واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
نمابر پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی
داخلی : ۴۸۶۵
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی / نمابر پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی
حسین بهرامی اسلامیه ای
داخلی : ۴۸۵۱
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی
کتابخانه پژوهشکده مطالعات اسلامی
داخلی : ۴۸۶۶
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی / کتابخانه پژوهشکده مطالعات اسلامی
آبدارخانه
داخلی : ۴۸۶۱
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی / آبدارخانه
کاظم پوربدخشان
داخلی : ۴۸۶۷
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی / گروه تکوین و تشریع
جواد سخدری
داخلی : ۴۸۵۹
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی / مسئول کانون کارآفرینی خراسان رضوی
کانون کارآفرینی خراسان رضوی
داخلی : ۴۸۷۱
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی / کانون کارآفرینی خراسان رضوی
عباسعلی سلطانی
داخلی : ۴۸۶۴
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی / مدیر گروه پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
جواد طباطبائی یزدی
داخلی : ۴۸۶۹
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی / رئیس هیأت مدیره موسسه انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
هاشم علیزاده عربی
داخلی : ۴۸۶۲
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی / کارشناس گروه فقه
حسین بهرامی اسلامیه ای
داخلی : ۴۸۵۸
حوزه ریاست پژوهشکده / مسئول امور عمومی
نمابر پژوهشکده مطالعات اسلامی
داخلی : ۷۳۲۸
حوزه ریاست پژوهشکده / نمابر پژوهشکده مطالعات اسلامی
محبوبه حسینی
داخلی : ۴۸۵۰
حوزه ریاست پژوهشکده / کارشناس حوزه ریاست
محمدسعید عبدخدائی
داخلی : ۴۸۶۰
حوزه ریاست پژوهشکده / ریاست پژوهشکده
حسین افخمی روحانی
داخلی : ۴۸۷۰
گروه پژوهشی مدیریت اسلامی
فریبرز رحیم نیا
داخلی : ۴۸۶۳
گروه پژوهشی مدیریت اسلامی / عضو هیأت علمی/مدیرگروه
مصطفی سلیمی فر
داخلی : ۴۸۵۷
گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی / عضو هیأت علمی/مدیرگروه
حسین باغگلی
داخلی : ۴۸۵۵
گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی / عضو هیأت علمی
حسین باقری
داخلی : ۴۸۶۸
گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی
آرش جوادزاده/کارشناس گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی
داخلی : ۴۸۵۶
گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی / آرش جوادزاده/کارشناس گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی
محمود سعیدی رضوانی
داخلی : ۴۸۵۴
گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی / مدیر گروه
21 مورد پیدا شد.