واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
حمیده اخوان
داخلی : ۳۴۸۷
دانشکده علوم ورزشی
فریده ظفری
داخلی : ۳۴۸۸
دانشکده علوم ورزشی
محمد کشتی دار
داخلی : ۵۳۹۵
دانشکده علوم ورزشی / عضو هیئت علمی
عضو هیئت علمی
داخلی : ۵۳۹۸
دانشکده علوم ورزشی / عضو هیئت علمی
شهناز بمبئی چی
داخلی : ۵۴۰۲
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی / عضو هیأت علمی
الهام حکاک دخت
داخلی : ۵۴۰۴
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی / عضو هیأت علمی
نمابر گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
داخلی : ۷۱۹۲
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی / نمابر گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
امیر رشیدلمیر
داخلی : ۵۴۰۷
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی / عضو هیأت علمی
امیر رشیدلمیر
داخلی : ۳۴۹۴
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی / مدیر اجرایی نشریه IJHPA
مهدی سهرابی
داخلی : ۳۴۵۱
حوزه ریاست / ریاست دانشکده
علیرضا صابری کاخکی
داخلی : ۳۴۵۴
حوزه ریاست / معاون آموزشی وفرهنگی دانشکده علوم ورزشی
فکس حوزه ریاست
داخلی : ۷۳۸۱
حوزه ریاست / فکس حوزه ریاست
محسن عبدالهیان احمدآباد
داخلی : ۳۴۵۵
حوزه ریاست / مسئول امور دفتری
محسن عبدالهیان احمدآباد
داخلی : ۳۴۵۶
حوزه ریاست / مسئول امور دفتری
سیدرضا عطارزاده حسینی
داخلی : ۳۴۵۲
حوزه ریاست / معاون پژوهشی دانشکده
مهدی محمدی نژاد
داخلی : ۳۴۹۳
حوزه ریاست / مسئول آموزش عالی آزاد
اتاق شورا
داخلی : ۳۴۹۶
اداره امور عمومی / اتاق شورا
انجمن علمی دانشجویی
داخلی : ۳۴۸۵
اداره امور عمومی / انجمن علمی دانشجویی
انجمن ورزشی
داخلی : ۳۴۸۶
اداره امور عمومی / انجمن ورزشی
مجموعه ورزشی حجاب
داخلی : ۳۴۶۹
اداره امور عمومی / مجموعه ورزشی حجاب
اتاق مربیان
داخلی : ۳۴۶۳
اداره امور عمومی / اتاق مربیان
آبدارخانه
داخلی : ۳۴۸۴
اداره امور عمومی / آبدارخانه
تایپ و تکثیر
داخلی : ۳۴۸۱
اداره امور عمومی / تایپ و تکثیر
حسین حاجت مند قلعه رودخانی
داخلی : ۳۴۶۰
اداره امور عمومی / مسئول امور عمومی
علی اکبر خسروجردی
داخلی : ۳۴۸۳
اداره امور عمومی / خدمات
معصومه خواجوی
داخلی : ۳۴۶۱
اداره امور عمومی / مسئول دبیرخانه
نمابر
داخلی : ۷۳۳۶
اداره امور عمومی / نمابر
محمدعلی رجبی
داخلی : ۳۴۶۲
اداره امور عمومی / مسئول فنی و مسئول خدمات
محمدعلی رجبی
داخلی : ۳۴۶۸
اداره امور عمومی / سرپرست مجموعه امام رضا(ع)
مهدی رحمتی شگالگورابی
داخلی : ۳۴۷۵
اداره امور عمومی / صندوق امام علی(ع)
محسن رضائیان
داخلی : ۳۴۵۸
اداره امور عمومی / حسابدار
احسان سروری
داخلی : ۳۴۷۶
اداره امور عمومی / صندوق امام علی(ع)
زمین چمن امام رضا (ع)
داخلی : ۳۴۸۲
اداره امور عمومی / زمین چمن امام رضا (ع)
سالن امام رضا
داخلی : ۳۴۷۴
اداره امور عمومی / سالن امام رضا
عبداله نوروزی
داخلی : ۳۴۷۱
اداره امور عمومی
محمدرضا امیری
داخلی : ۳۴۶۷
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس تحصیلات تکمیلی
رضا تاتاری
داخلی : ۳۴۶۵
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / مسئول اداره خدمات آموزشی
رضا تاتاری
داخلی : ۳۴۶۶
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / مسئول اداره خدمات آموزشی
کارشناس آموزش
داخلی : ۳۴۶۴
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس آموزش
اعظم صفری
داخلی : ۳۴۷۲
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس پژوهشی و اطلاع رسانی
وحید عنوانی
داخلی : ۳۴۷۷
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس و مسئول آزمایشگاه
سمیه السادات مدرس
داخلی : ۳۴۷۳
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / مسئول امور رایانه
نزهت مهاجرنسب
داخلی : ۳۴۷۸
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس آموزش
نگهبانی دانشکده علوم ورزشی
داخلی : ۳۴۸۰
اداره انتظامات / نگهبانی دانشکده علوم ورزشی
احمد ابراهیمی عطری
داخلی : ۳۴۹۲
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
احمد ابراهیمی عطری
داخلی : ۵۴۰۱
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / عضو هیأت علمی
نمابر گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
داخلی : ۷۱۹۰
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / نمابر گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
ناهید بیژه
داخلی : ۵۴۰۵
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / عضو هیأت علمی
ناهید خوشرفتاریزدی
داخلی : ۳۴۹۰
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
ناهید خوشرفتاریزدی
داخلی : ۵۴۰۳
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / عضو هیأت علمی
فخرالسادات طباطبائیان نیم آورد
داخلی : ۵۴۱۰
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / عضو هیأت علمی
سیدرضا عطارزاده حسینی
داخلی : ۵۴۱۲
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / عضو هیأت علمی
فاطمه علیرضائی نقندر
داخلی : ۵۴۱۹
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / عضو هیأت علمی
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
داخلی : ۳۴۹۷
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
مهرداد فتحی
داخلی : ۵۴۱۳
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / عضو هیأت علمی
مهدی قهرمانی مقدم
داخلی : ۵۴۲۰
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / عضو هیأت علمی
محمدرضا محمدی
داخلی : ۵۳۹۹
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / عضو هیأت علمی
مهدی محمدی نژاد
داخلی : ۵۴۱۴
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / عضو هیأت علمی
نمابر دفتر آموزش عالی آزاد دانشکده تربیت بدنی
داخلی : ۷۳۸۹
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / نمابر دفتر آموزش عالی آزاد دانشکده تربیت بدنی
محمد مسافری ضیاءالدینی
داخلی : ۵۳۹۴
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / عضو هیأت علمی
علی اکبر هاشمی جواهری
داخلی : ۵۴۱۷
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی / عضو هیات علمی
سعید دقیقه رضائی
داخلی : ۵۴۰۶
گروه آموزشی رفتار حرکتی / عضو هیات علمی
مهدی سهرابی
داخلی : ۵۴۰۸
گروه آموزشی رفتار حرکتی / عضو هیأت علمی
نمابر گروه آموزشی رفتار حرکتی
داخلی : ۷۱۹۱
گروه آموزشی رفتار حرکتی / نمابر گروه آموزشی رفتار حرکتی
علیرضا صابری کاخکی
داخلی : ۳۴۹۱
گروه آموزشی رفتار حرکتی / مدیر گروه آموزشی رفتار حرکتی
علیرضا صابری کاخکی
داخلی : ۵۴۱۸
گروه آموزشی رفتار حرکتی / عضو هیأت علمی
مهدی طالب پور
داخلی : ۵۴۰۹
گروه آموزشی رفتار حرکتی / عضو هیأت علمی
حمید رضا طاهری تربتی
داخلی : ۵۳۹۷
گروه آموزشی رفتار حرکتی / عضو هیأت علمی
سیدمرتضی عظیم زاده
داخلی : ۵۴۱۱
گروه آموزشی رفتار حرکتی / عضو هیات علمی
آزمایشگاه آنالیز حرکت
داخلی : ۳۴۹۸
گروه آموزشی رفتار حرکتی / آزمایشگاه آنالیز حرکت
آزمایشگاه رفتار حرکتی
داخلی : ۳۴۹۹
گروه آموزشی رفتار حرکتی / آزمایشگاه رفتار حرکتی
جواد غلامیان
داخلی : ۵۳۹۶
گروه آموزشی رفتار حرکتی / عضو هیأت علمی
مهتاب معظمی
داخلی : ۵۴۱۵
گروه آموزشی رفتار حرکتی / عضو هیأت علمی
زهرا سادات میرزازاده
داخلی : ۵۴۱۶
گروه آموزشی رفتار حرکتی / عضو هیأت علمی
74 مورد پیدا شد.