واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
آزمایشگاه شبکه و پایگاه داده
داخلی : ۶۱۰۵
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / آزمایشگاه شبکه و پایگاه داده / آزمایشگاه شبکه و پایگاه داده
فرناد آهنگری
داخلی : ۵۰۰۲
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / کارشناس
سعید ابریشمی
داخلی : ۵۱۲۱
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
نمابر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
داخلی : ۷۸۰۱
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / نمابر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
هاله امین طوسی
داخلی : ۵۴۳۶
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیئت علمی
فائزه انسان
داخلی : ۵۴۳۸
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیئت علمی
جهاندار انوری طهرانی
داخلی : ۶۰۳۶
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / آزمایشگاه سیستم عامل و کامپیوتر
جهاندار انوری طهرانی
داخلی : ۵۰۱۴
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / کارشناس
بهشید بهکمال
داخلی : ۵۱۸۲
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
صمد پایدار
داخلی : ۵۱۸۴
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه بینایی ماشین
داخلی : ۶۱۶۸
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / آزمایشگاه بینایی ماشین
حمیدرضا پوررضا
داخلی : ۵۰۲۵
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
محمود حاجی زاده بجستانی
داخلی : ۶۰۶۷
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / آزمایشگاه معماری و ریزپردازنده
علی حسین حسنی آسیابدره
داخلی : ۶۰۶۸
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / آزمایشگاه مدارهای منطقی
سیدامین حسینی سنو
داخلی : ۵۱۴۳
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
عباس رسول زادگان
داخلی : ۵۱۶۵
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
سیدمجتبی روحانی
داخلی : ۵۱۲۲
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیئت علمی
مریم زمردی مقدم
داخلی : ۵۱۸۰
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
عبدالرضا سوادی
داخلی : ۵۰۷۱
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه سامانه های نهفته توزیع شده اتکاپذیر
داخلی : ۶۱۷۰
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / آزمایشگاه سامانه های نهفته توزیع شده اتکاپذیر
یاسر صداقت
داخلی : ۵۱۴۶
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه تشخیص الگو
داخلی : ۶۱۳۴
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / آزمایشگاه تشخیص الگو / آزمایشگاه تشخیص الگو
هادی صدوقی یزدی
داخلی : ۵۱۱۷
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
امیر حسین طاهری نیا
داخلی : ۵۱۵۷
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
علیرضا عبدی
داخلی : ۶۱۶۱
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / کارشناس امور رایانه
علیرضا عبدی
داخلی : ۶۰۶۶
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / کارشناس امور رایانه
سعید عربان
داخلی : ۵۱۲۰
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
سید کمال الدین غیاثی شیرازی
داخلی : ۵۱۵۸
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
احسان فضل ارثی
داخلی : ۵۱۷۸
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
عباس قائمی بافقی
داخلی : ۶۰۶۰
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / مدیر گروه
عباس قائمی بافقی
داخلی : ۵۰۶۲
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
محسن کاهانی
داخلی : ۶۰۶۵
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / مدیر آزمایشگاه فناوری وب
محسن کاهانی
داخلی : ۶۱۶۳
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / مدیر آزمایشگاه تلفیق اطلاعات
محسن کاهانی
داخلی : ۵۱۵۰
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
کنفرانس گروه کامپیوتر
داخلی : ۶۱۶۲
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / کنفرانس گروه کامپیوتر
نمابر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
داخلی : ۷۱۸۱
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / نمابر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
زهرا کرد
داخلی : ۶۰۵۹
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / دفتر گروه مهندسی کامپیوتر
کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران
داخلی : ۶۱۸۰
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران
سیدرضا محمدنیا خراسانی
داخلی : ۶۱۰۰
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / کارشناس شبکه
رضا منصفی
داخلی : ۵۰۹۰
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
امیرحسین مهاجرزاده
داخلی : ۵۱۸۳
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه فناوری دانش
داخلی : ۶۱۸۹
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / آزمایشگاه فناوری دانش
محمود نقیب زاده
داخلی : ۵۰۹۹
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
حمید نوری
داخلی : ۵۱۱۸
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
احد هراتی
داخلی : ۵۱۱۹
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
محمدحسین یغمائی مقدم
داخلی : ۵۱۰۹
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / عضو هیأت علمی
محمدحسین یغمائی مقدم
داخلی : ۶۱۷۷
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / مدیر آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات IPPBX
آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات IPPBX
داخلی : ۶۱۶۶
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر / آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات IPPBX
48 مورد پیدا شد.