واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
هومن اختراعی طوسی
داخلی : ۴۴۴۰
پژوهشکده هوا خورشید / شرکت صنایع پیشرفته هوا خورشید/کارشناس فنی
محمد اخگری
داخلی : ۴۵۲۲
پژوهشکده هوا خورشید / پژوهشکده فناوری هوایی/کارشناس آیرودینامیک و پیشرانش
مهرداد اشرفی
داخلی : ۴۴۰۳
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
امیررضا اعلمی ال آقا
داخلی : ۴۴۲۰
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس دفتر هیأت امنا
نمابر دفتر هیأت امنا
داخلی : ۴۴۱۹
پژوهشکده هوا خورشید / نمابر دفتر هیأت امنا
خدمات شرق سوله
داخلی : ۴۵۶۲
پژوهشکده هوا خورشید / خدمات شرق سوله
خدمات غرب سوله
داخلی : ۴۵۶۳
پژوهشکده هوا خورشید / خدمات غرب سوله
حسن اکبرپور
داخلی : ۴۵۸۸
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول واحد پشتیبانی
خدمات ساختمان قدیم پژوهشکده
داخلی : ۴۴۱۷
پژوهشکده هوا خورشید / خدمات ساختمان قدیم پژوهشکده
نگهبانی پژوهشکده هوا خورشید
داخلی : ۴۵۹۸
پژوهشکده هوا خورشید / نگهبانی پژوهشکده هوا خورشید
هاشم الوندی
داخلی : ۴۴۰۴
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس
آرمین امیری ثانی
داخلی : ۴۴۲۱
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس آزمایشگاه فتوولتایی
سعید امینی زاده
داخلی : ۴۵۲۹
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول کارگاه برق
جواد انفرادی
داخلی : ۴۵۵۶
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس
نمابر واحد تجاری سازی
داخلی : ۴۴۳۰
پژوهشکده هوا خورشید / نمابر واحد تجاری سازی
حسین ایزدی نجف آبادی
داخلی : ۴۴۳۳
پژوهشکده هوا خورشید / سرپرست گروه مواد
محمد بشرویه نژاد کریمی
داخلی : ۴۴۹۸
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس خرید
امیرهادی پوریامنش
داخلی : ۴۵۲۴
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول واحد الکترونیک
سیدحسین تبادکانی
داخلی : ۴۴۰۰
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی
پریسا توکلی هروی
داخلی : ۴۴۶۱
پژوهشکده هوا خورشید / سرپرست واحد کنترل و مانیتورینگ
کریم تیموری توکلی قازقان
داخلی : ۴۴۲۷
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس مهندسی کیفیت
مجتبی جودکی
داخلی : ۴۴۳۴
پژوهشکده هوا خورشید / هیأت علمی پژوهشکده
آرش حاتمی
داخلی : ۴۵۹۷
پژوهشکده هوا خورشید / سرپرست گروه مکانیک
سیدمحمود حسینی
داخلی : ۴۴۶۲
پژوهشکده هوا خورشید / هیأت علمی پژوهشکده
سیدکمال حسینی ثانی
داخلی : ۴۵۲۷
پژوهشکده هوا خورشید / معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده
محمد دانش
داخلی : ۴۴۹۶
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول واحد طراحی فرآیند
علی داودی
داخلی : ۴۵۱۰
پژوهشکده هوا خورشید / هیأت علمی پژوهشکده
احمد ربانی اصل
داخلی : ۴۴۹۰
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس عقیدتی
علی رجبی ایوری
داخلی : ۴۴۸۲
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول واحد طراحی محصول
علی‌اصغر رجبی‌نقندری‌
داخلی : ۴۵۴۶
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول واحد مالی
مصطفی رحیمی
داخلی : ۴۴۶۷
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس کارگاه فلزی
مهدی زمانی
داخلی : ۴۵۰۶
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول واحد آیرودینامیک
مجتبی سعیدی کریم آباد
داخلی : ۴۵۱۷
پژوهشکده هوا خورشید / امین اموال
حسین سلطانی
داخلی : ۴۴۳۲
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول واحد فلزی
سارا شفاهی
داخلی : ۴۵۶۵
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس شبکه و نرم افزار
بهنام شکیبافر
داخلی : ۴۵۲۱
پژوهشکده هوا خورشید / پژوهشکده فناوری هوایی/کارشناس هدایت، کنترل و شبیه سازی
نمابر پژوهشکده فناوری هوایی
داخلی : ۷۰۲۶
پژوهشکده هوا خورشید / نمابر پژوهشکده فناوری هوایی
نمابر شرکت صنایع پیشرفته هوا خورشید
داخلی : ۴۴۳۸
پژوهشکده هوا خورشید / نمابر شرکت صنایع پیشرفته هوا خورشید
شهریار صابر
داخلی : ۴۴۳۹
پژوهشکده هوا خورشید / شرکت صنایع پیشرفته هوا خورشید/مدیر عامل
احد ضابط
داخلی : ۳۳۳۳
پژوهشکده هوا خورشید / رئیس پژوهشکده
سیدعلی ضیاء الحق
داخلی : ۴۴۱۵
پژوهشکده هوا خورشید / مدیر پروژه توربین بادی 250 کیلو وات
سیدعلی طالبیان
داخلی : ۴۴۰۵
پژوهشکده هوا خورشید / هیأت مدیره صنایع پیشرفته هوا خورشید
مصطفی عباسی گیوشاد
داخلی : ۴۴۰۲
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی
نمابر دفتر ریاست
داخلی : ۴۴۰۱
پژوهشکده هوا خورشید / نمابر دفتر ریاست
نمابر دبیرخانه پژوهشکده هوا خورشید
داخلی : ۷۰۲۵
پژوهشکده هوا خورشید / نمابر دبیرخانه پژوهشکده هوا خورشید
جواد علیزاده نخعی
داخلی : ۴۴۱۸
پژوهشکده هوا خورشید / حراست
میرحمید فتاحی فسقندیس
داخلی : ۴۵۶۰
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول واحد فاوا پژوهشکده
محمدرضا فخر نبوی
داخلی : ۴۴۲۲
پژوهشکده هوا خورشید / عضو هیأت امنا پژوهشکده
رضا فرجادفر
داخلی : ۴۵۹۵
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول واحد تحلیل های مکانیکی
رامین فرخی فرخانی
داخلی : ۴۴۹۷
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس واحد امور قراردادها
سیدسعید فرهادی
داخلی : ۴۵۱۱
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس واحد ذخیره سازی انرژی
علی فکور یکتا
داخلی : ۴۵۲۰
پژوهشکده هوا خورشید / پژوهشکده فناوری هوایی/مدیر پژوهشکده
علی فکور یکتا
داخلی : ۴۵۲۳
پژوهشکده هوا خورشید / پژوهشکده فناوری هوایی/کارشناس سازه و سیستم های دینامیک
علی فکور یکتا
داخلی : ۴۵۸۹
پژوهشکده هوا خورشید / پژوهشکده فناوری هوایی/بنیاد توسعه علوم فناوری های هوا فضا
نگهبانی ساختمان قدیم پژوهشکده هوا خورشید
داخلی : ۴۵۹۹
پژوهشکده هوا خورشید / نگهبانی ساختمان قدیم پژوهشکده هوا خورشید
سید حسن قرشی خلیل آبادی
داخلی : ۴۴۸۴
پژوهشکده هوا خورشید / مدیر نصب و راه اندازی توربین بادی 100 کیلو وات
محمدصالح قنبری
داخلی : ۴۵۵۴
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول واحد منابع انسانی
محمد هادی کلائی
داخلی : ۴۴۸۳
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس واحد طراحی محصول
فاطمه گزل
داخلی : ۴۴۰۷
پژوهشکده هوا خورشید / شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید/کارشناس امور مالی
مجتبی محمدزاده مصعبی
داخلی : ۴۴۶۶
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول واحد کارگاه فلزی
مرتضی مسعودیان
داخلی : ۴۵۴۵
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس واحد منابع انسانی
نمابر واحد منابع انسانی
داخلی : ۴۵۵۳
پژوهشکده هوا خورشید / نمابر واحد منابع انسانی
محمد جواد مغربی
داخلی : ۴۴۳۱
پژوهشکده هوا خورشید / هیأت علمی پژوهشکده
فیروزه مولودی
داخلی : ۴۴۲۶
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس تضمین کیفیت
محمد مهدی آبادی
داخلی : ۴۵۲۵
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس واحد کنترل و مانیتورینگ
سعید مهرگان راد
داخلی : ۴۵۴۰
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول کنترل پروژه آزمایشگاه میکروالکترونیک
نوید نامجو
داخلی : ۴۵۲۸
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول واحد قدرت
مصطفی نجفی
داخلی : ۴۵۲۶
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس گروه برق
هاشم نصرآبادی
داخلی : ۴۴۳۶
پژوهشکده هوا خورشید / شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید/کارشناس تجاری سازی
شرکت صنایع پیشرفته هوا خورشید
داخلی : ۴۴۰۶
پژوهشکده هوا خورشید / شرکت صنایع پیشرفته هوا خورشید
محمدرضا نصیریان
داخلی : ۴۵۰۳
پژوهشکده هوا خورشید / کارشناس مدیریت دانش
علی نظیف
داخلی : ۴۵۹۴
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول واحد کامپوزیت
راهله یاری
داخلی : ۴۴۱۶
پژوهشکده هوا خورشید / نماینده رئیس در حوزه مدیریت کیفیت
مسعود یاوری نسب
داخلی : ۴۴۶۰
پژوهشکده هوا خورشید / مسئول پروژه توربین بادی 3 کیلو وات
74 مورد پیدا شد.