واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
کارشناس آزمایشگاه کشت سلول/ماهره رضازاده
داخلی : ۳۷۹۷
پژوهشکده فناوری زیستی / کارشناس آزمایشگاه کشت سلول/ماهره رضازاده
علی اکبر حداد مشهد ریزه
داخلی : ۳۷۹۶
پژوهشکده فناوری زیستی
حسام دهقانی
داخلی : ۳۷۹۵
پژوهشکده فناوری زیستی / ریاست پژوهشکده فناوری زیستی
نمابر پژوهشکده فناوری زیستی
داخلی : ۷۰۲۹
پژوهشکده فناوری زیستی / نمابر پژوهشکده فناوری زیستی
بانک سلولی
داخلی : ۳۷۹۹
پژوهشکده فناوری زیستی / بانک سلولی
آزمایشگاه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک
داخلی : ۳۷۹۸
پژوهشکده فناوری زیستی / آزمایشگاه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک
6 مورد پیدا شد.