واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
اکرم حسینی
داخلی : ۵۴۲۱
دانشکده معماری و شهرسازی / عضو هیأت علمی
تایپ و تکثیر
داخلی : ۶۸۳۵
دانشکده معماری و شهرسازی / تایپ و تکثیر
خدیجه فاضلی کشوری
داخلی : ۶۸۰۶
دانشکده معماری و شهرسازی / کارشناس پژوهشی
نمابر حوزه پژوهشی
داخلی : ۷۳۷۹
دانشکده معماری و شهرسازی / نمابر حوزه پژوهشی
محمود فیض آبادی
داخلی : ۵۴۲۵
دانشکده معماری و شهرسازی / عضو هیأت علمی
دفتر تدوین طرح جامع دانشگاه
داخلی : ۶۸۱۴
دانشکده معماری و شهرسازی / دفتر تدوین طرح جامع دانشگاه
دفتر تدوین طرح جامع دانشگاه
داخلی : ۶۸۱۵
دانشکده معماری و شهرسازی / دفتر تدوین طرح جامع دانشگاه
دفتر تدوین طرح جامع دانشگاه
داخلی : ۶۸۱۶
دانشکده معماری و شهرسازی / دفتر تدوین طرح جامع دانشگاه
فرهاد کریمانی
داخلی : ۵۴۲۳
دانشکده معماری و شهرسازی / عضو هیأت علمی
حسین معروفی
داخلی : ۵۴۲۸
دانشکده معماری و شهرسازی / عضو هیأت علمی
حسین معروفی
داخلی : ۶۸۲۲
دانشکده معماری و شهرسازی / مدیر گروه معماری و شهرسازی
حامد کامل نیا
داخلی : ۵۴۲۲
معماری موقت از گروه عمران دانشکده مهندسی / عضو هیأت علمی
حامد کامل نیا
داخلی : ۶۸۰۱
حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکده
حسین مشتاق خراسانی
داخلی : ۶۸۰۸
حوزه ریاست دانشکده / مسئول حسابداری
صغری هادی
داخلی : ۶۸۰۲
حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر حوزه ریاست
صغری هادی
داخلی : ۶۸۴۰
حوزه ریاست دانشکده
نمابر دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی
داخلی : ۷۰۶۶
حوزه ریاست دانشکده / نمابر دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی
نگهبانی دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی
داخلی : ۶۸۰۰
اداره انتظامات / نگهبانی دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی
سان مهربان عمواوغلی رحیمی
داخلی : ۶۸۲۰
اداره امورعمومی / کارشناس امور رایانه
دفتر کار آفرینی
داخلی : ۶۸۰۹
اداره امورعمومی / دفتر کار آفرینی
ذبیح الله مشکین فام
داخلی : ۶۸۳۳
اداره امورعمومی / انباردار
ذبیح الله مشکین فام
داخلی : ۶۸۱۰
اداره امورعمومی / مسئول اداره امور عمومی
اتاق اساتید شهرسازی
داخلی : ۶۸۰۷
اداره امورعمومی / اتاق اساتید شهرسازی
ذبیح الله مشکین فام
داخلی : ۶۸۱۱
اداره امورعمومی / امین اموال
آبدارخانه
داخلی : ۶۸۰۳
اداره امورعمومی / آبدارخانه
خدمات
داخلی : ۶۸۰۵
اداره امورعمومی / خدمات
علی‌ رازدان‌
داخلی : ۶۸۰۴
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس اداره آموزش
مهدی کوهستانی
داخلی : ۶۸۳۱
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس آموزشی
علیرضا یوسف زاده
داخلی : ۶۸۳۲
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / مسئول اداره آموزش
علیرضا یوسف زاده
داخلی : ۶۸۳۰
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / مسئول اداره آموزش
جعفر طاهری
داخلی : ۶۸۲۵
گروه آموزشی معماری / معاون دانشکده
جعفر طاهری
داخلی : ۵۴۲۴
گروه آموزشی معماری / عضو هیأت علمی
اعظم نادری پور
داخلی : ۶۸۲۳
گروه آموزشی معماری / کارشناس گروه معماری و شهرسازی
اعظم نادری پور
داخلی : ۶۸۲۱
گروه آموزشی معماری / کارشناس گروه معماری و شهرسازی
نمابر گروه آموزشی معماری و شهرسازی
داخلی : ۷۲۶۶
گروه آموزشی معماری / نمابر گروه آموزشی معماری و شهرسازی
هومن قهرمانی
داخلی : ۵۴۲۷
گروه آموزشی شهر سازی / عضو هیأت علمی
کمیته شهرسازی
داخلی : ۶۸۲۴
گروه آموزشی شهر سازی / کمیته شهرسازی
سارا مهدیزاده
داخلی : ۵۴۲۶
گروه آموزشی شهر سازی / عضو هیأت علمی
38 مورد پیدا شد.