واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
اتاق شورا
داخلی : ۲۱۸۲
معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ / اتاق شورا
صندوق رفاه اعضای هیئت علمی
داخلی : ۳۷۱۷
معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ / صندوق رفاه اعضای هیئت علمی
انسیه اکبری معینی
داخلی : ۲۴۶۴
حوزه معاونت / کارشناس
ابوالفضل باباخانی
داخلی : ۲۵۱۱
حوزه معاونت / معاون اداری و مالی دانشگاه
ناصر دلکلاله
داخلی : ۲۱۵۵
حوزه معاونت / کارشناس حوزه معاونت اداری ومالی
محمد مهدی زمزمی ستوده
داخلی : ۲۴۲۴
حوزه معاونت / مسئول دفتر حوزه معاونت
نمابر حوزه معاونت اداری و مالی
داخلی : ۷۱۰۰
حوزه معاونت / نمابر حوزه معاونت اداری و مالی
نسترن فرمانبر
داخلی : ۲۴۶۲
حوزه معاونت / کارشناس
سعیده نظافتی صفدرآباد
داخلی : ۲۲۳۹
حوزه معاونت / مسئول دبیرخانه دانشگاه سبز
نمابر دبیرخانه دانشگاه سبز
داخلی : ۷۲۷۵
حوزه معاونت / نمابر دبیرخانه دانشگاه سبز
نمابر معاون مدیریت مالی
داخلی : ۷۲۰۱
مدیریت مالی / نمابر معاون مدیریت مالی
حسین اقبالی
داخلی : ۲۳۸۴
مدیریت مالی / معاون مدیریت مالی
احمد اکبری
داخلی : ۲۳۷۲
مدیریت مالی / کارشناس اداره دریافت و پرداخت
حسنی الهی حسین آبادی
داخلی : ۲۳۹۸
مدیریت مالی / حسابدار دانشکده های علوم تربیتی / اقتصاد
محمدعلی باقرپور ولاشانی
داخلی : ۲۵۲۰
مدیریت مالی / مدیر مالی دانشگاه
محمدتقی حمیدی
داخلی : ۲۳۴۴
مدیریت مالی / رئیس اداره دفتر داری و تنظیم حسابها
نمابر حسابداری
داخلی : ۷۲۰۶
مدیریت مالی / نمابر حسابداری
نمابر اداره دریافت وپرداخت
داخلی : ۷۲۰۳
مدیریت مالی / نمابر اداره دریافت وپرداخت
رضا درویشی
داخلی : ۲۴۵۸
مدیریت مالی / حسابدار
آبدارخانه
داخلی : ۲۳۸۰
مدیریت مالی / آبدارخانه
بیتا رئوف کاتب
داخلی : ۲۴۵۷
مدیریت مالی
علی‌اصغر رجبی‌نقندری‌
داخلی : ۲۳۵۸
مدیریت مالی / سرپرست اداره بازنشستگان و موظفین دانشگاه
نمابر اداره بازنشستگان و موظفین دانشگاه
داخلی : ۷۲۱۱
مدیریت مالی / نمابر اداره بازنشستگان و موظفین دانشگاه
عباس رسولی زاده
داخلی : ۲۳۵۷
مدیریت مالی / بایگان ذیحسابی
محسن رضائیان
داخلی : ۲۳۸۱
مدیریت مالی
نمابر مدیریت مالی
داخلی : ۷۲۰۰
مدیریت مالی / نمابر مدیریت مالی
فاطمه ضیائی منش
داخلی : ۲۳۴۵
مدیریت مالی / مسئول امور دفتری
حمیدرضا غفوریان محبتی
داخلی : ۲۳۴۲
مدیریت مالی / حسابدار امور اداری و پشتیبانی
اکرم غنچه
داخلی : ۲۳۷۵
مدیریت مالی / کارشناس امورمالی‌
نمابر امورمالی
داخلی : ۷۲۰۲
مدیریت مالی / نمابر امورمالی
قاسم فدائی
داخلی : ۲۳۷۴
مدیریت مالی / مسئول حسابداری دانشکده های ریاضی / معماری / منابع طبیعی
صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه
داخلی : ۲۶۶۳
مدیریت مالی / صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه
اعظم قاانی غلامحسینی
داخلی : ۲۳۸۷
مدیریت مالی / مسئول حسابداری مدیریت ساختمانها و تاسیسات
فرزانه قویدل
داخلی : ۲۳۳۷
مدیریت مالی / کارشناس اداره بازنشستگان
نمابر حسابداری امور اداری و پشتیبانی
داخلی : ۷۱۰۹
مدیریت مالی / نمابر حسابداری امور اداری و پشتیبانی
حسین مشتاق خراسانی
داخلی : ۲۳۶۲
مدیریت مالی / مسئول مکانیزه نمودن فرآیند های مالی دانشگاه
سوسن معین معنوی
داخلی : ۲۳۷۷
مدیریت مالی / حسابدار
سیده راحله واحدی
داخلی : ۲۲۶۰
مدیریت مالی
جواد سردشتی
داخلی : ۲۳۷۶
اداره اعتبارات / رئیس اداره اعتبارات
نمابر اداره اعتبارات
داخلی : ۷۲۱۰
اداره اعتبارات / نمابر اداره اعتبارات
ناهیدالسادات طوسی صدر
داخلی : ۲۳۷۸
اداره اعتبارات / حسابدار
حسین بهروزفر
داخلی : ۲۳۷۱
اداره دریافت وپرداخت / کارشناس
محمود تقی زاده
داخلی : ۲۳۶۶
اداره دریافت وپرداخت / کارشناس مسئول امور مالی
سیدمحمدکاظم صفاری
داخلی : ۲۳۹۶
اداره دریافت وپرداخت / حسابدار
محسن عبدی آق کمر
داخلی : ۲۳۹۵
اداره دریافت وپرداخت
نمابر اداره حقوق و دستمزد
داخلی : ۷۲۰۵
اداره دریافت وپرداخت / نمابر اداره حقوق و دستمزد
هادی لگزیان
داخلی : ۲۳۸۶
اداره دریافت وپرداخت / مسئول پرداخت حقوق
نمابر اداره دریافت وپرداخت
داخلی : ۷۲۰۴
اداره دریافت وپرداخت / نمابر اداره دریافت وپرداخت
حسین مشتاق خراسانی
داخلی : ۴۹۰۵
اداره دریافت وپرداخت / عامل مالی اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر
سیدمجتبی تبادکانی
داخلی : ۲۳۶۱
اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس امورمالی
حسن ستاری
داخلی : ۲۳۶۰
اداره رسیدگی به اسناد / رئیس اداره رسیدگی به اسناد
نمابر اداره رسیدگی به اسناد
داخلی : ۷۲۰۷
اداره رسیدگی به اسناد / نمابر اداره رسیدگی به اسناد
علی فتح آبادی
داخلی : ۲۳۳۲
اداره رسیدگی به اسناد
علی‌اصغر رجبی‌نقندری‌
داخلی : ۲۳۶۴
اداره دفتر داری وتنظیم حسابها
نمابر اداره دفترداری و تنظیم حسابها
داخلی : ۷۲۰۹
اداره دفتر داری وتنظیم حسابها / نمابر اداره دفترداری و تنظیم حسابها
عباس خوش نویس طرقبه
داخلی : ۲۳۶۸
اداره اموال / حسابدار
محسن‌ سبزیکاران‌
داخلی : ۲۲۳۵
اداره اموال / امین اموال واحدهای تابعه
حسین شرفی
داخلی : ۲۲۴۹
اداره اموال / جمعدار اموال سازمان مرکزی و واحد های تابعه
حسین شرفی
داخلی : ۲۳۶۵
اداره اموال / جمعدار اموال سازمان مرکزی و واحد های تابعه
نمابر اداره اموال
داخلی : ۷۲۰۸
اداره اموال / نمابر اداره اموال
خداوردی قربانی
داخلی : ۲۳۸۲
اداره اموال / رئیس اداره اموال
داود اسدیان
داخلی : ۲۶۰۵
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / مدیریت شرکت تعاونی مصرف کارکنان
رضا اصغری
داخلی : ۲۳۹۱
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / کارشناس پیمان و رسیدگی
رضا اصغری
داخلی : ۲۷۳۰
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / چاپخانه/مسئول امور اداری و حسابدار
امید افشارزاده
داخلی : ۲۲۲۱
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / کارشناس امور رایانه
امید افشارزاده
داخلی : ۲۲۲۰
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / کارشناس امور رایانه
اکبر امیری امین
داخلی : ۲۴۴۴
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / مسئول فنی سالن شورا
فائزه انجیدنی
داخلی : ۲۲۸۰
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / مسئول خرید متمرکز دانشگاه
حسین انصاری
داخلی : ۲۵۱۸
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه
اتاق فکر استان خراسان رضوی
داخلی : ۲۵۴۵
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / اتاق فکر استان خراسان رضوی
مرتضی بدری
داخلی : ۲۲۳۱
مدیریت اموراداری وپشتیبانی
جواد تقوی
داخلی : ۲۷۳۲
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / چاپخانه/مدیر داخلی
منصوره جهان گردی امیریان
داخلی : ۲۲۴۱
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / مسئول دفتر
منصوره جهان گردی امیریان
داخلی : ۲۲۵۶
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / مسئول دفتر
منصوره جهان گردی امیریان
داخلی : ۲۲۴۰
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / مسئول دفتر
نمابر واحد پیمان و رسیدگی
داخلی : ۷۱۱۴
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / نمابر واحد پیمان و رسیدگی
مجتبی چناری
داخلی : ۲۲۶۵
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / کارشناس اسناد و پیمان
محمد حیدری
داخلی : ۲۲۴۷
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / کارپرداز خرید متمرکز
مجید حیدری برگیش
داخلی : ۲۱۸۶
مدیریت اموراداری وپشتیبانی
مریم خجسته بوجار
داخلی : ۲۲۳۸
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / کارشناس اموراداری وپشتیبانی
محمود خیرخواهان
داخلی : ۲۱۷۴
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / انباردار
آبدارخانه
داخلی : ۲۲۲۸
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / آبدارخانه
علی رئوفی شکیب
داخلی : ۲۲۰۱
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / کارپرداز خرید متمرکز
شرکت تعاونی مصرف کارکنان
داخلی : ۲۶۵۷
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / شرکت تعاونی مصرف کارکنان
بهنام رنجبر سیستانی
داخلی : ۲۲۴۸
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / حسابدار مدیریت پشتیبانی
مهمانسرای دانشگاه / مدیریت
داخلی : ۲۶۳۱
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / مهمانسرای دانشگاه / مدیریت
فاطمه طباطبائی یزدی
داخلی : ۲۲۲۶
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / دبیر شورای راهبردی دانشگاه سبز
جواد غلام شاهی
داخلی : ۲۲۵۲
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / کارپرداز خرید متمرکز
مهمانسرای دانشگاه / اطلاعات
داخلی : ۲۶۳۰
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / مهمانسرای دانشگاه / اطلاعات
مهدی قاسمی
داخلی : ۲۲۴۶
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / کارپرداز خرید متمرکز
نمابر سیستم خرید متمرکز دانشگاه
داخلی : ۷۱۲۱
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / نمابر سیستم خرید متمرکز دانشگاه
ناصر کاظمی
داخلی : ۲۵۰۰
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / مدیریت داخلی شرکت تعاونی مصرف کارکنان
ناصر کاظمی
داخلی : ۲۶۰۱
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / صندوق شرکت تعاونی مصرف کارکنان/منصوره جلالیان
حبیب اله کاظمی چولانک
داخلی : ۲۲۸۵
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / دفتر بسیج برادران
دفتر بسیج
داخلی : ۲۶۶۵
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / دفتر بسیج
مهدی کوهستانی
داخلی : ۲۷۳۱
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / چاپخانه/مسئول حسابداری
هاشم معمارباشی
داخلی : ۲۲۵۳
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / کارپرداز
کارشناس فضای سبز
داخلی : ۲۲۷۸
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / کارشناس فضای سبز
دفتر فضای سبز
داخلی : ۲۶۳۷
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / دفتر فضای سبز
منصور میرزائی
داخلی : ۲۲۳۲
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / مسئول واحد کنترل و نظارت
کاظم نجاتیان
داخلی : ۲۶۰۴
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / حسابدار شرکت تعاونی مصرف کارکنان
سعید وحدانی
داخلی : ۲۲۴۲
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / کارپرداز خرید متمرکز
سعید هاتفی
داخلی : ۲۲۴۵
مدیریت اموراداری وپشتیبانی / معاون
صفرعلی اسلمی
داخلی : ۲۶۷۲
اداره خدمات ونقلیه / ایستگاه اتوبوس میدان علوم
حسین اشراقی
داخلی : ۲۲۶۸
اداره خدمات ونقلیه
ناصر بهروزفر
داخلی : ۲۶۷۰
اداره خدمات ونقلیه
خدمات فنی
داخلی : ۲۲۵۱
اداره خدمات ونقلیه / خدمات فنی
آبدارخانه طبقه همکف
داخلی : ۲۱۲۱
اداره خدمات ونقلیه / آبدارخانه طبقه همکف
آبدارخانه طبقه همکف
داخلی : ۲۱۷۹
اداره خدمات ونقلیه / آبدارخانه طبقه همکف
شرکت گنجینه همیار آرکا
داخلی : ۲۱۸۱
اداره خدمات ونقلیه / شرکت گنجینه همیار آرکا
مرجان قلی زاده
داخلی : ۲۱۶۰
اداره خدمات ونقلیه / مرجان قلی زاده
آبدارخانه
داخلی : ۲۴۳۱
اداره خدمات ونقلیه / آبدارخانه
علیرضا راستین
داخلی : ۲۱۶۱
اداره خدمات ونقلیه / رئیس اداره خدمات و نقلیه
محمدرضا رجبی
داخلی : ۲۶۶۱
اداره خدمات ونقلیه / دفتر خدمات پردیس
رضا صادقی
داخلی : ۲۱۷۲
اداره خدمات ونقلیه / کارشناس
علی مقدسی
داخلی : ۲۱۷۳
اداره خدمات ونقلیه
محمدعلی نیازی
داخلی : ۲۶۷۱
اداره خدمات ونقلیه / ایستگاه اتوبوس فجر
محمدعلی ابراهیم زاده
داخلی : ۲۲۶۳
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / کارشناس
صابر اکبرزاده
داخلی : ۲۲۵۷
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / کارشناس
علی بهاری
داخلی : ۲۲۵۴
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / مسئول دفتر حوزه ساختمانها و تأسیسات
مجید تراب
داخلی : ۲۲۶۱
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / مهندس تاسیسات
سیدمجتبی جلالی
داخلی : ۲۲۸۱
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / نقشه‌کش
سمانه حاجی اربابی
داخلی : ۲۲۷۲
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / مسئول واحد طراحی و مشاوره
محمد خرقانی
داخلی : ۲۲۷۶
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / مسئول واحد اجرائیات
حسین داودیان ده سرخی
داخلی : ۲۲۶۷
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / مسئول امور فنی اداره ساختمان
جواد دلخواه
داخلی : ۲۲۷۷
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / مهندس تاسیسات
آبدارخانه
داخلی : ۲۲۶۲
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / آبدارخانه
حسن رحمتی
داخلی : ۲۲۸۲
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / الکتریسین
محمد ساجدی
داخلی : ۲۲۶۶
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / معاون فنی مدیریت امور ساختمانها و تاسیسات
ابوالفضل صافدل مغانی
داخلی : ۲۲۸۴
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / دفتر نظارت بر تاسیسات
دفتر فنی موتورخانه هاشمی
داخلی : ۲۶۵۶
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / دفتر فنی موتورخانه هاشمی
سیدحسین قاسمی شهری
داخلی : ۲۶۲۵
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / مسئول امور فنی
حمیدرضا مشتاقی
داخلی : ۲۲۶۴
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / مهندس ساختمان‌
امیرحسین مطبوعی
داخلی : ۲۲۸۳
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / نقشه‌کش
مهدی معزی
داخلی : ۲۲۵۹
مدیریت ساختمانها وتاسیسات / کارشناس
نجمه اکبرزاده
داخلی : ۲۱۵۲
مدیریت کارگزینی و رفاه / کارشناس امور اداری/مسئول امور مرخصی کارکنان
پروانه بهنیا
داخلی : ۲۴۴۵
مدیریت کارگزینی و رفاه / کارشناس امور اعضای هیأت علمی
علی رضا دبیری
داخلی : ۲۱۶۶
مدیریت کارگزینی و رفاه / کارشناس صدور احکام
علی دلاور
داخلی : ۲۳۵۹
مدیریت کارگزینی و رفاه / کارشناس امور اداری
ابوالقاسم ساقی
داخلی : ۲۱۵۰
مدیریت کارگزینی و رفاه / مدیر کارگزینی و رفاه دانشگاه
حسین فرمانی
داخلی : ۲۱۶۹
مدیریت کارگزینی و رفاه / کارشناس مسئول امور بازنشستگان
جعفر نداف شرق
داخلی : ۲۴۳۳
مدیریت کارگزینی و رفاه / کارشناس امور اعضای هیأت علمی
نمابر ستاد رفاهی دانشگاه
داخلی : ۷۳۱۵
ستاد رفاهی اعضای هیأت علمی / نمابر ستاد رفاهی دانشگاه
فرزانه براتی
داخلی : ۲۲۰۳
ستاد رفاهی اعضای هیأت علمی
بیمه ایران
داخلی : ۲۶۶۶
ستاد رفاهی اعضای هیأت علمی / بیمه ایران
محمد خسروجردی
داخلی : ۲۲۰۰
ستاد رفاهی اعضای هیأت علمی
نمابر ستاد رفاهی دانشگاه
داخلی : ۷۳۱۶
ستاد رفاهی اعضای هیأت علمی / نمابر ستاد رفاهی دانشگاه
مهدی اخباری
داخلی : ۲۴۷۱
دفتر حقوقی / کارشناس مسئول امور حقوقی
مهدی اخباری
داخلی : ۲۴۵۵
دفتر حقوقی / کارشناس مسئول امور حقوقی
سیدمحمدرضا داودی
داخلی : ۲۴۷۶
دفتر حقوقی / کارشناس
جلال زمانیان کشفی
داخلی : ۲۴۶۵
دفتر حقوقی / کارشناس
محمد عابدی
داخلی : ۲۴۷۰
دفتر حقوقی / مدیر امور حقوقی دانشگاه
سید مهدی موسوی
داخلی : ۲۴۶۹
دفتر حقوقی / کارشناس امورحقوقی‌
فاطمه آراسته
داخلی : ۲۱۵۷
اداره دبیرخانه / ماشین نویس
نمابر دانشگاه فردوسی
داخلی : ۷۰۰۱
اداره دبیرخانه / نمابر دانشگاه فردوسی
مهدی ابراهیمی
داخلی : ۲۱۶۴
اداره دبیرخانه / کارشناس
خدیجه اورعی کریمی
داخلی : ۲۱۶۳
اداره دبیرخانه / مسئول دبیرخانه
رقیه ایزانلو
داخلی : ۲۱۶۵
اداره دبیرخانه / کارشناس
سمیه بوستانی
داخلی : ۲۱۶۲
اداره دبیرخانه / ماشین نویس
عباس رسولی زاده
داخلی : ۲۱۷۸
اداره دبیرخانه / بایگان
نورمحمد روشنی بریوانلو
داخلی : ۲۱۸۰
اداره دبیرخانه / متصدی چاپ وتکثیر
زهره زاغیان
داخلی : ۲۲۱۹
اداره دبیرخانه / ماشین نویس
اعظم زمانی زاده
داخلی : ۲۱۶۷
اداره دبیرخانه / کارشناس
معصومه شریفی طرقی
داخلی : ۲۱۷۵
اداره دبیرخانه
فهیمه عابدی
داخلی : ۲۱۷۰
اداره دبیرخانه
محمد جواد غفاریان
داخلی : ۲۱۷۶
اداره دبیرخانه
جواد غفوری‌یزدی‌
داخلی : ۲۱۵۹
اداره دبیرخانه / متصدی امور دفتری
منصوره قدردان عنبران
داخلی : ۲۲۷۱
اداره دبیرخانه / ماشین نویس
168 مورد پیدا شد.