واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
زینب احمدپور
داخلی : ۶۷۰۴
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / کارشناس شبکه
زهرا بنی اسد
داخلی : ۶۷۲۴
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / مسئول مجله
نمابر دفتر نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه
داخلی : ۷۳۶۳
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / نمابر دفتر نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه
مسئول مجله علوم اجتماعی
داخلی : ۶۷۲۲
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / مسئول مجله علوم اجتماعی
مرکز ویراستاری و آزمون سازی
داخلی : ۶۷۵۲
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / مرکز ویراستاری و آزمون سازی
نمابر دفتر دو فصلنامه مجله اجتماعی
داخلی : ۷۳۶۱
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / نمابر دفتر دو فصلنامه مجله اجتماعی
علی اکبر دستجردی
داخلی : ۶۷۳۱
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / اطلاع رسانی کتابخانه
نمابر دفتر نشریه زبان و ادبیات عربی
داخلی : ۷۳۶۴
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / نمابر دفتر نشریه زبان و ادبیات عربی
مرضیه دهقان کاریزنوی
داخلی : ۶۷۲۳
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / مسئول مجله
سالن اقبال
داخلی : ۶۷۳۴
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / سالن اقبال
نمابر دفتر آموزشهای عالی آزاد
داخلی : ۷۳۶۷
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / نمابر دفتر آموزشهای عالی آزاد
کارشناس دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده ادبیات
داخلی : ۶۷۵۱
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / کارشناس دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده ادبیات
سیدمحمدحسین مدنی
داخلی : ۶۷۰۵
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / مسئول امور رایانه
سیدرضا موسوی
داخلی : ۶۷۰۳
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / کارشناس رایانه
سیدمحمدعلی موسوی
داخلی : ۶۷۲۵
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / مسئول مجله
نمابر دفتر مجله جستارهای ادبی
داخلی : ۷۳۶۲
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / نمابر دفتر مجله جستارهای ادبی
نمابر مراکز مطالعاتی
داخلی : ۷۳۶۶
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / نمابر مراکز مطالعاتی
قطب علمی و شاهنامه پژوهشی
داخلی : ۶۷۳۳
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / قطب علمی و شاهنامه پژوهشی
نمابر قطب علمی
داخلی : ۷۳۶۵
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / نمابر قطب علمی
محمدجعفر یاحقی
داخلی : ۶۷۵۳
دانشکده ادبیات و علوم انسانی / دفتر مطالعات آسیای میانه
زهرا اختیاری
داخلی : ۵۲۱۵
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
سمیرا بامشکی
داخلی : ۵۲۲۷
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
مهدخت پورخالقی چترودی
داخلی : ۵۲۱۳
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
حسین تفقدی اسراری
داخلی : ۶۷۶۰
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / کارشناس گروه
محمد تقوی
داخلی : ۵۲۱۷
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
مدرسین فارسی عمومی
داخلی : ۶۷۹۰
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / مدرسین فارسی عمومی
عبداله رادمرد
داخلی : ۵۲۱۸
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
سیدمهدی زرقانی
داخلی : ۵۲۱۶
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
سلمان ساکت
داخلی : ۵۲۲۵
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
مریم صالحی نیا
داخلی : ۵۲۲۴
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
علیرضا عابدیان
داخلی : ۶۷۵۸
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / کارشناس گروه
محمود فتوحی رودمعجنی
داخلی : ۵۲۱۴
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
فرزاد قائمی
داخلی : ۵۲۲۲
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
احسان قبول
داخلی : ۵۲۲۱
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
ابوالقاسم قوام
داخلی : ۶۷۵۹
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
ابوالقاسم قوام
داخلی : ۵۲۱۹
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
سیدجواد مرتضائی
داخلی : ۵۲۲۰
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
محمدجواد مهدوی
داخلی : ۵۲۲۳
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
امید همدانی
داخلی : ۵۲۲۶
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
محمدجعفر یاحقی
داخلی : ۵۲۱۲
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / عضو هیأت علمی
اعظم استاجی
داخلی : ۵۲۵۱
گروه آموزشی زبانشناسی / عضو هیأت علمی
محمود الیاسی
داخلی : ۵۲۵۴
گروه آموزشی زبانشناسی / عضو هیأت علمی
علی ایزانلو
داخلی : ۵۲۴۸
گروه آموزشی زبانشناسی / عضو هیأت علمی
محمدرضا پهلوان نژاد
داخلی : ۵۲۵۰
گروه آموزشی زبانشناسی / عضو هیأت علمی
شهلا شریفی
داخلی : ۵۲۵۲
گروه آموزشی زبانشناسی / عضو هیأت علمی
علی علیزاده
داخلی : ۶۷۷۱
گروه آموزشی زبانشناسی / مدیر گروه زبانشناسی
علی علیزاده
داخلی : ۵۲۶۹
گروه آموزشی زبانشناسی / عضو هیأت علمی/مدیر گروه زبانشناسی
عطیه کامیابی گل
داخلی : ۵۲۴۹
گروه آموزشی زبانشناسی / عضو هیأت علمی
مهدی نیازدل حقیقی
داخلی : ۶۷۷۲
گروه آموزشی زبانشناسی / کارشناس گروه زبانشناسی
رضا پیش قدم
داخلی : ۵۲۳۸
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
زهره تائبی نقندری
داخلی : ۵۲۴۰
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
اعظم جنتی فر
داخلی : ۶۷۶۵
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / کارشناس گروه
آزمایشگاه زبان
داخلی : ۶۷۵۵
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / آزمایشگاه زبان
آزمایشگاه عصب شناسی
داخلی : ۶۷۵۴
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / آزمایشگاه عصب شناسی
آذر حسینی فاطمی
داخلی : ۵۲۳۲
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
ابراهیم خدادادی
داخلی : ۵۲۳۴
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
علی خزاعی فرید
داخلی : ۶۷۶۸
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
علی خزاعی فرید
داخلی : ۵۲۳۳
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
مسعود خوش سلیقه
داخلی : ۵۲۴۴
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
وحیده سیدی
داخلی : ۵۲۴۷
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
سیداحمد سیدی نوقابی
داخلی : ۶۷۶۶
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / کارشناس گروه
حسام الدین شهریاری احمدی
داخلی : ۵۲۴۵
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
رجبعلی عسکرزاده طرقبه
داخلی : ۵۲۳۹
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
محمد غضنفری
داخلی : ۵۲۳۷
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
خلیل قاضی زاده
داخلی : ۵۲۴۳
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
ضرغام قبانچی
داخلی : ۵۲۳۶
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
محمودرضا قربان صباغ
داخلی : ۵۲۴۲
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
طاهره قربانی نژاد
داخلی : ۵۲۴۶
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
عذرا قندهاریون
داخلی : ۵۲۴۱
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی/مسئول دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده ادبیات
بهزاد قنسولی
داخلی : ۵۲۳۱
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
محمدرضا هاشمی
داخلی : ۵۲۳۵
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی / عضو هیأت علمی
جمشید آذری ازغندی
داخلی : ۵۲۶۶
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه / عضو هیأت علمی
ابوالقاسم پرتوی
داخلی : ۵۱۸۷
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه / عضو هیأت علمی
طاهره خامنه باقری
داخلی : ۵۲۶۸
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه / عضو هیأت علمی
مهران زنده بودی
داخلی : ۶۷۷۳
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه / مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه
مهران زنده بودی
داخلی : ۵۲۶۱
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه / عضو هیأت علمی
مریم شیبانیان
داخلی : ۵۲۶۴
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه / عضو هیأت علمی
محمدرضا فارسیان
داخلی : ۵۲۶۳
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه / عضو هیأت علمی
مهدی فرخی
داخلی : ۶۷۴۸
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه / عضو حق التدریس
نگار مزاری
داخلی : ۵۲۶۵
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه / عضو هیأت علمی
علی محمد مهردادیان
داخلی : ۵۲۶۷
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه / عضو هیأت علمی
یلدا نائبیان
داخلی : ۶۷۷۴
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه / کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه
زهره ناصحی
داخلی : ۵۲۶۲
گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه / عضو هیأت علمی
کتابخانه گروه تاریخ
داخلی : ۶۷۷۸
گروه آموزشی تاریخ / کتابخانه گروه تاریخ
محمدتقی ایمان پور
داخلی : ۶۷۷۶
گروه آموزشی تاریخ / مدیر گروه آموزشی تاریخ
محمدتقی ایمان پور
داخلی : ۵۲۹۹
گروه آموزشی تاریخ / عضو هیأت علمی
پدرام جم
داخلی : ۵۱۸۹
گروه آموزشی تاریخ / عضو هیأت علمی
محمود خالقی وردی
داخلی : ۶۷۷۷
گروه آموزشی تاریخ / کارشناس گروه آموزشی تاریخ
علی اصغر ذوقی برزشی
داخلی : ۵۲۹۴
گروه آموزشی تاریخ / عضو هیأت علمی
سیدجلال رجائی
داخلی : ۵۲۹۲
گروه آموزشی تاریخ / عضو هیأت علمی
عباس سرافرازی
داخلی : ۵۲۹۵
گروه آموزشی تاریخ / عضو هیأت علمی
جواد عباسی
داخلی : ۵۱۸۶
گروه آموزشی تاریخ / عضو هیأت علمی
مریم عزیزیان
داخلی : ۵۱۸۸
گروه آموزشی تاریخ / عضو هیأت علمی
علی ناظمیان فرد
داخلی : ۵۲۹۶
گروه آموزشی تاریخ / عضو هیأت علمی
لیلا نجفیان رضوی
داخلی : ۵۲۹۸
گروه آموزشی تاریخ / عضو هیأت علمی
هادی وکیلی
داخلی : ۵۲۹۷
گروه آموزشی تاریخ / عضو هیأت علمی
محمد اجزاء شکوهی
داخلی : ۵۲۷۷
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
هادی اعظمی
داخلی : ۵۲۸۰
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
هسته پژوهش مطالعات روستایی
داخلی : ۶۷۴۴
گروه آموزشی جغرافیا / هسته پژوهش مطالعات روستایی
خدیجه بوزرجمهری
داخلی : ۶۷۸۴
گروه آموزشی جغرافیا / مدیرگروه جغرافیا
خدیجه بوزرجمهری
داخلی : ۵۲۷۲
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
مجید پالوانه
داخلی : ۶۷۵۶
گروه آموزشی جغرافیا / آزمایشگاه جغرافیا
محسن جان پرور
داخلی : ۵۲۸۹
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
سیدرضا حسین زاده
داخلی : ۵۲۷۳
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
براتعلی خاکپور
داخلی : ۵۲۷۴
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
امید علی خوارزمی
داخلی : ۵۲۸۶
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
مرکز مطالعات شهری
داخلی : ۶۷۵۷
گروه آموزشی جغرافیا / مرکز مطالعات شهری
رضا دوستان
داخلی : ۵۲۸۸
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
مهناز رمضانی
داخلی : ۶۷۸۵
گروه آموزشی جغرافیا / کارشناس گروه آموزشی جغرافیا
محمدرحیم رهنماء
داخلی : ۵۲۷۵
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
سیدهادی زرقانی
داخلی : ۵۲۸۲
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
آذر زرین
داخلی : ۵۲۸۷
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
محمدجعفر زمردیان
داخلی : ۵۲۷۶
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
زهرا سبزعلی دامغانی
داخلی : ۶۷۸۷
گروه آموزشی جغرافیا / کارشناس گروه جغرافیا
حمداله سجاسی قیداری
داخلی : ۵۲۸۵
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
حمید شایان
داخلی : ۵۲۷۱
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
طاهره صادقلو
داخلی : ۵۲۸۱
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
علی اکبر عنابستانی
داخلی : ۵۲۷۰
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
مریم قاسمی
داخلی : ۵۲۸۴
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
محمد قاسمی خوزانی
داخلی : ۵۲۷۹
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
مجیدرضا کاتبی
داخلی : ۶۷۸۶
گروه آموزشی جغرافیا / کارشناس گروه آموزشی جغرافیا
عباس مفیدی
داخلی : ۵۲۸۳
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
مسعود مینائی
داخلی : ۵۲۵۵
گروه آموزشی جغرافیا / عضو هیأت علمی
طیبه ابراهیمی شاه آبادی
داخلی : ۶۷۸۰
گروه آموزشی علوم اجتماعی / کارشناس گروه آموزشی علوم اجتماعی
احمدرضا اصغرپور ماسوله
داخلی : ۵۱۹۸
گروه آموزشی علوم اجتماعی / عضو هیأت علمی
حسین اکبری
داخلی : ۵۱۹۹
گروه آموزشی علوم اجتماعی / عضو هیأت علمی
انجمن جامعه شناسی
داخلی : ۶۷۸۸
گروه آموزشی علوم اجتماعی / انجمن جامعه شناسی
حسین بهروان
داخلی : ۵۱۹۰
گروه آموزشی علوم اجتماعی / عضو هیأت علمی
غلامرضا حسنی درمیان
داخلی : ۵۱۹۷
گروه آموزشی علوم اجتماعی / عضو هیأت علمی
غلامرضا صدیق اورعی
داخلی : ۵۱۹۵
گروه آموزشی علوم اجتماعی / عضو هیأت علمی
مجید فولادیان
داخلی : ۵۲۰۷
گروه آموزشی علوم اجتماعی / عضو هیأت علمی
مهدی کرمانی
داخلی : ۵۲۰۳
گروه آموزشی علوم اجتماعی / عضو هیأت علمی
علی اکبر مجدی
داخلی : ۵۱۹۶
گروه آموزشی علوم اجتماعی / عضو هیأت علمی
محمد مظلوم خراسانی
داخلی : ۵۱۹۱
گروه آموزشی علوم اجتماعی / عضو هیأت علمی
حسین میرزائی
داخلی : ۵۱۹۴
گروه آموزشی علوم اجتماعی / عضو هیأت علمی
حسین میرزائی
داخلی : ۶۷۸۱
گروه آموزشی علوم اجتماعی / مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی
محسن نوغانی دخت بهمنی
داخلی : ۵۱۹۳
گروه آموزشی علوم اجتماعی / عضو هیأت علمی
کتابخانه گروه علوم اجتماعی
داخلی : ۶۷۸۲
گروه آموزشی علوم اجتماعی / کتابخانه گروه علوم اجتماعی
علی یوسفی
داخلی : ۵۱۹۲
گروه آموزشی علوم اجتماعی / عضو هیأت علمی
مرضیه آباد
داخلی : ۵۲۰۰
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب / عضو هیأت علمی
سیدمحمدباقر حسینی
داخلی : ۵۲۰۲
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب / عضو هیأت علمی/بازنشسته
احمد رضا حیدریان شهری
داخلی : ۵۲۰۹
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب / عضو هیأت علمی
سیدحسین سیدی
داخلی : ۵۲۰۴
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب / عضو هیأت علمی
کلثوم صدیقی
داخلی : ۵۲۱۰
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب / عضو هیأت علمی
عباس طالب زاده شوشتری
داخلی : ۵۲۰۱
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب / عضو هیأت علمی
حسن عبدالهی
داخلی : ۵۲۰۶
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب / عضو هیأت علمی
عباس عرب
داخلی : ۶۷۶۱
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب / مدیر گروه زبان و ادبیات عرب
عباس عرب
داخلی : ۵۲۰۵
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب / عضو هیأت علمی
صدیقه قادری
داخلی : ۶۷۶۲
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب / کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
بلاسم محسنی
داخلی : ۵۲۱۱
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب / عضو هیأت علمی
امیر مقدم متقی
داخلی : ۵۲۳۰
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب / عضو هیأت علمی
حسین ناظری
داخلی : ۵۲۰۸
گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب / عضو هیأت علمی
منصوره آقایوا
داخلی : ۵۲۶۰
گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی
موسی عبداللهی
داخلی : ۵۲۵۸
گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی / عضو هیأت علمی
سیدمجتبی مرتضوی
داخلی : ۵۲۵۹
گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی / عضو هیأت علمی
حسینعلی مصطفوی گرو
داخلی : ۵۲۵۶
گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی / عضو هیأت علمی
کتابخانه گروه زبان و ادبیات روسی
داخلی : ۶۷۷۰
گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی / کتابخانه گروه زبان و ادبیات روسی
حسینعلی مصطفوی گرو
داخلی : ۶۷۶۹
گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی / مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی
زینب موذن زاده
داخلی : ۵۲۵۷
گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی / عضو هیأت علمی
نمابر دفتر ارتباط علمی دانشکده ادبیات با جامعه
داخلی : ۷۳۶۸
حوزه ریاست / نمابر دفتر ارتباط علمی دانشکده ادبیات با جامعه
انجمن های علمی دانشکده ادبیات
داخلی : ۶۷۳۸
حوزه ریاست / انجمن های علمی دانشکده ادبیات
زهرا بابایی
داخلی : ۶۷۰۷
حوزه ریاست / مسئول دفتر
نمابر دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
داخلی : ۷۳۶۰
حوزه ریاست / نمابر دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رضا پیش قدم
داخلی : ۶۷۰۹
حوزه ریاست / معاون آموزش و فرهنگی دانشکده
عبداله رادمرد
داخلی : ۶۷۰۶
حوزه ریاست / ریاست دانشکده
جواد عباسی
داخلی : ۶۷۰۸
حوزه ریاست / معاون پژوهشی و فناوری دانشکده
ابراهیم آراسته
داخلی : ۶۷۲۰
اداره امورعمومی / مسئول دبیرخانه اداری و آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نمابر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
داخلی : ۷۰۶۰
اداره امورعمومی / نمابر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محسن ابراهیمی پور
داخلی : ۶۷۱۰
اداره امورعمومی / مسئول خدمات
رجبعلی‌ پورسلیمی‌جاغرق‌
داخلی : ۶۷۱۹
اداره امورعمومی / راننده
صندوق دانشکده
داخلی : ۶۷۴۷
اداره امورعمومی / صندوق دانشکده
انجمن ورزشی
داخلی : ۶۷۳۶
اداره امورعمومی / انجمن ورزشی
علیرضا حداد طوسی
داخلی : ۶۷۴۰
اداره امورعمومی / مسئول واحد سمعی بصری
سالن فردوسی
داخلی : ۶۷۳۷
اداره امورعمومی / سالن فردوسی
علیرضا حداد طوسی
داخلی : ۶۷۱۷
اداره امورعمومی / امین اموال
امیراسفندیار عامل محرابی
داخلی : ۶۷۱۴
اداره امورعمومی / واحد ارتباط علمی
احمد عبداله زاده
داخلی : ۶۷۴۱
اداره امورعمومی / تریای اساتید
ولی الله غریب لاملنگ
داخلی : ۶۷۲۱
اداره امورعمومی / نامه رسان
عفت فلاح نژادتفتی
داخلی : ۶۷۰۱
اداره امورعمومی / تلفنخانه دانشکده ادبیات
عفت فلاح نژادتفتی
داخلی : ۶۷۰۰
اداره امورعمومی / تلفنخانه دانشکده ادبیات
دفتر خدمات
داخلی : ۶۷۴۹
اداره امورعمومی / دفتر خدمات
دفتر فنی دانشکده ادبیات
داخلی : ۶۷۸۹
اداره امورعمومی / دفتر فنی دانشکده ادبیات
آبدارخانه گروه آموزشی علوم اجتماعی
داخلی : ۶۷۸۳
اداره امورعمومی / آبدارخانه گروه آموزشی علوم اجتماعی
امام جماعت
داخلی : ۶۷۴۲
اداره امورعمومی / امام جماعت
آبدارخانه
داخلی : ۶۷۱۸
اداره امورعمومی / آبدارخانه
آبدارخانه گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
داخلی : ۶۷۶۳
اداره امورعمومی / آبدارخانه گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
تایپ و تکثیر
داخلی : ۶۷۴۳
اداره امورعمومی / تایپ و تکثیر
آبدارخانه
داخلی : ۶۷۶۷
اداره امورعمومی / آبدارخانه
حسین قاسمی
داخلی : ۶۷۱۱
اداره امورعمومی / مسئول امورعمومی
داود نادمی
داخلی : ۶۷۳۵
اداره امورعمومی / امور عمومی دانشکده ادبیات
احسان درخشان ماریان
داخلی : ۶۷۱۳
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / مسئول تحصیلات تکمیلی
محمد محمدخانی باجگیران
داخلی : ۶۷۱۲
اداره خدمات آموزشی و دانشجویی / مسئول آموزش
مرجع
داخلی : ۶۷۲۶
کتابخانه / مرجع
سمیه امیری احمدآباد
داخلی : ۶۷۲۷
کتابخانه / مسئول کتابخانه
معصومه عادلی
داخلی : ۶۷۳۰
کتابخانه / مرجع
جواد لطفی
داخلی : ۶۷۲۸
کتابخانه / امانات
خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات
داخلی : ۶۷۹۱
کتابخانه / خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات
مریم محمودی فخرداوود
داخلی : ۶۷۲۹
کتابخانه / سفارشات
کتابخانه قطب علمی
داخلی : ۶۷۳۲
کتابخانه / کتابخانه قطب علمی
اتاق جلسات 2
داخلی : ۶۷۳۹
اداره انتظامات / اتاق جلسات 2
نگهبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
داخلی : ۶۷۵۰
اداره انتظامات / نگهبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مرتضی تحققی علیائی
داخلی : ۶۷۱۶
معاونت پژوهشی دانشکده / دفتر پژوهشی
موسی الرضا یوسفی
داخلی : ۶۷۱۵
معاونت پژوهشی دانشکده / کارشناس فرابری داده ها
203 مورد پیدا شد.