واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
زهرا دارینی
داخلی : ۴۷۵۹
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست / کارشناس گروه پژوهشی
فاطمه نخعی مقدم
داخلی : ۴۷۵۸
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست / کارشناس آموزشی
اسمعیل باغانی
داخلی : ۴۷۵۰
حوزه ریاست دانشکده / مسئول‌ دفتر ریاست
محمدتقی دستورانی
داخلی : ۴۷۵۲
حوزه ریاست دانشکده / معاون دانشکده
نمابر دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست
داخلی : ۷۰۴۴
حوزه ریاست دانشکده / نمابر دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست
کمال الدین ناصری
داخلی : ۴۷۵۱
حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکده
دبیر اجرایی همایش بین المللی دستاوردهای مدیریت سبز در دانشگاه ها
داخلی : ۴۷۶۶
حوزه ریاست دانشکده / دبیر اجرایی همایش بین المللی دستاوردهای مدیریت سبز در دانشگاه ها
نمابر همایش بین المللی دستاوردهای مدیریت سبز در دانشگاه ها
داخلی : ۷۲۷۴
حوزه ریاست دانشکده / نمابر همایش بین المللی دستاوردهای مدیریت سبز در دانشگاه ها
نگهبانی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
داخلی : ۴۷۶۵
اداره انتظامات / نگهبانی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
نوید آستان بوس
داخلی : ۴۷۵۷
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس
مریم خوش بیان
داخلی : ۴۷۶۱
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس گروه
علیرضا قنادکافی
داخلی : ۴۷۶۸
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / بایگانی آموزش
علیرضا قنادکافی
داخلی : ۴۷۶۷
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / رئیس اداره آموزش
سیدمحمدامین موسوی پور
داخلی : ۴۷۷۷
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / مسئول امور رایانه
سیدمحمدامین موسوی پور
داخلی : ۴۷۷۸
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / سایت کامپیوتر کارشناسی
علی زارع ازغدی
داخلی : ۴۷۶۹
اداره امورعمومی
جواد سالاری بایگی
داخلی : ۴۷۶۰
اداره امورعمومی / بایگان
محمد فاطمی
داخلی : ۴۷۷۲
اداره امورعمومی / راننده
غلامرضا فتحی علی آبادی
داخلی : ۴۷۷۰
اداره امورعمومی / مسئول امور عمومی
علی کاظم نیا زیارت
داخلی : ۴۷۶۴
اداره امورعمومی / امین اموال
حمیدرضا احمدنیای مطلق
داخلی : ۵۴۷۵
گروه آموزشی محیط زیست / عضو هیأت علمی
ناصر پرویان
داخلی : ۴۷۵۵
گروه آموزشی محیط زیست / سرپرست آزمایشگاه
آوا حیدری
داخلی : ۵۴۷۱
گروه آموزشی محیط زیست / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه محیط زیست
داخلی : ۴۷۶۲
گروه آموزشی محیط زیست / آزمایشگاه محیط زیست
امید صفری
داخلی : ۵۴۶۶
گروه آموزشی محیط زیست / عضو هیأت علمی
فاطمه طباطبائی یزدی
داخلی : ۵۴۶۵
گروه آموزشی محیط زیست / عضو هیأت علمی
آزیتا فراشی
داخلی : ۵۴۶۰
گروه آموزشی محیط زیست / عضو هیأت علمی
محمود آذری
داخلی : ۵۴۷۳
گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری / عضو هیأت علمی
علی ابوطالبی پیرنعیمی
داخلی : ۴۷۷۴
گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری / کارشناس
محمد فرزام
داخلی : ۵۴۶۱
گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری / عضو هیأت علمی
مهدی کلاهی
داخلی : ۵۴۷۴
گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری / عضو هیأت علمی
علی گل کاریان
داخلی : ۵۴۶۸
گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری / عضو هیأت علمی
ابوالفضل مساعدی
داخلی : ۵۴۶۴
گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری / عضو هیأت علمی
منصور مصداقی
داخلی : ۴۷۵۴
گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری / استاد مدعو
فریدون ملتی
داخلی : ۵۴۶۳
گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری / عضو هیأت علمی
کمال الدین ناصری
داخلی : ۵۴۶۲
گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری / عضو هیأت علمی
مرتضی اکبری
داخلی : ۵۴۶۹
گروه آموزشی مدیریت مناطق خشک و بیابانی / عضو هیأت علمی
محمدتقی دستورانی
داخلی : ۵۴۷۲
گروه آموزشی مدیریت مناطق خشک و بیابانی / عضو هیأت علمی
علیرضا راشکی
داخلی : ۵۴۷۰
گروه آموزشی مدیریت مناطق خشک و بیابانی / عضو هیأت علمی
عادل سپهر
داخلی : ۵۴۶۷
گروه آموزشی مدیریت مناطق خشک و بیابانی / عضو هیأت علمی
40 مورد پیدا شد.