واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
محمود رنجبر
داخلی : ۶۳۲۰
دانشکده علوم اداری و اقتصادی / مسئول امور رایانه
غلامرضا ملک زاده
داخلی : ۵۳۷۴
دانشکده علوم اداری و اقتصادی / عضو هیئت علمی
یعقوب مهارتی
داخلی : ۵۳۸۰
دانشکده علوم اداری و اقتصادی / عضو هیأت علمی
مجتبی پورسلیمی
داخلی : ۵۳۷۰
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
علیرضا پویا
داخلی : ۵۳۵۱
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
احمد توکلی
داخلی : ۵۳۴۲
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
علیرضا حدادیان
داخلی : ۵۳۶۵
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
علیرضا خوراکیان
داخلی : ۵۳۶۱
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
حبیب اله دعائی
داخلی : ۵۳۴۸
گروه آموزشی مدیریت
فریبرز رحیم نیا
داخلی : ۶۳۴۷
گروه آموزشی مدیریت / مدیر گروه مدیریت
فریبرز رحیم نیا
داخلی : ۵۳۴۶
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
علی شیرازی
داخلی : ۵۳۰۶
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
محمدمهدی فراحی
داخلی : ۵۳۷۲
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
امیر محمد فکور ثقیه
داخلی : ۵۳۷۱
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
مصطفی کاظمی
داخلی : ۵۳۴۷
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
آذر کفاش پور
داخلی : ۵۳۴۹
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
احمد لطیفیان
داخلی : ۵۳۰۷
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
محمد لگزیان
داخلی : ۵۳۵۰
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
سعید مرتضوی
داخلی : ۵۳۴۳
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی/بازنشسته
ناصر مطهری فریمانی
داخلی : ۵۳۷۳
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
سیدمجید موحدیان
داخلی : ۵۳۴۵
گروه آموزشی مدیریت
زهرا ناجی عظیمی
داخلی : ۵۳۵۲
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
شمس الدین ناظمی
داخلی : ۵۳۴۴
گروه آموزشی مدیریت / عضو هیأت علمی
نمابر مجله مدیریت تحول
داخلی : ۷۳۹۳
گروه آموزشی مدیریت / نمابر مجله مدیریت تحول
مریم ودیعی نوقابی
داخلی : ۶۳۰۹
گروه آموزشی مدیریت / کارشناس مجله مدیریت تحول
محمدعلی باقرپور ولاشانی
داخلی : ۵۳۲۷
گروه آموزشی حسابداری / عضو هیأت علمی
رضا حصارزاده
داخلی : ۵۳۷۶
گروه آموزشی حسابداری / عضو هیأت علمی
محمدجواد ساعی
داخلی : ۵۳۰۳
گروه آموزشی حسابداری / عضو هیأت علمی
محمدجواد ساعی
داخلی : ۶۳۵۰
گروه آموزشی حسابداری / مسئول آموزش های عالی آزاد
مهدی صالحی
داخلی : ۵۳۳۱
گروه آموزشی حسابداری / عضو هیأت علمی
محمدرضا عباس زاده
داخلی : ۵۳۰۱
گروه آموزشی حسابداری / عضو هیأت علمی
بهزاد کاردان
داخلی : ۵۳۲۶
گروه آموزشی حسابداری / عضو هیأت علمی
محمود لاری دشت بیاض
داخلی : ۵۳۶۸
گروه آموزشی حسابداری / عضو هیأت علمی
مهدی مرادی
داخلی : ۶۳۴۶
گروه آموزشی حسابداری / مدیر گروه آموزشی حسابداری
مهدی مرادی
داخلی : ۵۳۲۵
گروه آموزشی حسابداری / عضو هیأت علمی/مدیر گروه آموزشی حسابداری
امیرآقا میری موسوی
داخلی : ۵۳۲۹
گروه آموزشی حسابداری / عضو هیأت علمی
فرزانه نصیرزاده
داخلی : ۵۳۲۸
گروه آموزشی حسابداری / عضو هیأت علمی
محمدحسین ودیعی نوقابی
داخلی : ۵۳۳۰
گروه آموزشی حسابداری / عضو هیأت علمی
تقی ابراهیمی سالاری
داخلی : ۵۳۱۸
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
دفتر انجمن توسعه همکاری های منطقه ای
داخلی : ۶۳۴۹
گروه آموزشی اقتصاد / دفتر انجمن توسعه همکاری های منطقه ای
نمابر انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای
داخلی : ۷۳۹۶
گروه آموزشی اقتصاد / نمابر انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای
محمدطاهر احمدی شادمهری
داخلی : ۵۳۱۵
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
مهدی بهنامه
داخلی : ۵۳۶۳
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
محمد بیاتی‌
داخلی : ۶۳۰۷
گروه آموزشی اقتصاد / کارشناس مجله پولی مالی
نمابر مجله پولی مالی
داخلی : ۷۳۹۴
گروه آموزشی اقتصاد / نمابر مجله پولی مالی
حسن تحصیلی
داخلی : ۵۳۱۹
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
علی چشمی
داخلی : ۵۳۶۷
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
محمدحسین حسین زاده بحرینی
داخلی : ۵۳۰۴
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
مهدی خداپرست مشهدی
داخلی : ۵۳۰۸
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
سید محمدجواد رزمی
داخلی : ۵۳۷۹
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
مصطفی سلیمی فر
داخلی : ۵۳۷۸
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
احمد سیفی
داخلی : ۵۳۰۹
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
نرگس صالح نیا
داخلی : ۵۳۵۵
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
احمد صباحی
داخلی : ۵۳۱۰
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
محمدرضا عبدالله زاده
داخلی : ۶۳۲۹
گروه آموزشی اقتصاد / کارشناس گروه اقتصاد
محمدعلی فلاحی
داخلی : ۵۳۱۱
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
مهدی فیضی
داخلی : ۵۳۶۹
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
هادی قوامی
داخلی : ۵۳۰۵
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
مهین دخت کاظمی
داخلی : ۵۳۲۳
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
نمابر مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای
داخلی : ۷۳۹۵
گروه آموزشی اقتصاد / نمابر مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای
محمد کدخدای
داخلی : ۶۳۰۸
گروه آموزشی اقتصاد / کارشناس مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای
مصطفی کریم زاده
داخلی : ۵۳۲۲
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
محمدرضا لطفعلی پور
داخلی : ۵۳۱۲
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
محمدرضا لطفعلی پور
داخلی : ۶۳۴۸
گروه آموزشی اقتصاد / مدیر گروه اقتصاد
عباسعلی لطفی
داخلی : ۵۳۲۱
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
سیدمهدی مصطفوی
داخلی : ۵۳۱۳
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
سید سعید ملک الساداتی
داخلی : ۵۳۸۲
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
محمدحسین مهدوی عادلی
داخلی : ۵۳۱۴
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
علی اکبر ناجی میدانی
داخلی : ۵۳۲۰
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
مسعود همایونی فر
داخلی : ۵۳۱۷
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
محمود هوشمند
داخلی : ۵۳۱۶
گروه آموزشی اقتصاد / عضو هیأت علمی
اعظم امینی
داخلی : ۵۳۸۱
گروه آموزشی حقوق / عضو هیأت علمی
اعظم انصاری
داخلی : ۵۳۷۷
گروه آموزشی حقوق / عضو هیأت علمی
سیدحسین حسینی
داخلی : ۶۳۵۱
گروه آموزشی حقوق / مدیر گروه حقوق
واحد مشاوره کلینیک حقوقی اتاق 404
داخلی : ۶۳۶۷
گروه آموزشی حقوق / واحد مشاوره کلینیک حقوقی اتاق 404
سیدحسین حسینی
داخلی : ۵۳۳۲
گروه آموزشی حقوق / عضو هیأت علمی
واحد مشاوره کلینیک حقوقی اتاق 402
داخلی : ۶۳۶۹
گروه آموزشی حقوق / واحد مشاوره کلینیک حقوقی اتاق 402
عبدالله خدابخشی شلمزاری
داخلی : ۵۳۸۴
گروه آموزشی حقوق / عضو هیأت علمی
غلامرضا خواجی
داخلی : ۵۳۳۳
گروه آموزشی حقوق / عضو هیأت علمی
کلینیک حقوقی دانشگاه
داخلی : ۳۸۸۰
گروه آموزشی حقوق / کلینیک حقوقی دانشگاه
واحد مشاوره کلینیک حقوقی اتاق 401
داخلی : ۶۳۷۰
گروه آموزشی حقوق / واحد مشاوره کلینیک حقوقی اتاق 401
سید مهدی سیدزاده ثانی
داخلی : ۵۳۶۲
گروه آموزشی حقوق / عضو هیأت علمی
آبدارخانه کلینیک حقوقی دانشگاه
داخلی : ۶۳۷۱
گروه آموزشی حقوق / آبدارخانه کلینیک حقوقی دانشگاه
جعفر شفیعی سردشت
داخلی : ۵۳۸۳
گروه آموزشی حقوق / عضو هیأت علمی
محمد عابدی
داخلی : ۵۳۳۴
گروه آموزشی حقوق / عضو هیأت علمی
واحد مشاوره کلینیک حقوقی اتاق 403
داخلی : ۶۳۶۸
گروه آموزشی حقوق / واحد مشاوره کلینیک حقوقی اتاق 403
حسام قبانچی
داخلی : ۵۳۳۷
گروه آموزشی حقوق / عضو هیأت علمی
سیدمحمدمهدی قبولی درافشان
داخلی : ۵۳۳۵
گروه آموزشی حقوق / عضو هیأت علمی
سعید محسنی
داخلی : ۵۳۳۶
گروه آموزشی حقوق / عضو هیأت علمی
محمود مظفری
داخلی : ۶۳۲۸
گروه آموزشی حقوق / کارشناس گروه حقوق
رضا معبودی نیشابوری
داخلی : ۵۳۳۹
گروه آموزشی حقوق / عضو هیأت علمی
محمود مولوی
داخلی : ۵۳۳۸
گروه آموزشی حقوق / عضو هیأت علمی
شیرزاد آزاد
داخلی : ۵۳۸۵
گروه آموزشی علوم سیاسی / عضو هیأت علمی
روح اله اسلامی شعبجره
داخلی : ۵۳۷۵
گروه آموزشی علوم سیاسی / عضو هیأت علمی
سیدحسین اطهری
داخلی : ۵۳۵۸
گروه آموزشی علوم سیاسی / عضو هیأت علمی
سیدمحمدعلی تقوی
داخلی : ۵۳۰۲
گروه آموزشی علوم سیاسی / عضو هیأت علمی
محسن خلیلی
داخلی : ۵۳۵۷
گروه آموزشی علوم سیاسی / عضو هیأت علمی
محسن خلیلی
داخلی : ۶۳۵۲
گروه آموزشی علوم سیاسی / مدیر گروه علوم سیاسی
محمدجواد رنجکش
داخلی : ۵۳۶۰
گروه آموزشی علوم سیاسی / عضو هیأت علمی
وحید سینائی
داخلی : ۵۳۵۶
گروه آموزشی علوم سیاسی / عضو هیأت علمی
سید احمد فاطمی نژاد
داخلی : ۵۳۶۶
گروه آموزشی علوم سیاسی / عضو هیأت علمی
احمد محقر
داخلی : ۵۳۵۳
گروه آموزشی علوم سیاسی / عضو هیأت علمی
مرتضی منشادی
داخلی : ۵۳۵۴
گروه آموزشی علوم سیاسی / عضو هیأت علمی
مهدی نجف زاده
داخلی : ۵۳۵۹
گروه آموزشی علوم سیاسی / عضو هیأت علمی
محمدطاهر احمدی شادمهری
داخلی : ۶۳۷۲
حوزه ریاست / معاون پژوهش و فناوری دانشکده
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
داخلی : ۶۳۰۰
حوزه ریاست / ریاست دانشکده
سهراب درویش
داخلی : ۶۳۰۲
حوزه ریاست / مسئول دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی
نمابر دفتر حوزه ریاست دانشکده
داخلی : ۷۳۹۲
حوزه ریاست / نمابر دفتر حوزه ریاست دانشکده
محمدرضا عباس زاده
داخلی : ۶۳۰۱
حوزه ریاست / معاون دانشکده
مجید اسدالهی‌
داخلی : ۶۳۰۴
اداره امور عمومی / مسئول خدمات و امین اموال
آلاء اکرامی فرد
داخلی : ۶۳۲۱
اداره امور عمومی / کارشناس امور رایانه
حسین امیدوار
داخلی : ۶۳۱۵
اداره امور عمومی / بایگان آموزش
رضا امینی مطلق
داخلی : ۶۳۰۳
اداره امور عمومی / مسئول روابط عمومی
ابراهیم برسلانی
داخلی : ۶۳۳۲
اداره امور عمومی / امین اموال
سیداحمد بقالی رادکان
داخلی : ۶۳۱۸
اداره امور عمومی / متصدی دفتر گروه ها
امید تسلیم
داخلی : ۶۳۲۳
اداره امور عمومی / مسئول دفتر گروه ها
نمابر گروه های آموزشی
داخلی : ۷۱۹۵
اداره امور عمومی / نمابر گروه های آموزشی
امید تسلیم
داخلی : ۶۳۲۴
اداره امور عمومی / مسئول دفتر گروه ها
سیداحمد حسینی
داخلی : ۶۳۰۶
اداره امور عمومی / بایگان و نامه رسان
مجتبی دهستانی
داخلی : ۶۳۲۲
اداره امور عمومی / کارشناس امور رایانه
حسن رنجبرطرقی
داخلی : ۶۳۴۳
اداره امور عمومی / مسئول اداره امور عمومی
اتاق اساتید پروازی
داخلی : ۶۳۴۵
اداره امور عمومی / اتاق اساتید پروازی
دبیرخانه سمینار ملی بازاریابی
داخلی : ۶۳۴۱
اداره امور عمومی / دبیرخانه سمینار ملی بازاریابی
آبدارخانه اساتید
داخلی : ۶۳۳۶
اداره امور عمومی / آبدارخانه اساتید
اتاق اساتید مدعو
داخلی : ۶۳۴۲
اداره امور عمومی / اتاق اساتید مدعو
آبدارخانه اداری
داخلی : ۶۳۳۵
اداره امور عمومی / آبدارخانه اداری
حسن رنجبرطرقی
داخلی : ۶۳۳۳
اداره امور عمومی / مسئول اداره امور عمومی
اتاق عمومی اساتید
داخلی : ۶۳۴۴
اداره امور عمومی / اتاق عمومی اساتید
اتاق پرسنل خدمات
داخلی : ۶۳۳۷
اداره امور عمومی / اتاق پرسنل خدمات
ابوالفضل روغنگر
داخلی : ۶۳۱۰
اداره امور عمومی / تلفنخانه
نمابر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
داخلی : ۷۰۹۵
اداره امور عمومی / نمابر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
عباس سوداگر
داخلی : ۶۳۰۵
اداره امور عمومی / مسئول دبیرخانه
علی اکبر کردمقدم
داخلی : ۶۳۳۴
اداره امور عمومی / تأسیسات
علی اکبر کردمقدم
داخلی : ۶۳۳۸
اداره امور عمومی / سالن آمفی تأتر
سیده فاطمه ابراهیمی
داخلی : ۶۳۱۳
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس خدمات آموزشی مدیریت
اعظم اعلمی
داخلی : ۶۳۱۱
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / مسئول اداره خدمات آموزشی
نمابر اداره آموزش
داخلی : ۷۳۹۱
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / نمابر اداره آموزش
مریم سادات افخمی مصطفوی
داخلی : ۶۳۱۴
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس خدمات آموزشی اقتصاد
محمود خدادادی چناربو
داخلی : ۶۳۱۷
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس خدمات آموزشی حقوق و علوم سیاسی
حسین شجاعی
داخلی : ۶۳۱۲
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس خدمات آموزشی حسابداری
علی اصغر صالحی مقدم
داخلی : ۶۳۴۰
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده
نمابر دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده
داخلی : ۷۳۹۰
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / نمابر دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده
الهه قوامی
داخلی : ۶۳۱۹
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / کارشناس خدمات آموزشی
نگهبانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
داخلی : ۶۳۳۱
اداره انتظامات / نگهبانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
144 مورد پیدا شد.