واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
سمانه اکبرزاده
داخلی : ۴۷۳۵
دانشکده کشاورزی / مرکز کامپیوتر/کارشناس کامپیوتر
محمد بینائی
داخلی : ۴۷۰۷
دانشکده کشاورزی
سمعی و بصری
داخلی : ۴۷۰۸
دانشکده کشاورزی / سمعی و بصری
آیدا خدابنده بایگی
داخلی : ۴۷۴۸
دانشکده کشاورزی / کارشناس صنایع غذایی
زهرا طاهری
داخلی : ۴۶۱۹
دانشکده کشاورزی / مجله ماشین های کشاورزی
مجمع صنفی اعضای هیأت علمی
داخلی : ۴۷۸۷
دانشکده کشاورزی / مجمع صنفی اعضای هیأت علمی
کلینیک گیاهپزشکی
داخلی : ۴۶۰۶
دانشکده کشاورزی / کلینیک گیاهپزشکی
نمابر امور آزمایشگاه دانشکده کشاورزی
داخلی : ۷۳۴۵
دانشکده کشاورزی / نمابر امور آزمایشگاه دانشکده کشاورزی
عصمت عباسیان مقدم
داخلی : ۴۷۱۲
دانشکده کشاورزی
رضا فعال
داخلی : ۴۷۳۷
دانشکده کشاورزی / مرکز کامپیوتر/کارشناس کامپیوتر
عمار قنبری نهبندان
داخلی : ۴۷۳۴
دانشکده کشاورزی / مرکز کامپیوتر / کارشناس کامپیوتر
دفتر توسعه و انتقال فناوری
داخلی : ۴۷۰۴
دانشکده کشاورزی / دفتر توسعه و انتقال فناوری
فرنوش یغمایی
داخلی : ۵۷۲۷
دانشکده کشاورزی
زهرا ارجمند مقدم
داخلی : ۴۶۷۹
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / مسئول دفتر گروه زراعت
قربانعلی اسدی
داخلی : ۵۸۰۷
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
ابراهیم ایزدی دربندی
داخلی : ۵۷۹۱
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
محمد بنایان اول
داخلی : ۵۷۹۸
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
مهدی پارسا
داخلی : ۵۷۵۹
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
آبدرخانه گروه زراعت
داخلی : ۴۶۷۴
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / آبدرخانه گروه زراعت
رضا توکل افشاری
داخلی : ۵۷۹۴
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
محسن جهان
داخلی : ۵۷۹۲
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
محمدمهدی جهان آراء
داخلی : ۴۶۸۰
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / کارشناس آزمایشگاه گیاهپزشکی
کمال حاج محمدنیا قالی باف
داخلی : ۵۸۳۰
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
فریبا خرقانی
داخلی : ۴۷۱۸
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / آزمایشگاه گیاهشناسی کاربردی
فریبا خرقانی
داخلی : ۴۷۱۴
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / آزمایشگاه علف های هرز
سرور خرم دل
داخلی : ۵۸۱۰
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
سرور خرم دل
داخلی : ۴۶۵۵
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / دفتر مجله
حمیدرضا خزاعی
داخلی : ۵۸۰۰
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
محمد خواجه حسینی صالح اباد
داخلی : ۴۷۸۸
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / کانون هماهنگی دانش و صنعت و بازار کشاورزی ارگانیک ایران
اتاق دکترای زراعت
داخلی : ۴۷۳۱
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / اتاق دکترای زراعت
محمد خواجه حسینی صالح اباد
داخلی : ۴۶۷۸
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / مدیر گروه آموزشی زراعت
نمابر گروه زراعت
داخلی : ۷۱۴۰
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / نمابر گروه زراعت
محمد خواجه حسینی صالح اباد
داخلی : ۵۷۹۳
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
مهدی راستگو
داخلی : ۵۸۱۱
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
پرویز رضوانی مقدم
داخلی : ۵۷۹۶
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
جواد شباهنگ
داخلی : ۴۷۲۳
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
امیرعلی صادقی
داخلی : ۴۷۲۴
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی
رضا قربانی
داخلی : ۵۸۰۴
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
علی قنبری
داخلی : ۵۷۹۷
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
علیرضا کوچکی
داخلی : ۵۷۹۹
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
مرتضی گلدانی
داخلی : ۵۸۰۶
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه گلخانه تحقیقاتی
داخلی : ۴۶۹۴
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / آزمایشگاه گلخانه تحقیقاتی
مهدی نصیری محلاتی
داخلی : ۵۸۰۲
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
احمد نظامی
داخلی : ۵۸۰۳
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه حشره شناسی ۲
داخلی : ۴۷۱۶
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / آزمایشگاه حشره شناسی ۲
آزمایشگاه حشره شناسی ۱
داخلی : ۴۶۸۱
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات / آزمایشگاه حشره شناسی ۱
کاظم اسماعیلی
داخلی : ۵۸۱۳
گروه آموزشی مهندسی آب / عضو هیأت علمی/مدیر گروه آموزشی مهندسی آب
کاظم اسماعیلی
داخلی : ۴۷۴۰
گروه آموزشی مهندسی آب / مدیر گروه مهندسی آب
سکینه افتخاری زاده
داخلی : ۴۶۱۱
گروه آموزشی مهندسی آب / مسئول دفتر گروه مهندسی آب
نمابر گروه مهندسی آب
داخلی : ۷۱۴۵
گروه آموزشی مهندسی آب / نمابر گروه مهندسی آب
محمدرضا اکبرزاده
داخلی : ۵۸۳۷
گروه آموزشی مهندسی آب
مسلم اکبرزاده
داخلی : ۴۶۵۰
گروه آموزشی مهندسی آب / سرپرست مجموعه آزمایشگاه های گروه علوم و مهندسی آب
حسین انصاری
داخلی : ۵۷۶۰
گروه آموزشی مهندسی آب / عضو هیأت علمی
حسین بانژاد
داخلی : ۵۸۰۸
گروه آموزشی مهندسی آب / عضو هیأت علمی
علی اصغر بهشتی
داخلی : ۵۷۱۳
گروه آموزشی مهندسی آب / عضو هیأت علمی
سعیدرضا خداشناس
داخلی : ۵۷۲۰
گروه آموزشی مهندسی آب / عضو هیأت علمی
کامران داوری
داخلی : ۵۷۱۹
گروه آموزشی مهندسی آب / عضو هیأت علمی
دفتر نشریه آب
داخلی : ۴۶۴۳
گروه آموزشی مهندسی آب / دفتر نشریه آب
عباس روحانی
داخلی : ۵۸۱۹
گروه آموزشی مهندسی آب / عضو هیأت علمی
دفتر تمدن آبی کاریز
داخلی : ۴۶۶۵
گروه آموزشی مهندسی آب / دفتر تمدن آبی کاریز
امین علیزاده
داخلی : ۵۸۲۸
گروه آموزشی مهندسی آب / عضو هیأت علمی/بازنشسته
علیرضا فریدحسینی
داخلی : ۵۷۱۶
گروه آموزشی مهندسی آب / عضو هیأت علمی
جواد فیض عارفی
داخلی : ۴۶۹۱
گروه آموزشی مهندسی آب / تکنسین مجموعه آزمایشگاه های گروه علوم و مهندسی آب
بیژن قهرمان
داخلی : ۵۷۰۹
گروه آموزشی مهندسی آب / عضو هیأت علمی
محمد موسوی بایگی
داخلی : ۵۷۱۵
گروه آموزشی مهندسی آب / عضو هیأت علمی
سیدمجید هاشمی نیا
داخلی : ۵۷۱۴
گروه آموزشی مهندسی آب
سیدهادی ابراهیمی
داخلی : ۵۷۴۴
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
نمابر گروه علوم دامی
داخلی : ۷۱۴۱
گروه آموزشی علوم دامی / نمابر گروه علوم دامی
زهره ارجمند مقدم
داخلی : ۴۶۳۳
گروه آموزشی علوم دامی / مسئول دفتر گروه علوم دامی
حسین اسماعیل زاده نوغانی
داخلی : ۴۶۳۶
گروه آموزشی علوم دامی / کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی
آبدارخانه علوم دامی
داخلی : ۴۶۷۲
گروه آموزشی علوم دامی / آبدارخانه علوم دامی
علی جوادمنش
داخلی : ۵۸۹۹
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیئت علمی
آزمایشگاه علوم دامی
داخلی : ۴۶۷۶
گروه آموزشی علوم دامی / آزمایشگاه علوم دامی
احمد حسن آبادی
داخلی : ۵۷۴۶
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
محسن دانش مسگران
داخلی : ۵۷۳۴
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
حیدر زرقی
داخلی : ۵۷۴۵
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
سعید زره داران
داخلی : ۵۷۳۹
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه مرکزی
داخلی : ۴۶۴۰
گروه آموزشی علوم دامی / آزمایشگاه مرکزی
محمدهادی سخاوتی
داخلی : ۵۷۶۹
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
محمد مهدی شریعتی
داخلی : ۵۷۴۰
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی2
داخلی : ۴۶۳۷
گروه آموزشی علوم دامی / آزمایشگاه آنالیز دستگاهی2
فروزان طباطبائی یزدی
داخلی : ۵۷۳۵
گروه آموزشی علوم دامی
عبدالمنصور طهماسبی
داخلی : ۵۷۳۷
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
مجتبی طهمورث پور
داخلی : ۵۷۴۳
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
حسن کرمانشاهی
داخلی : ۵۷۳۳
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
ابوالقاسم گلیان
داخلی : ۵۷۳۱
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
رضا مجیدزاده هروی
داخلی : ۵۷۴۷
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
عباسعلی ناصریان
داخلی : ۵۷۴۱
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
محمدرضا نصیری
داخلی : ۵۷۳۸
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
سیدعلیرضا وکیلی
داخلی : ۵۷۳۶
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
سیدعلیرضا وکیلی
داخلی : ۴۶۳۲
گروه آموزشی علوم دامی / مدیر گروه آموزشی علوم دامی
رضا ولی زاده
داخلی : ۴۶۵۶
گروه آموزشی علوم دامی / دفتر مجله
رضا ولی زاده
داخلی : ۵۷۳۰
گروه آموزشی علوم دامی / عضو هیأت علمی
مرتضی هاشمی عطار
داخلی : ۴۶۳۵
گروه آموزشی علوم دامی / آزمایشگاه تغذیه دام1
مرتضی هاشمی عطار
داخلی : ۴۶۳۸
گروه آموزشی علوم دامی / آزمایشگاه تغذیه دام2
پوران ابریشم چی
داخلی : ۴۶۶۴
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / آزمایشگاه گروه صنایع غذایی
آبدرخانه گروه صنایع غذایی
داخلی : ۴۶۸۲
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / آبدرخانه گروه صنایع غذایی
شهناز افشاریان
داخلی : ۴۶۶۲
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / آزمایشگاه میکروبی صنعتی
شهناز افشاریان
داخلی : ۴۷۲۰
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / آزمایشگاه میکروبیولوژی
مسعود تقی زاده
داخلی : ۵۷۵۵
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / عضو هیأت علمی
محمد حسین توسلی
داخلی : ۵۸۱۲
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
محمدباقر حبیبی نجفی
داخلی : ۵۷۷۲
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / عضو هیات علمی
مجله صنایع غذایی
داخلی : ۴۶۵۳
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / مجله صنایع غذایی
آزمایشگاه بیو فیزیک
داخلی : ۴۶۷۵
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / آزمایشگاه بیو فیزیک
سیدمحمدعلی رضوی
داخلی : ۵۷۶۳
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه تکمیلی
داخلی : ۴۶۶۳
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / آزمایشگاه تکمیلی
فخری شهیدی
داخلی : ۵۷۷۸
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / عضو هیأت علمی
ناصر صداقت
داخلی : ۵۷۶۱
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / عضو هیأت علمی
فریده طباطبائی یزدی
داخلی : ۵۷۶۴
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
محمدرضا عدالتیان دوم
داخلی : ۵۷۷۴
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / عضو هیأت علمی
محمدرضا عطاردی بیمرغی
داخلی : ۴۶۵۸
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / آزمایشگاه مرکزی گروه صنایع غذایی
رضا فرهوش
داخلی : ۵۷۴۲
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه فناوری های نوین
داخلی : ۴۶۶۱
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / آزمایشگاه فناوری های نوین
آزمایشگاه کنسرو
داخلی : ۴۶۵۹
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / آزمایشگاه کنسرو
آرش کوچکی
داخلی : ۵۷۶۸
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / عضو هیأت علمی
محبت محبی
داخلی : ۵۷۶۵
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / عضو هیأت علمی
زهرا مسلمان
داخلی : ۴۶۴۹
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / مسئول دفتر گروه صنایع غذایی
نمابر گروه صنایع غذایی
داخلی : ۷۱۴۳
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / نمابر گروه صنایع غذایی
مصطفی مظاهری طهرانی
داخلی : ۵۷۷۰
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / عضو هیأت علمی/مدیر گروه
پایلوت لبنیات
داخلی : ۴۶۹۵
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / پایلوت لبنیات
مرضیه نصیری محلاتی
داخلی : ۴۶۲۸
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / آزمایشگاه گروه صنایع غذایی
محمدجواد وریدی
داخلی : ۵۷۷۶
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / عضو هیات علمی
آزمایشگاه گوشت
داخلی : ۴۶۷۱
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / آزمایشگاه گوشت
مهدی وریدی
داخلی : ۵۷۷۵
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / عضو هیأت علمی
مسعود یاورمنش
داخلی : ۵۷۶۶
گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی / هیئت علمی
ساره بقائی راوری
داخلی : ۵۸۲۶
گروه آموزشی گیاه پزشکی / عضو هیأت علمی
وحید جهانبخش مشهدی
داخلی : ۵۸۲۳
گروه آموزشی گیاه پزشکی
آزمایشگاه
داخلی : ۴۷۲۱
گروه آموزشی گیاه پزشکی / آزمایشگاه
مجتبی حسینی
داخلی : ۵۸۲۹
گروه آموزشی گیاه پزشکی / عضو هیأت علمی
محمد زکی عقل
داخلی : ۵۸۲۷
گروه آموزشی گیاه پزشکی / عضو هیأت علمی
محمدعلی سبک خیزخیاط
داخلی : ۴۶۸۵
گروه آموزشی گیاه پزشکی
حسین صادقی نامقی
داخلی : ۵۸۱۶
گروه آموزشی گیاه پزشکی / عضو هیأت علمی
پریسا طاهری
داخلی : ۵۸۲۱
گروه آموزشی گیاه پزشکی / عضو هیأت علمی
سعید طریقی
داخلی : ۵۸۱۵
گروه آموزشی گیاه پزشکی / عضو هیأت علمی
سعید طریقی
داخلی : ۴۶۸۴
گروه آموزشی گیاه پزشکی / مدیر گروه آموزشی گیاه پزشکی
نمابر گروه گیاهپزشکی
داخلی : ۷۱۴۴
گروه آموزشی گیاه پزشکی / نمابر گروه گیاهپزشکی
اکرم فرزانه
داخلی : ۴۶۸۳
گروه آموزشی گیاه پزشکی / مسئول دفتر گروه گیاهپزشکی
لیدا فکرت
داخلی : ۵۸۲۵
گروه آموزشی گیاه پزشکی / عضو هیأت علمی
ماهرخ فلاحتی رستگار
داخلی : ۵۷۷۹
گروه آموزشی گیاه پزشکی / عضو هیأت علمی/بازنشسته
جواد کریمی برنگ
داخلی : ۵۸۱۷
گروه آموزشی گیاه پزشکی / عضو هیأت علمی
غلامحسین مروج
داخلی : ۵۸۱۸
گروه آموزشی گیاه پزشکی / عضو هیأت علمی
مجتبی ممرآبادی
داخلی : ۵۷۲۸
گروه آموزشی گیاه پزشکی / عضو هیأت علمی
عصمت مهدی خانی مقدم
داخلی : ۵۸۲۰
گروه آموزشی گیاه پزشکی / عضو هیأت علمی
محسن مهرور
داخلی : ۵۸۳۱
گروه آموزشی گیاه پزشکی / عضو هیأت علمی
لیلی ابوالحسنی
داخلی : ۵۷۸۷
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / عضو هیأت علمی
محسن تبرائی
داخلی : ۵۷۸۵
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / عضو هیأت علمی
محمود دانشورکاخکی
داخلی : ۵۷۸۱
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / عضو هیأت علمی
دفتر پژوهش های مطالعات اقتصاد روستایی
داخلی : ۴۶۳۹
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / دفتر پژوهش های مطالعات اقتصاد روستایی
آرش دوراندیش
داخلی : ۵۷۸۶
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / عضو هیأت علمی
آرش دوراندیش
داخلی : ۴۷۳۹
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / مدیرگروه آموزشی اقتصاد کشاورزی
تحقیقات اقتصاد
داخلی : ۴۷۲۷
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / تحقیقات اقتصاد
ناصر شاه نوشی فروشانی
داخلی : ۵۷۸۰
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / عضو هیأت علمی
طلعت شهاب نیا
داخلی : ۴۶۷۷
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / مسئول دفتر گروه اقتصاد
نمابر دفتر گروه اقتصاد
داخلی : ۷۱۴۶
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / نمابر دفتر گروه اقتصاد
محمود صبوحی صابونی
داخلی : ۵۷۸۹
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / عضو هیأت علمی
محمد قربانی
داخلی : ۵۷۸۴
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / عضو هیأت علمی
علی رضا کرباسی
داخلی : ۵۷۸۸
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / عضو هیأت علمی
محمدرضا کهنسال
داخلی : ۵۷۸۳
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / عضو هیأت علمی
مرکز مطالعات بازار و بازاریابی
داخلی : ۴۷۳۰
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی / مرکز مطالعات بازار و بازاریابی
حسین محمدی
داخلی : ۵۷۸۲
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی
علیرضا آستارائی
داخلی : ۵۸۴۸
گروه آموزشی علوم خاک / عضو هیأت علمی
حجت امامی
داخلی : ۵۸۴۶
گروه آموزشی علوم خاک / عضو هیأت علمی
اکرم حلاج نیا
داخلی : ۵۸۴۱
گروه آموزشی علوم خاک / عضو هیأت علمی
رضا خراسانی
داخلی : ۵۸۴۵
گروه آموزشی علوم خاک / عضو هیأت علمی
هادی ذهبی
داخلی : ۴۷۱۷
گروه آموزشی علوم خاک / آزمایشگاه خاکشناسی ۱
امیر فتوت
داخلی : ۵۸۴۲
گروه آموزشی علوم خاک / عضو هیأت علمی
علیرضا کریمی کارویه
داخلی : ۵۸۴۷
گروه آموزشی علوم خاک / عضو هیأت علمی
مهدیه گرجی
داخلی : ۴۶۹۳
گروه آموزشی علوم خاک / مسئول دفتر گروه خاکشناسی
نمابر دفتر گروه خاکشناسی
داخلی : ۷۱۴۷
گروه آموزشی علوم خاک / نمابر دفتر گروه خاکشناسی
امیر لکزیان
داخلی : ۵۸۴۴
گروه آموزشی علوم خاک / عضو هیأت علمی
فهیمه نیک بین
داخلی : ۴۷۱۵
گروه آموزشی علوم خاک / آزمایشگاه خاکشناسی ۲
حسین آروئی
داخلی : ۵۷۵۲
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / عضو هیأت علمی
علی تهرانی فر
داخلی : ۵۷۵۰
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / عضو هیأت علمی
غلامحسین داوری نژاد
داخلی : ۵۷۴۹
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / عضو هیأت علمی
آبدارخانه گروه باغبانی
داخلی : ۴۶۷۳
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / آبدارخانه گروه باغبانی
سیدمجید زرگریان
داخلی : ۴۶۴۴
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
یحیی سلاح ورزی
داخلی : ۵۷۹۰
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / عضو هیأت علمی
همایش گیاهان زینتی
داخلی : ۴۷۳۳
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / همایش گیاهان زینتی
محمود شور
داخلی : ۵۷۵۴
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / عضو هیأت علمی/مدیر گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
بهرام عابدی
داخلی : ۵۷۵۱
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / عضو هیأت علمی
گلخانه های باغبانی
داخلی : ۴۷۰۲
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / گلخانه های باغبانی
مجید عزیزی ارانی
داخلی : ۵۷۵۳
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / عضو هیأت علمی
بهداد علیزاده
داخلی : ۴۷۴۹
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / کارشناس گروه آموزشی باغبانی
فاطمه کاظمی
داخلی : ۵۷۵۶
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / عضو هیأت علمی
مریم کهربائیان
داخلی : ۴۶۴۲
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
محمد مقدم
داخلی : ۵۷۲۳
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
سیدحسین نعمتی
داخلی : ۵۷۴۸
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / عضو هیأت علمی
هاجر نعمتی
داخلی : ۴۶۴۱
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / مسئول دفتر گروه علوم باغبانی
نمابر گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
داخلی : ۷۱۴۸
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / نمابر گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
یوسف نوری
داخلی : ۴۶۴۵
گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز / آزمایشگاه گروه باغبانی
مهدی آرین
داخلی : ۴۶۸۷
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
محمدحسین آق خانی
داخلی : ۵۸۳۳
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / عضو هیأت علمی
مرکز پژوهشی ماشین های کشاورزی
داخلی : ۴۷۶۳
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / مرکز پژوهشی ماشین های کشاورزی
محمدعلی ابراهیمی نیک
داخلی : ۵۸۴۹
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / عضو هیأت علمی
معصومه ارزانیان
داخلی : ۴۶۸۶
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / مسئول دفتر گروه ماشینهای کشاورزی
نمابر گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
داخلی : ۷۱۴۲
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / نمابر گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
محمدرضا بیاتی
داخلی : ۵۸۳۵
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / عضو هیأت علمی
مهدی خجسته پور
داخلی : ۵۸۳۸
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / عضو هیأت علمی
مهدی خجسته پور
داخلی : ۴۶۵۷
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / مدیر گروه ماشین الات
حسن صدرنیا
داخلی : ۵۸۳۹
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / عضو هیأت علمی
محمد طبسی زاده
داخلی : ۵۸۴۰
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / عضو هیأت علمی
محمدحسین عباسپور فرد
داخلی : ۵۸۳۴
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / عضو هیأت علمی
باقر عمادی
داخلی : ۵۸۳۲
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / عضو هیأت علمی
علی عنایتی
داخلی : ۴۶۲۳
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / آزمایشگاه مهندسی برق
سرپرست کارگاه ها و آزمایشگاه های بیوسیستم
داخلی : ۴۶۹۲
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / سرپرست کارگاه ها و آزمایشگاه های بیوسیستم
کارگاه بیو سیستم
داخلی : ۴۷۱۳
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / کارگاه بیو سیستم
محمودرضا گلزاریان
داخلی : ۵۸۰۵
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / عضو هیأت علمی
محمود متقیان
داخلی : ۴۶۸۹
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
حمید محمدی نژاد
داخلی : ۴۶۸۸
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهدی مهاجرپور
داخلی : ۴۶۹۰
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم / کارشناس آزمایشگاه آبیاری
مجتبی پردل
داخلی : ۴۷۴۳
حوزه ریاست
نمابر آموزش دانشکده کشاورزی
داخلی : ۷۳۴۲
حوزه ریاست / نمابر آموزش دانشکده کشاورزی
نوشین جواهری
داخلی : ۴۶۳۰
حوزه ریاست / مسئول دفتر معاون آموزشی
سعید زره داران
داخلی : ۴۷۴۲
حوزه ریاست / معاون پژوهشی
پروین عابدانی قهوه چی
داخلی : ۴۶۳۱
حوزه ریاست / پژوهشی
زهره عابدانی قهوه چی
داخلی : ۴۷۰۰
حوزه ریاست / مسئول دفتر ریاست
نمابر دفتر ریاست دانشکده کشاورزی
داخلی : ۷۳۴۶
حوزه ریاست / نمابر دفتر ریاست دانشکده کشاورزی
امیر لکزیان
داخلی : ۴۷۴۴
حوزه ریاست / معاون اداری و مالی دانشکده
سعید ملک زاده شفارودی
داخلی : ۴۷۴۵
حوزه ریاست / معاون آموزشی
احمد نظامی
داخلی : ۴۷۴۶
حوزه ریاست / ریاست دانشکده
فاطمه نیکپور
داخلی : ۴۷۸۹
حوزه ریاست / پژوهشی
نمابر نشریه دانشکده کشاورزی
داخلی : ۷۳۴۰
اداره امورعمومی / نمابر نشریه دانشکده کشاورزی
رحمان اسدی
داخلی : ۴۷۲۸
اداره امورعمومی / رحمان اسدی
محمد آمار
داخلی : ۴۶۱۸
اداره امورعمومی / سرپرست مجلات
نمابر کارپردازی دانشکده کشاورزی
داخلی : ۷۳۴۴
اداره امورعمومی / نمابر کارپردازی دانشکده کشاورزی
حسین اسلامی خیبری
داخلی : ۴۶۷۰
اداره امورعمومی / کارپرداز
کارپرداز
داخلی : ۴۶۰۸
اداره امورعمومی / کارپرداز
نمابر دانشکده کشاورزی
داخلی : ۷۰۴۰
اداره امورعمومی / نمابر دانشکده کشاورزی
اعظم اکبری نژاد
داخلی : ۴۶۱۰
اداره امورعمومی / مسئول دبیرخانه
غلامعلی امیری
داخلی : ۴۶۱۲
اداره امورعمومی / دبیرخانه
مهدی ایرانی
داخلی : ۴۶۶۰
اداره امورعمومی / مدیر خدمات تخصصی آزمایشگاهی واحد ویژه
سمیه توانا
داخلی : ۴۶۲۲
اداره امورعمومی / دفتر مجلات
دفتر مجلات
داخلی : ۴۶۲۱
اداره امورعمومی / دفتر مجلات
سیداصغر جعفرنیا
داخلی : ۴۶۱۳
اداره امورعمومی / دبیرخانه
غلامرضا حیدری
داخلی : ۴۷۰۳
اداره امورعمومی / انبار دار
غلامرضا حیدری
داخلی : ۴۶۱۴
اداره امورعمومی / انبار دار
سیما خالق زاده
داخلی : ۴۶۶۷
اداره امورعمومی / حسابداری
فاطمه سلطانی
داخلی : ۴۶۵۴
اداره امورعمومی / دفتر مجله
علیرضا سیفی
داخلی : ۴۶۶۶
اداره امورعمومی / مسئول حسابداری
نمابر حسابداری دانشکده کشاورزی
داخلی : ۷۳۴۳
اداره امورعمومی / نمابر حسابداری دانشکده کشاورزی
اطلاعات تلفن
داخلی : ۴۶۹۹
اداره امورعمومی / اطلاعات تلفن
نقلیه
داخلی : ۴۷۰۱
اداره امورعمومی / نقلیه
میترا عباسی
داخلی : ۴۷۲۹
اداره امورعمومی / مسئول دفتر امور آزمایشگاه ها
قاسم فدائی
داخلی : ۴۶۶۹
اداره امورعمومی / حسابداری
علی فرخی
داخلی : ۴۶۲۶
اداره امورعمومی / معاون اداره امورعمومی
جعفر قدیمی فتح آباد
داخلی : ۴۷۰۹
اداره امورعمومی / انبار
انبار امور آزمایشگاه ها
داخلی : ۴۶۲۴
اداره امورعمومی / انبار امور آزمایشگاه ها
تعمیر لوازم آزمایشگاه
داخلی : ۴۶۲۰
اداره امورعمومی / تعمیر لوازم آزمایشگاه
محسن‌ کرجی‌یزدی‌
داخلی : ۴۶۹۶
اداره امورعمومی / تکنسین گلخانه تحقیقاتی
سمیرا محروقی
داخلی : ۴۶۶۸
اداره امورعمومی / حسابداری
نمابر امور اداری دانشکده کشاورزی
داخلی : ۷۳۴۱
اداره امورعمومی / نمابر امور اداری دانشکده کشاورزی
مهدی مهاجرپور
داخلی : ۴۷۴۷
اداره امورعمومی / رئیس اداره امور عمومی دانشکده کشاورزی
اناق کنترل آمفی تاترهای ساختمان تحصیلات تکمیلی
داخلی : ۴۶۰۹
اداره امورعمومی / اناق کنترل آمفی تاترهای ساختمان تحصیلات تکمیلی
عباس علی نعمت یار
داخلی : ۴۶۴۶
اداره امورعمومی / مسئول دفتر فنی کشاورزی
دفتر فنی دانشکده کشاورزی
داخلی : ۴۶۴۷
اداره امورعمومی / دفتر فنی دانشکده کشاورزی
غلام محمد یعقوبی‌
داخلی : ۴۶۱۵
اداره امورعمومی / مسئول خدمات
آبدارخانه گیاهپزشکی
داخلی : ۴۷۰۵
اداره امورعمومی / آبدارخانه گیاهپزشکی
آبدارخانه سرپرستی
داخلی : ۴۶۱۷
اداره امورعمومی / آبدارخانه سرپرستی
آبدارخانه گروه ماشین آلات کشاورزی
داخلی : ۴۷۳۸
اداره امورعمومی / آبدارخانه گروه ماشین آلات کشاورزی
اکبر اسمی
داخلی : ۴۷۴۱
اداره خدمات آموزشی ودانشجویی / رئیس اداره خدمات آموزشی
مجتبی پردل
داخلی : ۴۶۲۵
اداره خدمات آموزشی ودانشجویی / کارشناس خدمات آموزشی
وحید جهانبخش مشهدی
داخلی : ۴۶۲۷
اداره خدمات آموزشی ودانشجویی / کارشناس تحصیلات تکمیلی
مینا خوش نیت
داخلی : ۴۶۲۹
اداره خدمات آموزشی ودانشجویی / کارشناس آموزش دانشکده
آتنا میربلوک
داخلی : ۴۷۲۵
اداره خدمات آموزشی ودانشجویی / کارشناس آموزش دانشکده
محمدرضا آرمین
داخلی : ۴۷۱۹
گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی / آزمایشگاه ژنتیک
عبدالرضا باقری
داخلی : ۵۷۵۸
گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی / عضو هیأت علمی
علیرضا سیفی
داخلی : ۵۷۲۹
گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی / عضو هیأت علمی
فرج اله شهریاری احمدی
داخلی : ۵۷۲۵
گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی / عضو هیأت علمی
محمد فارسی
داخلی : ۵۷۷۷
گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی / عضو هیأت علمی
سیدحسن مرعشی
داخلی : ۵۷۲۱
گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی / عضو هیأت علمی
نسرین مشتاقی
داخلی : ۴۷۲۲
گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی / مدیرگروه
نسرین مشتاقی
داخلی : ۵۷۲۴
گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی / عضو هیأت علمی
فرشته مشیری
داخلی : ۴۷۱۰
گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی / آزمایشگاه بیوتکنولوژی1
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک
داخلی : ۴۷۲۶
گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی / آزمایشگاه مهندسی ژنتیک
سعید ملک زاده شفارودی
داخلی : ۵۷۲۲
گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی / عضو هیأت علمی
امین میرشمسی کاخکی
داخلی : ۵۷۲۶
گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی / عضو هیأت علمی
اطلاعات گروه صنایع
داخلی : ۴۷۳۶
اداره انتظامات / اطلاعات گروه صنایع
اطلاعات سوله صنایع غذایی
داخلی : ۴۶۳۴
اداره انتظامات / اطلاعات سوله صنایع غذایی
اطلاعات ساختمان تحصیلات تکمیلی
داخلی : ۴۷۳۲
اداره انتظامات / اطلاعات ساختمان تحصیلات تکمیلی
رمضان قربانی
داخلی : ۴۶۹۷
اداره انتظامات / سرنگهبان
نگهبانی دانشکده کشاورزی/علوم دامی
داخلی : ۴۶۵۱
اداره انتظامات / نگهبانی دانشکده کشاورزی/علوم دامی
نگهبانی دانشکده کشاورزی/ زراعت
داخلی : ۴۶۵۲
اداره انتظامات / نگهبانی دانشکده کشاورزی/ زراعت
سیدحسین ثنائی نژاد
داخلی : ۵۷۱۷
گروه مهندسی آب / عضو هیأت علمی
علی نقی ضیائی
داخلی : ۵۷۱۸
گروه مهندسی آب / استادیار
284 مورد پیدا شد.