واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
محمد اثناعشری
داخلی : ۲۲۱۲
حوزه معاونت دانشجویی / مسئول دفتر شورای انضباطی
اعظم بدری
داخلی : ۲۲۲۲
حوزه معاونت دانشجویی / متصدی امور دفتری
زهرا پاسبان
داخلی : ۲۲۰۴
حوزه معاونت دانشجویی / کارشناس
فاطمه توکلی‌
داخلی : ۲۲۰۵
حوزه معاونت دانشجویی / محقق
رضا دانای سیج
داخلی : ۲۲۱۸
حوزه معاونت دانشجویی
کامران داوری
داخلی : ۲۵۱۵
حوزه معاونت دانشجویی / معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌
اکرم شاهد
داخلی : ۲۲۳۴
حوزه معاونت دانشجویی / کارشناس شورای انضباطی
علی شریف
داخلی : ۲۵۲۷
حوزه معاونت دانشجویی / مشاور معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌
شهربانو عالی
داخلی : ۲۲۲۷
حوزه معاونت دانشجویی / سرپرست شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه
سید علی فهمیده اکبریان
داخلی : ۶۴۸۷
حوزه معاونت دانشجویی / مسئول امور عمومی
اکرم قاسم آبادی
داخلی : ۲۲۳۷
حوزه معاونت دانشجویی / کارشناس
مجید لشگری نیا
داخلی : ۶۹۷۶
حوزه معاونت دانشجویی / عامل مالی حوزه معاونت دانشجویی
مجید لشگری نیا
داخلی : ۲۳۷۹
حوزه معاونت دانشجویی / عامل مالی حوزه معاونت دانشجویی
حمیدرضا لطفی
داخلی : ۲۲۲۵
حوزه معاونت دانشجویی / کارشناس مسئول امور اداری کمیته انضباطی
طاهره هنرمند
داخلی : ۲۲۱۳
حوزه معاونت دانشجویی / مسئول دبیرخانه
حمید رضا یگانه
داخلی : ۲۲۲۳
حوزه معاونت دانشجویی
آژانس پردیس
داخلی : ۲۶۶۰
مدیریت خدمات دانشجویی / آژانس پردیس
حمید عطایی رویانی
داخلی : ۶۹۷۱
مدیریت خدمات دانشجویی / کارشناس حسابداری
حمیدرضا مرادپور ولی آباد
داخلی : ۶۹۸۰
مدیریت خدمات دانشجویی / امین اموال
منشی پزشک معتمد دانشگاه
داخلی : ۶۹۴۹
اداره خدمات درمانی / منشی پزشک معتمد دانشگاه
فروزان پاسالار
داخلی : ۶۹۷۲
اداره خدمات درمانی / مسئول اداره خدمات درمانی
غلامحسن رحمان نیا
داخلی : ۶۹۷۳
اداره خدمات درمانی / دندانپزشکی
سیدحسن سیدحسینی
داخلی : ۶۹۹۶
اداره خدمات درمانی / آمبولانس مرکز بهداشت
داروخانه مرکز پزشکی دانشگاه
داخلی : ۶۹۹۸
اداره خدمات درمانی / داروخانه مرکز پزشکی دانشگاه
عطیه قصابی
داخلی : ۶۹۸۹
اداره خدمات درمانی / کارشناس بهداشت محیط
راهله مهدوی
داخلی : ۶۹۶۳
اداره خدمات درمانی / پرستار
شیرین پوریان
داخلی : ۶۹۴۴
اداره رفاه دانشجو / معاون اداره رفاه دانشجو
سعید حیدری شهری
داخلی : ۶۹۱۱
اداره رفاه دانشجو / مسئول امور بیمه دانشجویان غیر ایرانی
افسانه زیبائی
داخلی : ۶۹۴۶
اداره رفاه دانشجو / مسئول دبیرخانه
محمدرضا سهندی طرقی
داخلی : ۶۹۶۱
اداره رفاه دانشجو / کارشناس تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی
حمید صاحبی هوس
داخلی : ۶۹۳۴
اداره رفاه دانشجو
محمدرضا عرب طاط
داخلی : ۶۹۴۳
اداره رفاه دانشجو / مسئول امور خوابگاه ها
محسن قانع قصاب نوغان
داخلی : ۶۹۴۱
اداره رفاه دانشجو / رئیس اداره رفاه دانشجو
محسن قانع قصاب نوغان
داخلی : ۶۹۴۲
اداره رفاه دانشجو / رئیس اداره رفاه دانشجو
مهدی معقول
داخلی : ۶۹۹۲
اداره رفاه دانشجو / کارشناس امور پرداخت وامهای دانشجویی اداره رفاه
مریم بخشی
داخلی : ۶۹۳۱
اداره امور خوابگاهها / سرپرست خوابگاه پردیس6
زهرا برومندچشمه علی
داخلی : ۶۹۷۴
اداره امور خوابگاهها / سرپرست خوابگاه پردیس3
رضا بیابانی
داخلی : ۶۹۸۲
اداره امور خوابگاهها / خدمات مجموعه خوابگاه های فجر
فاطمه صغری جانقربانیان
داخلی : ۶۹۴۰
اداره امور خوابگاهها / سرپرست خوابگاه پردیس1
زهرا حسن زاده
داخلی : ۶۹۵۰
اداره امور خوابگاهها / سرپرست خوابگاه پردیس4
تکتم ده باشیان
داخلی : ۶۹۶۸
اداره امور خوابگاهها / کارشناس امور رایانه سالن مطالعه مرکزی خوابگاه های دانشجویی
قاسم رضازاده
داخلی : ۶۹۷۵
اداره امور خوابگاهها / سرپرست خوابگاه فجر5
اسماعیل شبان پیشه
داخلی : ۶۹۳۷
اداره امور خوابگاهها / سرپرست خوابگاه فجر1 و فجر2
سرپرست خوابگاه پردیس7
داخلی : ۶۹۲۷
اداره امور خوابگاهها / سرپرست خوابگاه پردیس7
دفتر فنی مرکزی خوابگاه فجر
داخلی : ۶۹۸۱
اداره امور خوابگاهها / دفتر فنی مرکزی خوابگاه فجر
محمود صنعتی‌تیرگان‌
داخلی : ۶۹۶۰
اداره امور خوابگاهها / رئیس امور عمومی حوزه معاونت دانشجویی
محمود صنعتی‌تیرگان‌
داخلی : ۶۹۵۵
اداره امور خوابگاهها / رئیس اداره امور خوابگاهها
سرپرست خوابگاه عباس مصلی نژاد
داخلی : ۶۹۶۶
اداره امور خوابگاهها / سرپرست خوابگاه عباس مصلی نژاد
علیرضا عبدی
داخلی : ۶۹۶۹
اداره امور خوابگاهها / مسئول امور رایانه مجموعه خوابگاه های فجر
زکیه محسنی خلیل آبادی
داخلی : ۶۹۶۲
اداره امور خوابگاهها / مسئول دفتر ریاست اداره امور خوابگاهها
نسرین نوری
داخلی : ۶۹۷۰
اداره امور خوابگاهها / مسئول امور رایانه مجموعه خوابگاه های پردیس
کلثوم نوری اسکندری
داخلی : ۶۹۴۸
اداره امور خوابگاهها / سرپرست خوابگاه پردیس2
کلثوم نوری اسکندری
داخلی : ۶۹۳۸
اداره امور خوابگاهها / سرپرست خوابگاه پردیس2
حسن نوکاریزی
داخلی : ۶۹۳۵
اداره امور خوابگاهها / سرپرست خوابگاه فجر3 و فجر4
حدیث احمدیان
داخلی : ۳۵۳۷
مدیریت تربیت بدنی / مسئول امور رایانه
مرکز مشاوره تندرستی
داخلی : ۳۵۱۵
مدیریت تربیت بدنی / مرکز مشاوره تندرستی
ستاد اردو ها
داخلی : ۳۵۱۹
مدیریت تربیت بدنی / ستاد اردو ها
علی احمدیان یزدی
داخلی : ۳۵۴۰
مدیریت تربیت بدنی / مسئول امور عمومی
هیأت ورزشهای دانشگاهی خراسان رضوی
داخلی : ۳۵۵۰
مدیریت تربیت بدنی / هیأت ورزشهای دانشگاهی خراسان رضوی
زمین تنیس
داخلی : ۳۵۲۳
مدیریت تربیت بدنی / زمین تنیس
آبدارخانه
داخلی : ۳۵۲۱
مدیریت تربیت بدنی / آبدارخانه
نمابر امور عمومی
داخلی : ۳۵۴۲
مدیریت تربیت بدنی / نمابر امور عمومی
اتاق شورا
داخلی : ۳۵۱۷
مدیریت تربیت بدنی / اتاق شورا
تاسیسات مجتمع آبی پردیس
داخلی : ۳۵۳۸
مدیریت تربیت بدنی / تاسیسات مجتمع آبی پردیس
زمین پینت بال
داخلی : ۳۵۴۹
مدیریت تربیت بدنی / زمین پینت بال
مرکز مشاوره تندرستی
داخلی : ۳۵۱۴
مدیریت تربیت بدنی / مرکز مشاوره تندرستی
تاسیسات مجتمع آبی پردیس
داخلی : ۳۵۳۹
مدیریت تربیت بدنی / تاسیسات مجتمع آبی پردیس
نگهبانی مدیریت تربیت بدنی
داخلی : ۳۵۲۰
مدیریت تربیت بدنی / نگهبانی مدیریت تربیت بدنی
مجید حسن زاده اول
داخلی : ۳۵۱۶
مدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزش برادران
مجید حسنی
داخلی : ۳۵۰۴
مدیریت تربیت بدنی
سرایدار سالن امام علی(ع)
داخلی : ۳۵۳۱
مدیریت تربیت بدنی / سرایدار سالن امام علی(ع)
اتاق مربیان مجموعه بدنسازی
داخلی : ۳۵۳۴
مدیریت تربیت بدنی / اتاق مربیان مجموعه بدنسازی
سالن کوثر
داخلی : ۳۵۴۴
مدیریت تربیت بدنی / سالن کوثر
پذیرش مجموعه بدنسازی
داخلی : ۳۵۳۳
مدیریت تربیت بدنی / پذیرش مجموعه بدنسازی
پارک دوچرخه سواری
داخلی : ۳۵۴۳
مدیریت تربیت بدنی / پارک دوچرخه سواری
نمابر دبیرخانه منطقه
داخلی : ۷۲۹۵
مدیریت تربیت بدنی / نمابر دبیرخانه منطقه
اطلاعات سالن بدنسازی ۲۲ بهمن
داخلی : ۳۵۳۰
مدیریت تربیت بدنی / اطلاعات سالن بدنسازی ۲۲ بهمن
علیرضا خادملو
داخلی : ۳۵۲۹
مدیریت تربیت بدنی / سالن ۲۲ بهمن
سالن تختی
داخلی : ۳۵۴۶
مدیریت تربیت بدنی / سالن تختی
علیرضا خادملو
داخلی : ۳۵۰۷
مدیریت تربیت بدنی / کارشناس امور تربیت بدنی
زمین چمن 22 بهمن
داخلی : ۳۵۴۷
مدیریت تربیت بدنی / زمین چمن 22 بهمن
جواد زارعی
داخلی : ۳۵۱۲
مدیریت تربیت بدنی / معاونت فنی
مهدی سهرابی
داخلی : ۳۵۰۰
مدیریت تربیت بدنی / مدیر تربیت بدنی دانشگاه
ملیحه شاهرخی
داخلی : ۳۵۱۳
مدیریت تربیت بدنی / کارشناس امورتربیت بدنی
حسین صلاحی بجستانی
داخلی : ۳۵۰۸
مدیریت تربیت بدنی / کارشناس امورتربیت بدنی
فاطمه علیرضائی نقندر
داخلی : ۳۵۰۶
مدیریت تربیت بدنی / معاون ورزش بانوان
محمد قنبرزاده
داخلی : ۳۵۲۴
مدیریت تربیت بدنی / کارپرداز حوزه مدیریت تربیت بدنی و مرکز مشاوره
شهناز مظهری نمین
داخلی : ۳۵۲۸
مدیریت تربیت بدنی / ماشین نویس و بایگان
نمابر دفتر حوزه ریاست مدیریت تربیت بدنی
داخلی : ۷۳۹۹
مدیریت تربیت بدنی / نمابر دفتر حوزه ریاست مدیریت تربیت بدنی
شهناز مظهری نمین
داخلی : ۳۵۰۱
مدیریت تربیت بدنی / مسئول دفتر ریاست
نمابر مدیریت تربیت بدنی
داخلی : ۷۰۹۱
مدیریت تربیت بدنی / نمابر مدیریت تربیت بدنی
لیدا موذن احمدی
داخلی : ۳۵۰۹
مدیریت تربیت بدنی / کارشناس امور تربیت بدنی
مرکز تندرستی
داخلی : ۳۵۲۲
مدیریت تربیت بدنی / مرکز تندرستی
حمید ولی نیا
داخلی : ۳۵۱۸
مدیریت تربیت بدنی / امین اموال
اتاق مربی
داخلی : ۳۵۲۷
مدیریت تربیت بدنی / اتاق مربی
تریا مجتمع آبی پردیس(استخر)
داخلی : ۳۵۴۱
مدیریت تربیت بدنی / تریا مجتمع آبی پردیس(استخر)
سیدجواد هاشمیان
داخلی : ۳۵۲۶
مدیریت تربیت بدنی / مسئول سالن امام علی(ع)
پذیرش مجتمع آبی پردیس(استخر)
داخلی : ۳۵۳۵
مدیریت تربیت بدنی / پذیرش مجتمع آبی پردیس(استخر)
سیدجواد هاشمیان
داخلی : ۳۵۳۶
مدیریت تربیت بدنی / مسئول مجتمع آبی پردیس(استخر)
غذاخوری فجر
داخلی : ۶۹۰۵
اداره امور تغذیه / غذاخوری فجر
سجاد بابائی ماهانی نژاد
داخلی : ۶۹۰۶
اداره امور تغذیه
براتعلی‌ جنگی سررود
داخلی : ۶۹۰۸
اداره امور تغذیه / کارشناس طبخ غذا
نمابر اداره امور تغذیه
داخلی : ۷۲۹۸
اداره امور تغذیه / نمابر اداره امور تغذیه
غذاخوری یاس
داخلی : ۶۹۸۵
اداره امور تغذیه / غذاخوری یاس
انبار غذایی
داخلی : ۶۹۱۰
اداره امور تغذیه / انبار غذایی
محمد حسین زاده
داخلی : ۶۹۰۳
اداره امور تغذیه / معاون اداره امور تغذیه
غذاخوری زیتون
داخلی : ۶۹۸۶
اداره امور تغذیه / غذاخوری زیتون
غذاخوری فجر
داخلی : ۶۹۸۳
اداره امور تغذیه / غذاخوری فجر
غذاخوری مهر
داخلی : ۶۹۸۷
اداره امور تغذیه / غذاخوری مهر
غذاخوری پردیس
داخلی : ۶۹۸۴
اداره امور تغذیه / غذاخوری پردیس
دفتر مرکزی تریاها
داخلی : ۶۹۹۰
اداره امور تغذیه / دفتر مرکزی تریاها
امیر سالاری
داخلی : ۶۹۰۱
اداره امور تغذیه / سرپرست اداره امور تغذیه
کارشناس کنترل کیفیت
داخلی : ۶۹۰۴
اداره امور تغذیه / کارشناس کنترل کیفیت
روح اله معینی زاده
داخلی : ۶۹۰۷
اداره امور تغذیه / مسئول امور رایانه اداره تغذیه
روح اله معینی زاده
داخلی : ۶۹۰۹
اداره امور تغذیه / مسئول امور رایانه اداره تغذیه
نگهبانی خوابگاه پردیس 2
داخلی : ۶۹۳۶
انتظامات / نگهبانی خوابگاه پردیس 2
نگهبانی پردیس 5
داخلی : ۶۹۷۹
انتظامات / نگهبانی پردیس 5
نگهبانی خوابگاه پردیس 1
داخلی : ۶۹۳۹
انتظامات / نگهبانی خوابگاه پردیس 1
نگهبانی سایت و سالن مطالعه مرکزی
داخلی : ۶۵۸۰
انتظامات / نگهبانی سایت و سالن مطالعه مرکزی
نگهبانی خوابگاه فجر 5
داخلی : ۶۹۹۴
انتظامات / نگهبانی خوابگاه فجر 5
نگهبانی خوابگاه فجر 1
داخلی : ۶۹۶۴
انتظامات / نگهبانی خوابگاه فجر 1
علی اصغر اکبری کلاهی طوسی
داخلی : ۶۹۳۳
انتظامات / مسئول امور نگهبانی حوزه یک
سعید حیدری شهری
داخلی : ۶۹۰۰
مدیریت دانشجویی / مسئول امور رایانه
فاطمه رجبی نصرآبادی
داخلی : ۶۹۲۹
مدیریت دانشجویی / مسئول دفتر مدیر دانشجویی
حسین زارع اربابی
داخلی : ۶۹۵۱
مدیریت دانشجویی / کارپرداز
نمابر کارپردازی مدیریت دانشجویی
داخلی : ۷۳۹۸
مدیریت دانشجویی / نمابر کارپردازی مدیریت دانشجویی
نمابر مدیریت دانشجویی
داخلی : ۷۰۷۳
مدیریت دانشجویی / نمابر مدیریت دانشجویی
محمدرضا معتمدی
داخلی : ۶۹۴۵
مدیریت دانشجویی / کارشناس مسئول امورعمومی مدیریت رفاه وسلامت دانشجویان
مسعود همایونی فر
داخلی : ۶۹۳۰
مدیریت دانشجویی / مدیر رفاه و سلامت دانشجویان
راضیه ادبی
داخلی : ۶۹۲۲
مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان / مسئول بخش درمان
حسین باقری
داخلی : ۶۹۲۵
مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان / کارشناس روانشناسی
زهرا بهارلویی
داخلی : ۶۹۱۹
مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان / مسئول پذیرش
طاهره حاجی زاده
داخلی : ۶۹۲۱
مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان
زهرا طبیبی
داخلی : ۶۹۱۶
مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان / رئیس مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان
نیره قشنگ
داخلی : ۶۹۲۳
مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان / مسئول بخش آموزش و پیشگیری
خدمات
داخلی : ۶۹۱۳
مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان / خدمات
نرگس لطفی
داخلی : ۶۹۲۴
مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان / کارشناس روانشناسی
اتاق پژوهش و مددکاری
داخلی : ۶۹۱۷
مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان / اتاق پژوهش و مددکاری
مهوش مرتضائی مقدم
داخلی : ۶۹۱۵
مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان / معاون مرکز مشاوره دانشجویی (کارشناس)
مهین هاشمی
داخلی : ۶۹۲۶
مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان / مسئول بخش اداری
نمابر مرکز مشاوره دانشجویی
داخلی : ۷۰۷۴
مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان / نمابر مرکز مشاوره دانشجویی
مسعود یوسفی
داخلی : ۶۹۱۴
مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان / مسئول پذیرش
علیرضا آزاد
داخلی : ۶۴۷۳
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
مریم بابایی/دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی
داخلی : ۶۴۸۵
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / مریم بابایی/دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی
نگهبانی مجتمع کانون های فرهنگی
داخلی : ۶۴۵۲
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / نگهبانی مجتمع کانون های فرهنگی
هادی اکرمی
داخلی : ۶۴۶۴
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / کارشناس فناوری اطلاعات
علی باغدار دلگشا
داخلی : ۶۴۹۶
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / دبیرخانه کرسی های آزاد اندیشی
ناصر برفرازی
داخلی : ۶۴۶۷
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / خانه فیلم
ناصر برفرازی
داخلی : ۶۴۵۰
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / کارشناس ارتباطات فرهنگی
ناصر برفرازی
داخلی : ۶۴۵۶
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / معاون مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه
همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست
داخلی : ۶۴۶۵
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست
دبیر شورای دبیران انجمن های علمی
داخلی : ۶۴۶۰
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / دبیر شورای دبیران انجمن های علمی
همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست
داخلی : ۶۴۹۱
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست
علی توکلی
داخلی : ۶۴۶۱
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / کارشناس انجمن های علمی
نمابر جشنواره فناوریهای بهره وری و باز چرخانی آب
داخلی : ۷۲۷۲
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / نمابر جشنواره فناوریهای بهره وری و باز چرخانی آب
همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست
داخلی : ۶۴۹۲
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست
نمابر انجمن های علمی دانشگاه
داخلی : ۷۲۷۱
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / نمابر انجمن های علمی دانشگاه
نمابر دبیرخانه جشنواره ملی سلامت، ایمنی و زیست پاک
داخلی : ۷۲۷۳
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / نمابر دبیرخانه جشنواره ملی سلامت، ایمنی و زیست پاک
زهرا جلیلی
داخلی : ۶۴۷۶
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / منشی و مسئول دفتر
انجمن های علمی دانشگاه
داخلی : ۶۴۹۳
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / انجمن های علمی دانشگاه
مهدی حافظی
داخلی : ۶۴۶۹
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / مسئول خانه نشریات
خانه نشریات دانشگاه
داخلی : ۶۴۷۰
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / خانه نشریات دانشگاه
رضا دانای سیج
داخلی : ۶۴۷۸
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / کارشناس انجمن های علمی
ابوالقاسم دریادل ابدال آبادی
داخلی : ۶۴۸۴
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / انباردار و امین اموال
محمدتقی رضوانی فر
داخلی : ۶۴۸۳
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / حسابدار
مریم طلوع شیخ زاده یزدی
داخلی : ۶۴۷۹
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / کارشناس کانونهای فرهنگی و هنری
آموزش مجتمع کانون های فرهنگی
داخلی : ۶۴۸۰
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / آموزش مجتمع کانون های فرهنگی
کانون های فرهنگی
داخلی : ۶۴۵۸
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / کانون های فرهنگی
مریم طلوع شیخ زاده یزدی
داخلی : ۶۴۵۷
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی
سیده زینب غیورباغبانی
داخلی : ۶۴۷۵
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / کارشناس نظارت بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
مسعود فتاح زاده
داخلی : ۶۴۵۹
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / کارشناس پایش و ارزیابی
خدمات
داخلی : ۶۴۹۷
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / خدمات
شورای صنفی دانشجویان
داخلی : ۶۴۵۵
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / شورای صنفی دانشجویان
سید علی فهمیده اکبریان
داخلی : ۶۴۵۴
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / مسئول امور عمومی
خدمات
داخلی : ۶۴۶۲
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / خدمات
دفتر آموزش های شهروندی
داخلی : ۶۴۹۵
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / دفتر آموزش های شهروندی
فخری کوهی نژاد
داخلی : ۶۴۸۶
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / کارشناس قرآنی
محمدسعید مسئله گو
داخلی : ۶۴۵۳
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / کارشناس تبلیغات
منصور معتمدی
داخلی : ۶۴۶۶
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه
احمد موسمی
داخلی : ۶۴۶۸
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / کارشناس مسئول گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی
سیدعباس موسویان قمصری
داخلی : ۶۴۸۹
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / کارپرداز
خدیجه نجاتی گل بقراء
داخلی : ۶۴۷۲
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / مسئول دفتر و دبیرخانه
نمابر مدیریت فرهنگی و اجتماعی
داخلی : ۷۰۷۱
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه / نمابر مدیریت فرهنگی و اجتماعی
183 مورد پیدا شد.