واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
پیمان پورمقدم
داخلی : ۴۳۷۷
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / عضو هیئت علمی
سیدکیوان حسینی
داخلی : ۴۳۷۸
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / ریاست مرکز
رضا خواجوی
داخلی : ۴۳۷۴
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / عضو هیات علمی
بهنام رحیمی
داخلی : ۴۳۷۹
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / عضو هیأت علمی
مجید سدارتی
داخلی : ۴۳۷۶
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / کارشناس امور رایانه
نمابر مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی
داخلی : ۷۰۲۲
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / نمابر مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی
مجید سدارتی
داخلی : ۴۳۸۰
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی
جعفر شجاع طاهری
داخلی : ۴۳۸۱
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / عضو هیئت علمی
احمد شوشتری
داخلی : ۴۳۷۵
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / عضو هیأت علمی
حسین صادقی
داخلی : ۴۳۷۲
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / عضو هیأت علمی
احمد عابدی پورنیک اقبال
داخلی : ۴۳۷۱
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / راننده وسائط نقلیه
محمدمهدی مطیعی
داخلی : ۴۳۷۳
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / کارشناس مرکز و مسئول امور رایانه
12 مورد پیدا شد.