واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
علیرضا اعتضادی
داخلی : ۴۰۴۰
دانشکده علوم / مسئول امور رایانه
نمابر حسابداری
داخلی : ۷۳۴۷
دانشکده علوم / نمابر حسابداری
مهدی برفرزا
داخلی : ۴۰۴۱
دانشکده علوم / مسئول سایت کامپیوتر
نمابر گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران
داخلی : ۷۳۵۲
دانشکده علوم / نمابر گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران
سارا حبیبی
داخلی : ۴۰۵۰
دانشکده علوم / گروه پژوهشی اکتشافات ذخایر معدنی شرق ایران/مجله زمین شناسی اقتصادی
لیلا خرمی
داخلی : ۴۰۴۲
دانشکده علوم / کارشناس کامپیوتر
مرکز آموزش های عالی آزاد دانشکده علوم
داخلی : ۴۰۲۴
دانشکده علوم / مرکز آموزش های عالی آزاد دانشکده علوم
نمابر دانشکده علوم
داخلی : ۷۰۵۰
دانشکده علوم / نمابر دانشکده علوم
شعبان رضا قربانی
داخلی : ۴۰۰۶
دانشکده علوم / معونت پژوهشی
محمدرضا کلانی
داخلی : ۴۰۴۴
دانشکده علوم / پشتیبانی سخت افزار
سیدجواد اختر شناس
داخلی : ۵۵۶۲
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
پروین اسلامی
داخلی : ۵۵۶۴
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
اتاق دکتری
داخلی : ۴۱۱۰
گروه آموزشی فیزیک / اتاق دکتری
اتاق دکتری
داخلی : ۴۱۰۹
گروه آموزشی فیزیک / اتاق دکتری
آزمایشگاه لیزر
داخلی : ۴۱۷۴
گروه آموزشی فیزیک / آزمایشگاه لیزر
رضا ایزدی نجف آبادی
داخلی : ۵۵۵۹
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
محمد بهدانی
داخلی : ۵۵۶۵
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه حالت جامد
داخلی : ۴۱۴۰
گروه آموزشی فیزیک / آزمایشگاه حالت جامد
سیده فاطمه تقوی شهری
داخلی : ۵۵۶۶
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
کورش جاویدان
داخلی : ۵۵۶۸
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
آبدارخانه گروه فیزیک
داخلی : ۴۰۹۷
گروه آموزشی فیزیک / آبدارخانه گروه فیزیک
مهدی خزاعی نژاد قره تکان
داخلی : ۵۴۷۶
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
مهدی خواجوی
داخلی : ۵۵۶۹
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
بهمن دولت آبادی
داخلی : ۴۱۰۴
گروه آموزشی فیزیک / آزمایشگاه اپتیک
بهمن دولت آبادی
داخلی : ۴۱۰۲
گروه آموزشی فیزیک / آزمایشگاه الکترونیک
هادی رستگار مقدم رضائیون
داخلی : ۵۵۷۴
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
اتاق دمای پایین
داخلی : ۴۱۰۷
گروه آموزشی فیزیک / اتاق دمای پایین
آزمایشگاه لایه نازک (آنگستروم)
داخلی : ۴۱۰۸
گروه آموزشی فیزیک / آزمایشگاه لایه نازک (آنگستروم)
محمود رضائی رکن آبادی
داخلی : ۵۵۷۲
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
لاله رفعت متولی
داخلی : ۴۰۹۹
گروه آموزشی فیزیک / آزمایشگاه هسته ای
محمود روشن المه جق
داخلی : ۵۵۷۱
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
مهدی زرگران
داخلی : ۴۱۳۳
گروه آموزشی فیزیک
محمدابراهیم زمردیان
داخلی : ۵۵۷۵
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
احمد سلیمی
داخلی : ۴۱۳۴
گروه آموزشی فیزیک / کارشناس فیزیک
آزمایشگاه نانو
داخلی : ۴۱۰۶
گروه آموزشی فیزیک / آزمایشگاه نانو
ناصر شاه طهماسبی
داخلی : ۵۵۷۷
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
سهیل شریفی
داخلی : ۵۵۷۸
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
سید مجید صابری فتحی
داخلی : ۵۵۷۹
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
شهرام عباسی
داخلی : ۵۵۸۱
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
شهرام عباسی
داخلی : ۴۰۹۶
گروه آموزشی فیزیک
مدیر آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر
داخلی : ۴۱۴۵
گروه آموزشی فیزیک / مدیر آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر
آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانو
داخلی : ۴۱۴۶
گروه آموزشی فیزیک / آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانو
هادی عربی
داخلی : ۴۰۰۳
گروه آموزشی فیزیک / مسئول مرکز خدمات تحقیق و توسعه دانشگاه
هادی عربی
داخلی : ۵۵۸۰
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر
داخلی : ۴۱۴۷
گروه آموزشی فیزیک / آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر
زهرا عصمت مدار فاروجی
داخلی : ۴۱۰۰
گروه آموزشی فیزیک / دفتر گروه آموزشی فیزیک
نمابر گروه آموزشی فیزیک
داخلی : ۷۱۵۲
گروه آموزشی فیزیک / نمابر گروه آموزشی فیزیک
فرشاد فرشید
داخلی : ۴۱۵۷
گروه آموزشی فیزیک / آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 و 3
احمد قدسی محمود زاده
داخلی : ۵۵۸۳
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
شعبان رضا قربانی
داخلی : ۵۵۸۲
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
نیما قلعه
داخلی : ۵۴۷۷
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه الکتروسرامیک
داخلی : ۴۱۳۹
گروه آموزشی فیزیک / آزمایشگاه الکتروسرامیک
احمد کمپانی
داخلی : ۵۵۸۴
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
محمدرضا گروسی
داخلی : ۵۵۸۵
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
سیدهاشم میری حکیم آباد
داخلی : ۴۱۲۷
گروه آموزشی فیزیک / مدیر گروه آموزشی فیزیک
سیدهاشم میری حکیم آباد
داخلی : ۵۵۸۶
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
محمدهادی هادی زاده یزدی
داخلی : ۵۵۸۷
گروه آموزشی فیزیک / عضو هیأت علمی
احمد آسوده
داخلی : ۵۵۲۵
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
محمد حسین احمدزاده
داخلی : ۴۰۴۹
گروه آموزشی شیمی
محمد حسین احمدزاده
داخلی : ۵۵۹۲
گروه آموزشی شیمی
بتول اخلاقی نیا
داخلی : ۵۵۲۷
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
سعید استاد موحد
داخلی : ۵۵۲۸
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
عباسعلی اسماعیلی
داخلی : ۵۵۲۹
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
حسین اشتیاق حسینی
داخلی : ۵۵۳۰
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
نرجس اشرف
داخلی : ۵۵۳۱
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
مژگان اشرفی
داخلی : ۴۰۲۲
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه FTIR
آزمایشگاه سونو شیمی
داخلی : ۴۰۷۷
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه سونو شیمی
محمدحسن انتظاری
داخلی : ۵۵۳۲
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی محیط زیست
داخلی : ۴۱۶۳
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی محیط زیست
محمد ایزدیار
داخلی : ۵۵۳۳
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
مهدی بکاولی
داخلی : ۵۵۳۴
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
مهرداد پورایوبی
داخلی : ۵۵۳۵
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
رضا تکجو چلارس
داخلی : ۵۵۳۶
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه تحقیقاتی بیو شیمی
داخلی : ۴۰۸۵
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه تحقیقاتی بیو شیمی
راضیه جلال
داخلی : ۵۵۳۷
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
محمود چمساز
داخلی : ۵۵۳۸
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
آز تجزیه دستگاهی
داخلی : ۴۰۷۲
گروه آموزشی شیمی / آز تجزیه دستگاهی
محمدرضا حسین دخت
داخلی : ۵۵۵۰
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
داخلی : ۴۰۸۲
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
مرکز بیومولکول دانشکده علوم
داخلی : ۴۱۷۷
گروه آموزشی شیمی / مرکز بیومولکول دانشکده علوم
آزمایشگاه استاد بحرالعلوم
داخلی : ۴۱۵۰
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه استاد بحرالعلوم
نفیسه حسین زاده حریری
داخلی : ۴۰۷۳
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه آموزشی شیمی معدنی
آبدارخانه گروه شیمی
داخلی : ۴۱۵۵
گروه آموزشی شیمی / آبدارخانه گروه شیمی
طاهره حیدری
داخلی : ۵۵۴۰
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
پرویز خسروفر
داخلی : ۴۱۶۵
گروه آموزشی شیمی / کارگاه شیشه گری گروه شیمی
جواد رجب زاده
داخلی : ۴۰۶۷
گروه آموزشی شیمی / آز جرم و CHN
نوید رمضانیان - محمد یزدان بخش
داخلی : ۵۵۴۱
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی / نوید رمضانیان - محمد یزدان بخش
غلامحسین رونقی
داخلی : ۵۵۴۲
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی/بازنشسته
علی سرافرازیزدی
داخلی : ۵۵۴۳
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه تجزیه - جداسازی
داخلی : ۴۰۷۹
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه تجزیه - جداسازی
علیرضا سلیمی
داخلی : ۵۵۴۴
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
داخلی : ۴۰۸۱
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
سیدمحمد سیدی
داخلی : ۵۵۴۵
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی/بازنشسته
نمابر گروه آموزشی شیمی
داخلی : ۷۱۵۳
گروه آموزشی شیمی / نمابر گروه آموزشی شیمی
مژگان شجاعی
داخلی : ۴۰۹۵
گروه آموزشی شیمی / دفتر گروه آموزشی شیمی
امیر شکوه سلجوقی
داخلی : ۵۵۴۶
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
علی شیری
داخلی : ۴۰۹۴
گروه آموزشی شیمی / مدیر گروه آموزشی شیمی
علی شیری
داخلی : ۵۵۴۷
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی۱
داخلی : ۴۰۸۳
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی۱
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی۲
داخلی : ۴۰۸۴
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی۲
طاهره ضیائی سیستانی
داخلی : ۴۰۷۰
گروه آموزشی شیمی / آز شیمی فیزیک
حسن طاهری
داخلی : ۴۰۸۹
گروه آموزشی شیمی
معصومه طهماسبی
داخلی : ۴۰۷۴
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه آموزشی بیو شیمی
آزمایشگاه پلیمر
داخلی : ۴۰۷۵
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه پلیمر
غلامحسین ظهوری
داخلی : ۵۵۴۸
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
حسین عشقی
داخلی : ۵۵۴۹
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
آز شیمی آلی
داخلی : ۴۰۶۹
گروه آموزشی شیمی / آز شیمی آلی
مصطفی قلی زاده
داخلی : ۵۵۵۷
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی/ مسئول امور ایمنی آزمایشگاه‎های دانشگاه
سید حسن کاظمی ریابی
داخلی : ۴۰۶۸
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه شیمی عمومی
موسی کرمی
داخلی : ۴۱۵۳
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه شیمی عمومی 1 و 2
آزمایشگاه نانو شیمی
داخلی : ۴۰۷۶
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه نانو شیمی
آزمایشگاه نانوشیمی
داخلی : ۴۱۷۳
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه نانوشیمی
الهه کفشدارگوهرشادی
داخلی : ۵۵۵۸
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
آزاده مشکینی
داخلی : ۵۵۵۲
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
فاطمه موسوی بایگی
داخلی : ۵۵۵۳
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
پروین مهاجرنیا
داخلی : ۴۰۷۱
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه شیمی تجزیه
مسعود میرزائی شهرابی
داخلی : ۵۵۵۴
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
داخلی : ۴۰۸۰
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
علی نخعی پور
داخلی : ۵۵۳۹
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
محمد وکیلی
داخلی : ۵۵۵۱
گروه آموزشی شیمی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه رامان
داخلی : ۴۰۶۵
گروه آموزشی شیمی / آزمایشگاه رامان
زهره آتشگاهی
داخلی : ۴۱۶۴
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه اکولوژی عمومی
حسین آهنگر مقدم
داخلی : ۴۰۲۵
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
آزمایشگاه آموزشی فیزیولوژی گیاهی
داخلی : ۴۰۵۳
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه آموزشی فیزیولوژی گیاهی
آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی
داخلی : ۴۱۷۶
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی
پروانه ابریشم چی
داخلی : ۵۵۶۰
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
حمید اجتهادی
داخلی : ۵۵۰۱
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
علی اسداللهی
داخلی : ۵۵۲۳
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه علوم اعصاب
داخلی : ۴۰۵۷
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه علوم اعصاب
دریه امیری مقدم
داخلی : ۴۰۶۱
گروه آموزشی زیست شناسی / کارشناس
آموزش گروه زیست شناسی
داخلی : ۴۱۷۹
گروه آموزشی زیست شناسی / آموزش گروه زیست شناسی
معصومه بحرینی
داخلی : ۵۵۰۲
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
معصومه بحرینی
داخلی : ۴۱۲۶
گروه آموزشی زیست شناسی
احمدرضا بهرامی
داخلی : ۵۵۰۵
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه بیولوژی مولکولی
داخلی : ۴۰۳۳
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه بیولوژی مولکولی
آزمایشگاه بیولوژی مولکولی
داخلی : ۴۱۴۱
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه بیولوژی مولکولی
فاطمه بهنام رسولی
داخلی : ۵۵۰۴
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
مرتضی بهنام رسولی
داخلی : ۵۵۰۳
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری
داخلی : ۴۱۵۸
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری
پروانه پردلی
داخلی : ۴۰۲۷
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه میکروبیولوژی
عاطفه پیرانی اسگوئی
داخلی : ۵۵۹۱
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
ملیحه پیرایش شیرازی نژاد
داخلی : ۴۰۲۸
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه ژنتیک
منیره چنیانی
داخلی : ۵۵۲۲
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
فرهنگ حداد
داخلی : ۵۵۹۰
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
زهرا حق پیما
داخلی : ۴۰۲۹
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری
فاطمه خشنودی
داخلی : ۴۱۵۲
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری
فاطمه خشنودی
داخلی : ۴۰۱۵
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری
معصومه خیرآبادی
داخلی : ۴۰۳۱
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه بافت
زهرا دامغانی زاده محمد آباد
داخلی : ۴۰۳۷
گروه آموزشی زیست شناسی / مسئول دفتر
جمشید درویش
داخلی : ۵۵۸۹
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
جمشید درویش
داخلی : ۴۰۴۶
گروه آموزشی زیست شناسی / مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی
روح اله سیاه سروی
داخلی : ۵۵۹۳
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
میرزامحمدرضا شریف مقدم
داخلی : ۵۵۲۴
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
بهار شهنواز
داخلی : ۵۵۰۶
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
آزاده طاهرنیا
داخلی : ۴۰۴۵
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه ژنتیک
الهه طبسی
داخلی : ۴۱۵۱
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه تحقیقاتی گیاه شناسی
الهه طبسی
داخلی : ۴۰۴۷
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه تحقیقاتی اکولوژی آماری و تنوع زیستی
گلخانه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده علوم
داخلی : ۴۱۵۹
گروه آموزشی زیست شناسی / گلخانه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده علوم
الهه طبسی
داخلی : ۴۰۳۴
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه آموزشی گیاه شناسی و هرباریوم علوم گیاهی
الهه طبسی
داخلی : ۴۱۶۷
گروه آموزشی زیست شناسی / زمایشگاه اکولوژی آماری و تنوع زیستی گیاهی
منصور علی آبادیان
داخلی : ۵۵۰۷
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
مسعود فریدونی
داخلی : ۵۵۰۹
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
زهراملقب به فرشته قاسم زاده
داخلی : ۵۵۱۰
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
نسرین کیوانفر
داخلی : ۴۰۵۲
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه تحقیقاتی جانوری
علی گنجعلی
داخلی : ۵۵۲۰
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
رویا لاری
داخلی : ۵۵۱۱
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
مهرداد لاهوتی
داخلی : ۵۵۱۲
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
علی مخدومی
داخلی : ۵۵۱۸
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
منصور مشرقی
داخلی : ۵۵۱۳
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه بیوتکنولوژی میکروبی
داخلی : ۴۱۴۹
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه بیوتکنولوژی میکروبی
مریم مقدم متین
داخلی : ۵۵۱۴
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
دفتر مجله JCMR
داخلی : ۴۰۶۳
گروه آموزشی زیست شناسی / دفتر مجله JCMR
آزمایشگاه کشت سلول
داخلی : ۴۰۴۸
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه کشت سلول
دفتر بخش سلولی و مولکولی
داخلی : ۴۱۲۴
گروه آموزشی زیست شناسی / دفتر بخش سلولی و مولکولی
علی مقیمی
داخلی : ۵۵۱۵
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
امید میرشمسی کاخکی
داخلی : ۵۵۱۷
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
محمد نخعی
داخلی : ۴۰۳۶
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه جانور شناسی
اتاق عکاسی- سمعی و بصری
داخلی : ۴۰۵۴
گروه آموزشی زیست شناسی / اتاق عکاسی- سمعی و بصری
زینب نشاطی
داخلی : ۵۴۷۸
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
آز تحقیقاتی اکولوژی و سیستماتیک و فیزیولوژی گیاهی
داخلی : ۴۰۳۸
گروه آموزشی زیست شناسی / آز تحقیقاتی اکولوژی و سیستماتیک و فیزیولوژی گیاهی
جمیل واعظی
داخلی : ۵۵۱۹
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
نمابر گروه آموزشی زیست شناسی
داخلی : ۷۱۵۱
گروه آموزشی زیست شناسی / نمابر گروه آموزشی زیست شناسی
جمیله یاقوتی خراسانی
داخلی : ۴۱۶۸
گروه آموزشی زیست شناسی
فائزه یزدانی مقدم
داخلی : ۵۵۲۱
گروه آموزشی زیست شناسی / عضو هیأت علمی
فائزه یزدانی مقدم
داخلی : ۴۰۳۲
گروه آموزشی زیست شناسی / آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری
خسرو ابراهیمی نصرآبادی
داخلی : ۵۴۹۰
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
رمضان بهادری
داخلی : ۴۱۱۲
گروه آموزشی زمین شناسی
مسعود بیرجند مشیری
داخلی : ۴۱۱۴
گروه آموزشی زمین شناسی / انبار
جعفر پوریزدیان
داخلی : ۴۱۲۲
گروه آموزشی زمین شناسی / دفتر گروه آموزشی زمین شناسی
نمابر گروه آموزشی زمین شناسی
داخلی : ۷۱۵۰
گروه آموزشی زمین شناسی / نمابر گروه آموزشی زمین شناسی
حمید حافظی مقدس
داخلی : ۴۱۷۸
گروه آموزشی زمین شناسی
ناصر حافظی مقدس
داخلی : ۵۴۹۱
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
محمدرضا حیدریان شهری
داخلی : ۵۴۹۲
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
محمد خانه باد
داخلی : ۵۴۹۳
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
بهنام رحیمی
داخلی : ۵۴۹۴
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
مرتضی رزم آرا فرزقی
داخلی : ۵۴۹۵
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
حسین صادقی
داخلی : ۵۵۸۸
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
علیرضا عاشوری
داخلی : ۵۴۹۷
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
محمد غفوری
داخلی : ۵۴۹۸
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
فرزین قائمی
داخلی : ۵۴۹۹
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
عباس قادری
داخلی : ۵۵۰۰
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
عباس قادری
داخلی : ۴۱۴۳
گروه آموزشی زمین شناسی / دفتر مجله رخساره های رسوبی - مجله دیرینه شناسی - دبیرخانه انجمن دیرینه شناسی ایران
محمدحسن کریم پور
داخلی : ۴۰۵۱
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
غلامرضا لشکری پور
داخلی : ۵۴۸۳
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
اتاق دانشجویان دکتری زمین شناسی مهندسی
داخلی : ۴۱۶۰
گروه آموزشی زمین شناسی / اتاق دانشجویان دکتری زمین شناسی مهندسی
اسداله محبوبی
داخلی : ۵۴۸۴
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
حسین محمدزاده
داخلی : ۵۴۸۵
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
مرکز تحقیقات آب های زیرزمینی
داخلی : ۴۱۵۴
گروه آموزشی زمین شناسی / مرکز تحقیقات آب های زیرزمینی
محمدحسین محمودی قرائی
داخلی : ۵۴۸۶
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
سیداحمد مظاهری
داخلی : ۵۴۸۷
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
آزاده ملکزاده شفارودی
داخلی : ۵۴۸۸
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
سیدرضا موسوی حرمی
داخلی : ۵۴۸۹
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
نسیم موقر قره باغ
داخلی : ۴۱۱۶
گروه آموزشی زمین شناسی / آز ژئوشیمی
نسیم موقر قره باغ
داخلی : ۴۱۶۱
گروه آموزشی زمین شناسی / آزمایشگاه جذب اتمی
محمد وحیدی نیا
داخلی : ۵۴۷۹
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
رضا وطن پرور
داخلی : ۴۱۱۵
گروه آموزشی زمین شناسی
فاطمه هادوی
داخلی : ۵۴۸۱
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
سیدمسعود همام
داخلی : ۵۴۸۰
گروه آموزشی زمین شناسی / عضو هیأت علمی
سیدمسعود همام
داخلی : ۴۱۲۱
گروه آموزشی زمین شناسی / مدیر گروه زمین شناسی
حمید اجتهادی
داخلی : ۴۱۳۱
حوزه ریاست / معاون آموزشی و فرهنگی
مرتضی اسدزاده هروی
داخلی : ۴۱۳۰
حوزه ریاست / مسئول دفتر
علی مقیمی
داخلی : ۴۱۳۲
حوزه ریاست / ریاست دانشکده علوم
لیلا اسدالله زاده
داخلی : ۴۰۰۹
اداره امور عمومی / کارمند دبیرخانه
ابراهیم امام دوست
داخلی : ۴۰۰۸
اداره امور عمومی / نامه رسان
جواد ایزدی
داخلی : ۴۰۱۴
اداره امور عمومی / مدیر امور عمومی
صفرعلی باوندی
داخلی : ۴۰۱۲
اداره امور عمومی / حسابدار
سیده پروین بینش
داخلی : ۴۰۰۲
اداره امور عمومی / تلفنخانه دانشکده علوم
علی پیله چیان
داخلی : ۴۰۱۰
اداره امور عمومی / مسئول حسابداری
علی تقی زاده
داخلی : ۴۱۴۴
اداره امور عمومی
جامعه القرآن
داخلی : ۴۱۷۵
اداره امور عمومی / جامعه القرآن
آمفی تاتر دکتر رحیمی زاده
داخلی : ۴۱۴۸
اداره امور عمومی / آمفی تاتر دکتر رحیمی زاده
دفتر فنی دانشکده علوم
داخلی : ۴۱۶۲
اداره امور عمومی / دفتر فنی دانشکده علوم
اتاق رانندگان
داخلی : ۴۱۵۶
اداره امور عمومی / اتاق رانندگان
آبدارخانه بخش اداری
داخلی : ۴۱۴۲
اداره امور عمومی / آبدارخانه بخش اداری
سیدهادی حسینی اول
داخلی : ۴۰۳۰
اداره امور عمومی / مدیر امور عمومی
مهرداد خورسندیان‌
داخلی : ۴۰۱۱
اداره امور عمومی / حسابدار
احمد دررودی
داخلی : ۴۰۲۰
اداره امور عمومی / امین اموال
انبار علوم
داخلی : ۴۱۳۵
اداره امور عمومی / انبار علوم
آبدارخانه سالن مطالعه دانشکده علوم
داخلی : ۴۱۶۶
اداره امور عمومی / آبدارخانه سالن مطالعه دانشکده علوم
نمابر دفتر پژوهشی
داخلی : ۷۳۵۰
اداره امور عمومی / نمابر دفتر پژوهشی
طاهره صادق النجاه
داخلی : ۴۰۰۵
اداره امور عمومی / کارشناس پژوهشی
مهرانه عبدالشاهی
داخلی : ۴۰۰۴
اداره امور عمومی / کارشناس پژوهشی
زهرا غلامیان حسن آبادی
داخلی : ۴۰۰۷
اداره امور عمومی / مسئول دبیرخانه
حمیدرضا فنودی
داخلی : ۴۰۱۶
اداره امور عمومی / زیراکس دانشکده
محسن معصومی
داخلی : ۴۰۱۳
اداره امور عمومی / کارپرداز
نمابر کارپردازی
داخلی : ۷۳۵۱
اداره امور عمومی / نمابر کارپردازی
علی تقی زاده
داخلی : ۴۰۱۷
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / مسئول کلاسها و بایگانی
محمدحسین قندهاری زاد
داخلی : ۴۰۱۸
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارمند آموزش
زهرا لاری
داخلی : ۴۰۶۰
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / مسئول آموزش دانشکده
نگهبانی دانشکده علوم
داخلی : ۴۱۱۱
اداره انتظامات / نگهبانی دانشکده علوم
نگهبانی دانشکده علوم
داخلی : ۴۰۲۱
اداره انتظامات / نگهبانی دانشکده علوم
251 مورد پیدا شد.