واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
غلامحسین دیمه کار
داخلی : ۲۶۲۷
مرکز رفاهی / مدیر مرکز رفاهی 1
رزرو غذا بیرون بر
داخلی : ۲۶۲۲
مرکز رفاهی / رزرو غذا بیرون بر
رزرو غذا 1
داخلی : ۲۶۲۶
مرکز رفاهی / رزرو غذا 1
رزرو غذا 2
داخلی : ۲۶۲۰
مرکز رفاهی / رزرو غذا 2
مدیر مرکز رفاهی 2
داخلی : ۲۶۲۱
مرکز رفاهی / مدیر مرکز رفاهی 2
5 مورد پیدا شد.