی فرد
داخلی : ۳۲۲۵
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس مسئول سامانه‌های پژوهشی و هوش سازمانی
مریم نودهی مقدم
داخلی : ۳۲۰۶
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس شبکه و ارتباطات
سعید نورعلیزاده جوان
داخلی : ۳۲۳۱
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / امین اموال و مدیر مرکز دانلود دانشگاه
عذرا نیکدل فاز
داخلی : ۳۲۹۲
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
مهدی هوشمند
داخلی : ۳۲۹۶
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس سامانه های کاربردی
زیبا یزدان پناه
داخلی : ۳۲۴۱
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
سمانه یوسف نژاد
داخلی : ۳۲۳۴
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه / کارشناس شبکه و ارتباطات
زهره گیاهی
داخلی : ۲۳۱۰
مدیریت بهره وری و تحول اداری
ناصر مطهری فریمانی
داخلی : ۲۳۰۱
مدیریت بهره وری و تحول اداری / مشاور پروژه طراحی و استقرار نظام ارزیابی جامع دانشگاه
دفتر پروژه طراحی و استقرار نظام ارزیابی جامع دانشگاه
داخلی : ۲۳۱۴
مدیریت بهره وری و تحول اداری / دفتر پروژه طراحی و استقرار نظام ارزیابی جامع دانشگاه
سمیرا ابراهیمی فر
داخلی : ۲۳۱۵
مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی / کارشناس ارزیابی عملکرد
سمانه احسانی
داخلی : ۲۳۱۸
مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی / کارشناس آمار و اطلاعات
سمیه باوفا
داخلی : ۲۳۱۷
مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی / کارشناس آمار و اطلاعات
الهام برومند
داخلی : ۲۳۲۶
مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی / کارشناس برنامه ریزی
سعید بهزادی فر
داخلی : ۲۳۱۳
مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی / معاون مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی
ناعمه حامدی نیا
داخلی : ۲۳۳۰
مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی / کارشناس بودجه
طیبه فضلی
داخلی : ۲۳۱۹
مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی / کارشناس آمار و اطلاعات
عطیه فلفلانی
داخلی : ۲۳۲۱
مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی / کارشناس برنامه ریزی
سعیده قوامی
داخلی : ۲۳۲۵
مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی / کارشناس برنامه ریزی
عطیه گنجعلی/کارشناس بودجه
داخلی : ۲۳۰۹
مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی / عطیه گنجعلی/کارشناس بودجه
وجیهه معافیان طرقدری
داخلی : ۲۳۱۲
مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی / کارشناس ارزیابی عملکرد
مریم نوری بایگی
داخلی : ۲۳۱۶
مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی / کارشناس بودجه
عاطفه اطهری علاف
داخلی : ۲۳۲۲
مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی / کارشناس آموزش و منابع انسانی
ملیحه بزرگوار
داخلی : ۲۳۱۱
مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی / کارشناس فرایندها و ساختار
زهره جلیلیان فتاحی
داخلی : ۲۳۰۴
مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی / کارشناس فرایندها و ساختار
احسان سالاری
داخلی : ۲۳۰۷
مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی / دبیر کمیته عالی نظام پیشنهادها
مهسا سلیمی
داخلی : ۲۳۰۵
مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی / کارشناس فرایندها و ساختار
محمداسحاق شریفی
داخلی : ۲۳۹۲
مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی / کارشناس مسئول تشکیلات
فرزانه صفری برجی
داخلی : ۲۳۹۳
مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی / کارشناس فرایندها و ساختار
منیره عرفانیان
داخلی : ۲۳۲۷
مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی / کارشناس فرایندها و ساختار
هستی دوست محمدی/کارشناس فرآیندها و ساختار
داخلی : ۲۳۲۸
مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی / هستی دوست محمدی/کارشناس فرآیندها و ساختار
کارشناس فرآیندها و ساختار
داخلی : ۲۳۰۶
مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی / کارشناس فرآیندها و ساختار
زهرا لشکری پور
داخلی : ۲۳۹۷
مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی / کارشناس فرایندها و ساختار
شیلا منظم ابراهیم پور
داخلی : ۲۳۲۰
مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی / کارشناس فرایندها و ساختار
117 مورد پیدا شد.