واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
منیر طاهری
داخلی : ۳۷۴۲
دانشکده دامپزشکی / دفتر مجله
امیر افخمی گلی
داخلی : ۵۶۰۱
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیات علمی
حسن باغیشنی
داخلی : ۵۶۰۴
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیات علمی
عباس پرهام
داخلی : ۵۶۰۰
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیأت علمی/ مدیر گروه آموزشی علوم پایه
قاسم پورادیبی
داخلی : ۳۷۲۸
گروه آموزشی علوم پایه / کارشناس علوم آزمایشگاهی
سیدامیر جعفری
داخلی : ۳۷۳۴
گروه آموزشی علوم پایه / کارشناس علوم آزمایشگاهی
فرشید حمیدی
داخلی : ۵۵۹۹
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیات علمی
حسام دهقانی
داخلی : ۵۶۱۳
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیات علمی
احمدرضا راجی
داخلی : ۵۶۱۴
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیات علمی
مجید زارع
داخلی : ۳۷۴۴
گروه آموزشی علوم پایه / کارشناس آزمایشگاه آناتومی
زهره سعادت فر
داخلی : ۵۶۲۲
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیات علمی
بهروز فتحی هفشجانی
داخلی : ۵۶۲۸
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیأت علمی
حمیده قدرتی آزادی
داخلی : ۵۶۳۱
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیأت علمی
محمدمهدی قهرمانی سنو
داخلی : ۵۵۹۸
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیأت علمی
حمیدرضا کازرانی
داخلی : ۵۶۳۲
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیات علمی
احمدعلی محمدپور
داخلی : ۵۶۳۶
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیات علمی
امیر مقدم جعفری
داخلی : ۵۶۴۰
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیات علمی
جلیل مهرزاد سلاکجانی
داخلی : ۵۶۴۲
گروه آموزشی علوم پایه / عضوهیات علمی
ابوالقاسم نبی پور
داخلی : ۵۶۴۹
گروه آموزشی علوم پایه / عضو هیأت علمی
محمد نقره ئی رخنه
داخلی : ۳۷۲۹
گروه آموزشی علوم پایه / کارشناس علوم آزمایشگاهی
غلامعلی آذری گیامی
داخلی : ۳۷۲۷
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / کارشناس علوم آزمایشگاهی
الهه ابراهیم زاده ابکوه
داخلی : ۵۶۰۳
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / عضو هیأت علمی
سمیه باقرزاده
داخلی : ۳۷۳۰
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / کارشناس علوم آزمایشگاهی
حسن برجی
داخلی : ۵۶۰۵
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / عضو هیات علمی
علیرضا حق پرست
داخلی : ۵۶۰۸
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / عضوهیات علمی
مهرناز راد
داخلی : ۵۶۱۵
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / عضو هیات علمی
غلامرضا رزمی
داخلی : ۵۶۱۷
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / عضو هیات علمی
حمید عشرتی
داخلی : ۳۷۴۷
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / کارشناس آزمایشگاه پاتوبیولوژی
سمانه عیدی
داخلی : ۵۶۲۷
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / عضو هیات علمی
مهناز کهن قدر
داخلی : ۳۷۳۲
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / کارشناس علوم آزمایشگاهی
امیر ماهوتی
داخلی : ۳۷۳۳
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / کارشناس علوم آزمایشگاهی
هادی محب علیان
داخلی : ۵۵۹۵
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / عضو هیأت علمی
محمد محمدنژاد
داخلی : ۳۷۸۰
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / آزمایشگاه هیستوپاتوبیولوژی
علی مشاوری نیا
داخلی : ۵۶۳۹
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / عضو هیات علمی
محسن ملکی
داخلی : ۵۶۴۱
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / عضو هیات علمی
احمدرضا موثقی
داخلی : ۵۶۴۴
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / عضو هیات علمی
اشرف میامئی
داخلی : ۵۶۴۶
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / عضو هیات علمی
حسین نورانی
داخلی : ۵۵۹۷
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / عضو هیأت علمی
سیدمسعود هاشمی
داخلی : ۳۷۳۵
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / کارشناس علوم آزمایشگاهی
غلامرضا هاشمی تبار
داخلی : ۵۶۵۰
گروه آموزشی پاتوبیولوژی / عضو هیات علمی
محمدرضا امامی
داخلی : ۵۶۰۲
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیأت علمی
سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده
داخلی : ۵۶۰۶
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیات علمی
محمد حیدرپور
داخلی : ۵۶۰۹
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیات علمی
بابک خرمیان طوسی
داخلی : ۵۶۱۱
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیأت علمی
جواد خوش نگاه
داخلی : ۵۶۱۲
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیأت علمی
مسعود رجبیون
داخلی : ۵۶۱۶
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیأت علمی
جمشید رزم یار
داخلی : ۵۶۱۸
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیأت علمی
مهدیه زعیمی
داخلی : ۵۶۱۹
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیات علمی
علی اصغر سرچاهی
داخلی : ۵۵۹۶
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیأت علمی
کامران سرداری
داخلی : ۵۶۲۱
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیات علمی
حسام الدین سیفی
داخلی : ۵۶۲۳
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیات علمی
کامران شریفی
داخلی : ۵۶۲۵
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضوهیات علمی
محمد عزیز زاده
داخلی : ۵۶۲۶
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیأت علمی
نیما فرزانه
داخلی : ۵۶۲۹
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیات علمی
امیرهوشنگ فلاح راد
داخلی : ۵۶۳۰
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیأت علمی
حسین کاظمی مهرجردی
داخلی : ۵۶۳۳
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیات علمی
غلامعلی کلیدری
داخلی : ۵۶۳۴
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیات علمی
احمدرضا محمدنیا
داخلی : ۵۶۳۷
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیات علمی
غلامرضا محمدی
داخلی : ۵۶۳۸
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیات علمی
زهرا موسوی
داخلی : ۵۶۴۵
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیات علمی
مهرداد مهری
داخلی : ۵۶۴۳
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیات علمی
علی میرشاهی
داخلی : ۵۶۴۷
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیأت علمی
پژمان میرشکرائی
داخلی : ۵۶۴۸
گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیات علمی
عبداله جمشیدی
داخلی : ۵۶۰۷
گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان / عضو هیات علمی
سعید خان زادی
داخلی : ۵۶۱۰
گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان / عضو هیأت علمی
امیر سالاری
داخلی : ۵۵۹۴
گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان / عضو هیأت علمی
داور شاهسونی
داخلی : ۵۶۲۴
گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان / عضو هیأت علمی
محمد محسن زاده
داخلی : ۵۶۳۵
گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان / عضو هیأت علمی
مرضیه اسماعیل زاده
داخلی : ۳۷۱۳
حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی / مسئول امور پژوهشی
زهرا جمشیدی
داخلی : ۳۷۰۱
حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی / مسئول دفتر
نمابر دانشکده دامپزشکی
داخلی : ۷۰۷۶
حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی / نمابر دانشکده دامپزشکی
تکتم کامل مقدم
داخلی : ۳۷۱۴
حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی / کارشناس امور اداری دانشکده
تکتم کامل مقدم
داخلی : ۳۷۰۶
حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی / مسئول ‌حسابداری‌ دانشکده
محمد محسن زاده
داخلی : ۳۷۰۴
حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی / معاون پژوهشی
غلامرضا محمدی
داخلی : ۳۷۰۳
حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی / معاون آموزشی
محسن ملکی
داخلی : ۳۷۰۲
حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی / ریاست دانشکده
غلامعلی آذری گیامی
داخلی : ۳۷۱۰
اداره امورعمومی / مسئول امور عمومی
خدمات
داخلی : ۳۷۴۵
اداره امورعمومی / خدمات
مسئول تاسیسات/علی محمد پور
داخلی : ۳۷۴۰
اداره امورعمومی / مسئول تاسیسات/علی محمد پور
خدمات
داخلی : ۳۷۲۵
اداره امورعمومی / خدمات
خدمات
داخلی : ۳۷۲۴
اداره امورعمومی / خدمات
چاپ و تکثیر
داخلی : ۳۷۴۱
اداره امورعمومی / چاپ و تکثیر
محسن جمشیدی
داخلی : ۳۷۶۵
اداره امورعمومی / پذیرش کلینیک دامپزشکی
محسن جمشیدی
داخلی : ۳۷۳۹
اداره امورعمومی
محسن‌ دلشاد
داخلی : ۳۷۲۱
اداره امورعمومی / متصدی امور دفتری
ابوالقاسم رحمانیان
داخلی : ۳۷۰۹
اداره امورعمومی / امین اموال
غلامرضا عرب
داخلی : ۳۷۰۸
اداره امورعمومی / مسئول کارپردازی
پوران علیشاهی
داخلی : ۳۷۲۲
اداره امورعمومی / ماشین نویس
نصرت غلامی
داخلی : ۳۷۲۶
اداره امورعمومی / خدمات
سمعی بصری
داخلی : ۳۷۱۸
اداره امورعمومی / سمعی بصری
طاهره جلالی نیا
داخلی : ۳۷۱۲
اداره خدمات آموزشی ودانشجویی / کمک کارشناس خدمات آموزشی‌
محمدمهدی‌ خلیلی‌
داخلی : ۳۷۴۳
اداره خدمات آموزشی ودانشجویی / کارمند آموزش
زهرا رحیمی سبزواری
داخلی : ۳۷۱۵
اداره خدمات آموزشی ودانشجویی / مسئول امور رایانه
رضا عرفانی مجد
داخلی : ۳۷۱۱
اداره خدمات آموزشی ودانشجویی / کمک کارشناس خدمات آموزشی‌
بخش جراحی
داخلی : ۳۷۶۷
گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / بخش جراحی
حسین براتی
داخلی : ۳۷۶۱
گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / مسئول آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی
بابک خرمیان طوسی
داخلی : ۳۷۶۹
گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / عضو هیأت علمی
بخش دام کوچک
داخلی : ۳۷۶۶
گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / بخش دام کوچک
بخش طیور
داخلی : ۳۷۶۸
گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / بخش طیور
مرتضی طبق فروش
داخلی : ۳۷۷۲
گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی
بخش مامائی
داخلی : ۳۷۶۳
گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / بخش مامائی
مدیریت کلینیک دامپزشکی
داخلی : ۳۷۶۲
گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / مدیریت کلینیک دامپزشکی
سید علی کارگر
داخلی : ۳۷۷۱
گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی
جلال مقبل
داخلی : ۳۷۴۹
گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / کارشناس علوم آزمایشگاهی
رادیولوژی
داخلی : ۳۷۷۰
گروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی / رادیولوژی
سمیرا خواجه نصیری
داخلی : ۳۷۳۱
گروه آموزشی بهداشت و موادغذایی و آبزیان / کارشناس علوم آزمایشگاهی
نگهبانی کلینیک
داخلی : ۳۷۷۴
اداره انتظامات / نگهبانی کلینیک
نگهبانی دانشکده دامپزشکی
داخلی : ۳۷۲۰
اداره انتظامات / نگهبانی دانشکده دامپزشکی
108 مورد پیدا شد.